polnohospodar
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Malí poľnohospodári sa čoskoro budú môcť spoľahnúť na silnejšiu ochranu proti zneužívaniu pozície

Drobní poľnohospodári a stredne veľkí výrobcovia v agropotravinárskom sektore sa čoskoro budú môcť spoľahnúť na silnejšiu ochranu proti zneužívaniu pozície, ktorého sa dopúšťajú ich väčší obchodní partneri, ako sú napríklad spracovatelia a maloobchodníci.

Rakúske predsedníctvo Rady a zástupcovia Európskeho parlamentu dosiahli predbežnú politickú dohodu o smernici o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci.

„Nekalé obchodné praktiky musia zmiznúť z agropotravinového reťazca, keď maloobchodníci a prevádzkovatelia zneužívajú svoju veľkosť, aby zastrašovali svojich menších partnerov. Chceme, aby poľnohospodári dostávali za svoje výrobky spravodlivú cenu, a aby sa im dostalo uznania za kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú v našej spoločnosti. Vďaka týmto novým pravidlám bude viac počuť hlas výrobcov a členské štáty sa budú môcť viac zasadzovať za ich ochranu,“ uviedla Elisabeth Köstingerová, rakúska spolková ministerka pre udržateľnosť a cestovný ruch a predsedníčka Rady.

Dohodu teraz musia schváliť členské štáty v Osobitnom výbore pre poľnohospodárstvo (OVP).

Cieľom dohodnutých pravidiel je stanoviť spoločný európsky rámec, ktorým sa zaručí minimálna úroveň ochranypoľnohospodárov a ďalších dodávateľov agropotravinových výrobkov pred najflagrantnejšími nekalými obchodnými praktikami. Dohodnutými opatreniami sa doplnia už existujúce opatrenia členských štátov, ktoré budú môcť prijať ďalšie kroky v budúcnosti.

Hlavné prvky dohodnutej smernice:

Rozsah pôsobnosti: po transpozícii do vnútroštátnych právnych predpisov sa smernica bude vzťahovať na isté nekalé obchodné praktiky, ktoré sa vyskytujú v súvislosti s predajom poľnohospodárskych a potravinových výrobkov, a do istej miery aj so službami v agropotravinovom reťazci. Medzi chránených dodávateľov budú patriť mikropodniky, malé a stredné podniky s ročným obratom do 350 miliónov EUR. V snahe rozšíriť ochranu sa smernica nebude vzťahovať len na nákupcov so sídlom v EÚ, ale aj v tretích krajinách.

Zoznam nekalých obchodných praktíkúplne sa zakážu napríklad: neskoré platby za výrobky rýchlo podliehajúce skaze, zrušenie objednávok na poslednú chvíľu, jednostranné alebo retroaktívne zmeny dohôd o dodávkach, zneužívanie dôverných informácií, ako aj odvetné opatrenia alebo vyhrážanie sa takýmito opatreniami namierenými proti dodávateľom.

Iné praktiky sa povolia len ak budú predmetom jasnej a jednoznačnej predchádzajúcej dohody medzi stranami, konkrétne v týchto prípadoch: nákupca vracia nepredané výrobky dodávateľovi, dodávateľ platí za propagáciu alebo uvedenie na trh potravinových výrobkov, ktoré predáva nákupca, a tiež náklady na ich skladovanie, umiestnenie alebo zaradenie do ponuky.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Orgány presadzovania: členské štáty budú musieť určiť jeden alebo viac verejných orgánov zodpovedných za presadzovanie nových pravidiel. Ak je v jednej krajine takýchto orgánov viac, členské štáty budú musieť určiť jedno kontaktné miesto. Takéto orgány presadzovania budú môcť začať vyšetrovania z vlastnej iniciatívy alebo na základe sťažnosti, a budú môcť ukladať pokuty.

Príslušný orgán presadzovania právadodávatelia si budú môcť vybrať, či podajú sťažnosť vo svojom členskom štáte alebo v členskom štáte kde sa nákupca mohol dopustiť zakázanej obchodnej praktiky.

Dobrovoľný alternatívny mechanizmus urovnávania sporov: členské štáty budú mať možnosť podporiť dobrovoľné využívanie účinných a nezávislých alternatívnych mechanizmov urovnávania sporov, napríklad mediácie.

Transpozícia: členské štáty budú mať dvadsaťštyri mesiacov po nadobudnutí účinnosti smernice, aby ju transponovali do vnútroštátnych právnych predpisov, a ďalších šesť mesiacov na to, aby uplatňovali jej ustanovenia.

Kontext a ďalšie kroky

Komisia s cieľom zlepšiť situáciu poľnohospodárov v potravinovom reťazci v roku 2015 zriadila osobitnú skupinu pre poľnohospodárske trhy, ktorá podala svoju správu v polovici novembra 2016. Jedným z jej odporúčaní, ako riešiť nekalé obchodné praktiky, bolo stanoviť základný regulačný rámec na úrovni EÚ.

Vzhľadom na správu tejto pracovnej skupiny Rada v decembri 2016 jednomyseľne prijala závery o posilnení postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci a boji proti nekalým obchodným praktikám, v ktorých Komisiu vyzvala, aby „včas vykonala posúdenie vplyvu s cieľom navrhnúť legislatívny rámec EÚ alebo iné nelegislatívne opatrenia na riešenie nekalých obchodných praktík“.

Rada v nadväznosti na návrh Komisie z apríla 2018 schválila svoju rokovaciu pozíciu 1. októbra.

Táto dohoda sa predloží na schválenie Osobitnému výboru pre poľnohospodárstvo. Parlament a Rada sa následne vyzvú, aby prijali navrhované nariadenie v prvom čítaní.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices