Gabriela Matecna
Gabriela Matečná, ministerka poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR. PHOTO: © European Union- EP.

Ministerka Matečná: Brexit bude pre naše agropotravinárske podniky veľkou výzvou

Ak Spojené kráľovstvo odíde z Európskej únie, pre poľnohospodárov to bude znamenať predovšetkým menej peňazí na Spoločnú poľnohospodársku politiku. Zostávajúce členské krajiny, vrátane Slovenska, budú musieť počítať s navýšením národným zdrojov na spolufinancovanie európskych programov, ale aj so zvýšenou administratívou.

„Odchod Spojeného kráľovstva (UK) sa časovo prekrýva s finišovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ po roku 2020. Spojené kráľovstvo doteraz bolo čistým platcom a jedným z najväčších prispievateľov do rozpočtu Únie. Preto výpadok príspevku UK bude mať vplyv aj na zmenu alokácií zdrojov EÚ pre jednotlivé politiky. Brexit bude mať teda dopad na celkovú finančnú obálku budúcej SPP EÚ po roku 2020 a musíme počítať s jej 5%-ným znížením,“ vysvetľuje Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Na národnej úrovni sa výpadok finančných zdrojov v rámci CAP dotkne alokácií pre priame platby a jednotlivé programy v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva. Takýmito programami budú Program rozvoja vidieka (PRV), Integrovaný regionálny operačný program (IROP), Operačný program Rybné hospodárstvo (OPRH), Cezhraničná spolupráca (INTERREG), ale napríklad aj školský program, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ aj SR. „V súlade s týmito výpadkami bude potrebné počítať s navýšením národných zdrojov pre spoločnú poľnohospodársku politiku – spolufinancovanie programu rozvoja vidieka, trhovo orientovaných výdavkov, ako aj na spolufinancovanie ďalších programov v pôsobnosti rezortu,“ upozorňuje ministerka Gabriela Matečná.

Agrorezort počíta s tým, že odchod Spojeného kráľovstva zo spoločného trhu bude znamenať aj zvýšenie nárokov na niektoré administratívne a odborné činnosti súvisiace napríklad s registráciou veterinárnych biopreparátov a liečiv alebo s hodnotením účinných látok prípravkov na ochranu rastlín, ako aj na hodnotenie samotných prípravkov na ochranu rastlín za účelom ich autorizácie. To si vyžiada zvýšené nároky na personálne kapacity, technické vybavenie a tým pádom aj rozpočet.

Viac..  Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Obchodná výmena so Spojeným kráľovstvom s agropotravinárskymi komoditami v roku 2017 dosiahla pozitívne saldo obchodnej bilancie vo výške +23,1 milióna eur. V roku 2017 sme vyviezli do UK agrárny tovar za 58,9 milióna eur, kým dovoz bol 35,8 milióna eur.  V rámci EÚ-28 nie je agropotravinárska zahraničnopolitická výmena SR s UK s agrárnymi výrobkami významná. Podiel Spojeného kráľovstva na našom exporte bol v roku 2017 2,08 % a podiel nášho importu z UK na celkovom importe predstavoval 0,84 %. V našom exporte dominujú dve položky – čokoláda za 17,3 mil. eur a syry za 10,9 mil. eur. Ďalšími položkami sú potravinové prípravky a cukrovinky. V našom importe dominujú tiež  dve položky – čokoláda za 9 mil. eur a alkoholické nápoje – najmä whiskey za 6,2 mil. eur.

„Plánovaný odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie nás neteší. Ak však nastane, bude to veľká výzva pre naše agropotravinárske podniky, aby sa kvalitou svojich produktov dokázali presadiť na trhu Veľkej Británie a Severného Írska,“ uzavrela Gabriela Matečná.

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices