praca
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky orgán práce: Prečo ho potrebujeme?

Európska komisia, Európsky parlament a Rada dospeli k predbežnej dohode o návrhu Komisie zriadiť Európsky orgán práce (ELA). Európsky orgán práce avizoval predseda Juncker prvýkrát v septembri 2017. Tento nový orgán EÚ bude podporovať mobilitu pracovnej sily v rámci EÚ za spravodlivých podmienok.

Občanom a podnikom tak umožní chopiť sa príležitostí, ktoré ponúka jednotný trh, a vnútroštátne orgány podporí v spolupráci vrátane úsilia zabraňovať podvodom a zneužívaniu v oblasti sociálneho systému a bojovať proti týmto javom. Predseda Juncker uvítal dohodu týmto vyhlásením:

„Európskym pilierom sociálnych práv sme zabezpečili silný sociálny rozmer Európskej únie v budúcnosti. Dnes sme urobili ďalší veľký krok pri vytváraní sociálnejšej Európy. V súčasnosti žije a pracuje v inom členskom štáte EÚ 17 miliónov Európanov – je teda najvyšší čas, aby inštitúcia ako Európsky orgán práce podporovala občanov v mobilite, uľahčovala prácu členských štátov a zabezpečovala dôveru v náš jednotný trh a spravodlivé podmienky na ňom. V uplynulých rokoch sme dosiahli nemalý pokrok v oblasti spravodlivejších pravidiel mobility pracovnej sily. Nový orgán nám pomôže zabezpečiť ich fungovanie v praxi.“ 

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová dodala:

„Vždy som tvrdila, že potrebujeme jednoznačné, spravodlivé a presaditeľné pravidlá mobility pracovnej sily. Dnešná dohoda o Európskom orgáne práce je čerešničkou na torte spravodlivého európskeho pracovného trhu. Bude zastávať dvojakú úlohu – jednak pomáhať vnútroštátnym orgánom v boji proti podvodom a zneužívaní systému a jednak uľahčovať občanom mobilitu.

Dnešná dohoda je výsledkom mimoriadne konštruktívnych a rýchlych rokovaní, čo len potvrdzuje, že Európa je schopná pri riešení problémov rýchlo rozhodovať a konať. Rada by som sa poďakovala aj za úsilie, ktoré vynaložil spravodajca Jeroen Lenaers za Európsky parlament a rumunskému predsedníctvu, ktoré konalo v mene Rady. Túto dohodu teraz treba urýchlene potvrdiť, aby Európsky orgán práce mohol začať svoju činnosť v tomto roku a rýchlo naplno fungoval. Táto úloha je ďalším dôležitým krokom pri vytváraní sociálnejšej a spravodlivejšej Európy.“

Ďalšie kroky

Dohoda bude predložená na schválenie Výboru stálych predstaviteľov (Coreper), ktorý funguje v rámci Rady. Keď ju stáli predstavitelia členských štátov potvrdia, bude predmetom záverečného hlasovania na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu.

Súvislosti

Prvý návrh zriadiť Európsky orgán práce predniesol predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie adresovanej Európskemu parlamentu 13. septembra 2017: Mali by sme zabezpečiť, aby všetky pravidlá EÚ v oblasti mobility pracovnej sily presadzoval spravodlivo, jednoducho a účinne nový európsky kontrolný orgán presadzovania práva. Je nemysliteľné, aby sme mali bankový orgán dohliadajúci na bankové normy, ale nemali žiaden spoločný orgán práce pre náš jednotný trh.

Približne 17 miliónov občanov Európskej únie v súčasnosti žije alebo pracuje v inom členskom štáte – dvojnásobne viac než pred desiatimi rokmi. EÚ vytvorila rozsiahly súbor právnych predpisov, ktoré regulujú rôzne aspekty mobility vrátane vysielania pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Úloha účinne presadzovať pravidlá EÚ vo všetkých členských štátoch si ale vyžaduje štruktúrovanú spoluprácu a komunikáciu medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ako aj zdroje na bežné činnosti, ako je organizovanie spoločných inšpekcií alebo odborná príprava vnútroštátnych pracovníkov, aby vedeli konať v cezhraničných situáciách.

Viac..  EÚ v rámci dohody s Britániou navrhla pomoc pre sektor elektromobilov a batérií

Komisia v marci 2018 preto v snahe riešiť tieto otázky navrhla zriadiť Európsky orgán práce (ELA), ktorý má vykonávať tieto úlohy:

· podporovať členské štáty pri poskytovaní informácií a služieb občanom a podnikom,

· uľahčovať spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi a poskytovať im podporu vo forme koordinovaných a spoločných inšpekcií s cieľom bojovať proti zneužívaniu systému, podvodom a nedeklarovanej práci,

· zastávať úlohu mediátora medzi členskými štátmi v prípade sporov.

Zodpovednosťou orgánu práce bude podporovať Európsku sieť služieb zamestnanosti (EURES), pričom preberie a zintenzívni aktivity európskej platformy na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce.

Bude pôsobiť v oblasti pravidiel mobility pracovnej sily a vysielania pracovníkov, koordinácie sociálneho zabezpečenia a konkrétnych právnych predpisov v sektore cestnej dopravy.

Nevytvorí žiadne nové kompetencie na úrovni Európskej únie a členské štáty zostanú plne zodpovedné za presadzovanie pravidiel v oblasti práce a sociálneho zabezpečenia. Pridaná hodnota orgánu spočíva v skutočnosti, že uľahčí spoluprácu medzi členskými štátmi, zjednoduší existujúce štruktúry a bude poskytovať operačnú podporu. Cieľom je zabezpečiť efektívnejšie presadzovanie pravidiel v prospech občanov, podnikov a rovnako aj vnútroštátnych orgánov.

Toto zjednodušenie prinesie aj finančné výhody, pretože racionalizácia existujúcich orgánov na úrovni EÚ umožní úspory. Navyše členské štáty s podporou orgánu práce budú môcť vymáhať príspevky na sociálne zabezpečenie efektívnejšie a v plnej miere, na rozdiel od súčasnej situácie. V neposlednom rade technická a logistická podpora, ktorú orgán bude poskytovať členským štátom, povedie k zníženiu ich zaťaženia. Z tohto hľadiska sa očakáva, že finančné výhody budú kompenzovať veľkú časť operačných nákladov orgánu. Odhaduje sa, že jeho ročný rozpočet sa bude pohybovať na úrovni 50 miliónov eur. Bude mať približne 140 zamestnancov, z toho 60 expertov, ktorých vyšlú členské štáty a ktorí budú zastávať aj úlohu národných styčných úradníkov.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices