zdravie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Takmer 70 % Európanov si želá, aby bola EÚ v oblasti zdravotníctva aktívnejšia

Komisári Crețu a Andriukaitis sa stretli so zdravotníckymi pracovníkmi, aby začali úvahy o budúcich investíciách EÚ do zdravotníctva v rámci programov politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027.

V rámci diskusie za okrúhlym stolom, ktorá sa konala v priestoroch Komisie a na ktorej sa zúčastnili zdravotnícke združenia, akými sú Európske združenie pre manažment v zdravotníctve a sieť EuroHealthNet, komisári iniciovali pilotný projekt na zlepšenie cezhraničných pohotovostných služieb v Pyrenejach medzi pohraničnými regiónmi Francúzska, Španielska a Andorrským kniežatstvom. Okrem toho oznámili, že zdravotníctvo sa tento rok stane novou kategóriou ocenení RegioStars.

Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis povedal: „Podľa najnovších výsledkov prieskumu Eurobarometer si takmer 70 % Európanov želá, aby bola EÚ aktívnejšia v oblasti zdravotníctva. Vďaka fondom politiky súdržnosti môžeme dosahovať hmatateľné výsledky tam, kde sú potrebné, a ukázať, že požiadavky európskych spoluobčanov nezostávajú nevypočuté. Rovnako ma teší, že sa zdravotníctvo stáva novou kategóriou ocenení RegioStars. Ide o ďalší dôkaz toho, že musíme a môžeme uplatňovať zásadu zdravie vo všetkých politikách, ako sa stanovuje v zmluve.“

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețu vyhlásila: „Investície politiky súdržnosti do zdravotníctva vo výške viac než 4 mld. EUR z prostriedkov EÚ vyčlenených v súčasnom rozpočte sú skutočným prejavom činnosti Európy, ktorá chráni. Zdravotná starostlivosť sa neustále vyvíja a investície EÚ musia tento vývoj nasledovať. Túto diskusiu so zdravotníckymi pracovníkmi sme zorganizovali preto, aby sme sa na základe ich odporúčaní vedeli orientovať pri plánovaní investícií EÚ do zdravotníctva v nasledujúcom desaťročí.“

  • Budúce investície EÚ do zdravotníctva:

Z diskusie vyplynulo, že systémy zdravotnej starostlivosti smerujú k intenzívnejšiemu vzdelávaniu, podpore zdravia a prevencii chorôb. V rámci spomínaných systémov sa prechádza od nemocničnej a inštitucionálnej starostlivosti ku komunitnej starostlivosti a integrácii zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Návrh Komisie týkajúci sa politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 vytvára podmienky na podporu týchto zmien vďaka novým politickým cieľom, ktoré umožňujú integráciu investícií do zdravotníctva, sociálneho začlenenia a vzdelávania.

Vývoj zdravotnej starostlivosti si vyžaduje rôzne investície do infraštruktúry, či už do zariadení primárnej a komunitnej starostlivosti alebo do programov prevencie, integrovanej starostlivosti a odbornej prípravy pracovníkov. Politika súdržnosti môže byť nástrojom na podporu týchto investícií.

Členské štáty a regióny musia vypracovať dlhodobé investičné stratégie, ktoré budú zahŕňať infraštruktúru, ľudský kapitál, inovačné technológie a nové modely poskytovania starostlivosti. Na podporu týchto stratégií možno kombinovať fondy politiky súdržnosti s inými nástrojmi EÚ, a to napríklad Fondom InvestEU, alebo s vnútroštátnymi programami. Komisia je pripravená podporiť členské štáty a regióny pri plánovaní týchto stratégií.

  • Lepšie cezhraničné pohotovostné služby v Pyrenejach:
Viac..  Európska zdravotná únia: silnejšia a lepšie pripravená na budúcnosť

Lekári v pohraničných regiónoch nemôžu navštevovať pacientov spoza hraníc, ktorí naliehavo potrebujú lekársku pomoc. Túto situáciu má vyriešiť projekt „Systémy pohotovostnej lekárskej služby bez hraníc“, ktorého cieľom je zabezpečiť vzájomné predchádzajúce uznanie lekárov na oboch stranách hranice.

V súčasnosti prebieha druhá fáza tohto pilotného projektu a jej cieľom je zabezpečiť dvojstranné dohody medzi lekárskymi komorami pohraničných regiónov Španielska a Francúzska. Vďaka tomu bude 15 miliónov obyvateľov oblasti Pyrenejí využívať lepšie pohotovostné služby. Projekt získal podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a skončí sa v polovici roku 2019.

Jeho výsledky môžu slúžiť ako príklad pre prípadné uplatnenie tohto projektu aj v iných cezhraničných regiónoch v budúcnosti. Komisia podporuje odstraňovanie prekážok súvisiacich so správou cezhraničných záležitostí a vo svojom legislatívnom návrhu politiky súdržnosti na obdobie 2021 – 2027 navrhuje vyčleniť na tento účel 15 % z ktoréhokoľvek programu cezhraničnej spolupráce Interreg.

  • Zdravotníctvo: tento rok nová kategória ocenenia RegioStars:

Ocenenie RegioStars sa udeľuje každý rok za najlepšie a najinovačnejšie projekty v oblasti politiky súdržnosti v Európe v piatich tematických kategóriách, medzi ktoré patrí aj téma roka. V snahe inšpirovať členské štáty a regióny bude tento ročník zameraný na ocenenie kvalitných projektov v oblasti zdravotníctva.

Online platforma na podávanie prihlášok je dostupná od 19.februára do 9. mája 2019. Nezávislá porota vyhodnotí prihlásené projekty a ocení víťazov na slávnostnom odovzdávaní ocenení RegioStars, ktoré sa bude konať v októbri 2019 v Bruseli.

Súvislosti

Zdravotná starostlivosť je v centre záujmu občanov EÚ. Z výsledkov posledného prieskumu Eurobarometer vyplynulo, že zdravotná starostlivosť sa považuje za hlavný problém, ktorému budú regióny čeliť v budúcnosti, pričom tretina respondentov (34 %) ju označila za najpálčivejšiu otázku.

Z fondov politiky súdržnosti sa podporujú projekty, ktorými sa zlepšuje prístup k zdravotnej starostlivosti a vyrovnávajú nerovnosti v rámci nej, reformujú systémy zdravotnej starostlivosti, rozvíja elektronické zdravotníctvo a digitálne riešenia, ako aj výskum a inovácie, zdravotné povedomie, zdravé starnutie, ako aj zdravie a bezpečnosť na pracovisku.

V programovom období 2014 – 2020 sa do zdravotníctva investovalo 8 mld. EUR z fondov politiky súdržnosti vrátane 4 mld. EUR spolufinancovania EÚ. V rokoch 2014 – 2020 by 44,5 milióna ľudí v EÚ malo využívať lepšie zdravotnícke služby.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európska kampaň na podporu zdravia rastlín prichádza na Slovensko

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska komisia (EK) a partneri spúšťajú v 22 krajinách …

Consent choices