kufor
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Nové vízové pravidlá EÚ uľahčia cestovný ruch, obchod aj podnikanie

Členské štáty schválili politickú dohodu Európskeho parlamentu a Rady o návrhu Komisie na modernizáciu spoločnej vízovej politiky EÚ. V jej rámci sa existujúce pravidlá prispôsobujú meniacej sa bezpečnostnej situácii, výzvam spojeným s migráciou a novým príležitostiam, ktoré prináša technologický vývoj. Vďaka dohodnutým zmenám získajú legálne cestujúce osoby jednoduchšie vízum na cestu do Európy, čo uľahčí cestovný ruch, obchod aj podnikanie. Zároveň sa posilní bezpečnosť a zmiernia riziká spojené s nelegálnou migráciou.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos privítal súhlas členských štátov a v tejto súvislosti uviedol: „Som rád, že sa v tejto dôležitej otázke podarilo dosiahnuť konsenzus. Nové vízové pravidlá uľahčia cestovanie miliónom osôb, ktoré každoročne legálne navštívia EÚ, z čoho profituje naše odvetvie cestovného ruchu. Zároveň prispejú k zlepšeniu našich bezpečnostných štandardov pri odhaľovaní osôb, ktoré sú hrozbou alebo ktoré nemajú právo na vstup do EÚ. Nové pravidlá nám tiež umožnia využívať spoločnú vízovú politiku v rámci spolupráce s tretími krajinami pri navracaní a readmisii nelegálnych migrantov.“

Nové pravidlá zahŕňajú najmä:

  • Pružnejšie postupy: Cestujúci budú môcť predložiť žiadosť o víza až šesť mesiacov (deväť mesiacov v prípade námorníkov) pred plánovanou cestou, a nie iba tri mesiace vopred, ako je to v súčasnosti, a vo väčšine prípadov priamo z domovskej krajiny. Ak bude k dispozícii, žiadosť bude možné vyplniť a podpísať elektronicky. Maloleté osoby vo veku od 6 do 18 rokov bude možné oslobodiť od vízového poplatku.
  • Dlhšia platnosť víz na viac vstupov: Vďaka zavedeniu spoločných povinných pravidiel možno často cestujúcim osobám, ktoré v minulosti neporušili vízové pravidlá, udeliť vízum na viac vstupov. Dĺžka platnosti týchto víz sa bude postupne predlžovať z jedného až na päť rokov, čo povedie k úsporám času a nákladov pre žiadateľov aj členské štáty. To, či cestujúci spĺňajú podmienky vstupu, sa bude vo všetkých prípadoch dôkladne a opakovane preverovať.
  • Ďalšie zdroje na posilnenie bezpečnosti: Náklady na spracovanie žiadostí v posledných rokoch značne vzrástli, preto dôjde k miernemu zvýšeniu vízového poplatku (zo 60 na 80 eur). Toto neveľké zvýšenie nepredstavuje pre žiadateľov o víza prekážku a zároveň umožní členským štátom udržať na svojich konzulátoch po celom svete primeraný počet pracovníkov, ktorí budú zaisťovať prísnejšie bezpečnostné previerky, a tiež modernizovať počítačové vybavenie a softvér.
  • Zlepšenie spolupráce v oblasti readmisie: Podmienky spracúvania žiadostí o víza možno prispôsobiť v závislosti od toho, či tretie krajiny dostatočne spolupracujú s EÚ v otázkach návratu a readmisie neregulárnych migrantov. Môže sa to týkať napríklad maximálnej lehoty na spracovanie žiadostí o víza, dĺžky platnosti vydaných víz, výšky vízového poplatku a oslobodenia určitých osôb od tohto poplatku.
Viac..  Členské krajiny EÚ odobrili vydávanie schengenských víz online

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu o návrhu Komisie na modernizáciu vízovej politiky EÚ 29. januára. Túto dohodu potvrdili členské štáty a teraz ju ešte bude musieť odsúhlasiť Európsky parlament. Európsky parlament a Rada budú musieť následne formálne prijať nariadenie. Prijaté znenie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nové pravidlá začnú platiť po šiestich mesiacoch.

Súbežne prebiehajú rokovania o návrhu Komisie na modernizáciu vízového informačného systému (databáza s informáciami o osobách, ktoré žiadajú o schengenské víza). Táto modernizácia je tiež súčasťou reformy spoločnej vízovej politiky EÚ a jej cieľom je lepšie zabezpečenie vonkajších hraníc EÚ.

Súvislosti

Odvetvie cestovného ruchu zohráva v hospodárstve EÚ kľúčovú úlohu, keďže tvorí približne 10 % jej HDP. Členské štáty EÚ síce patria k najpopulárnejším turistickým destináciám na svete, no zdĺhavé a ťažkopádne postupy môžu turistov od cesty do Európy odradiť. Ich investície a výdavky by tak mohli smerovať do iných krajín, čo by sa nepriaznivo odrazilo na ekonomike EÚ. Výhody cestovania s vízami však treba zároveň kompenzovať primeranými opatreniami reagujúcimi na súčasné aj budúce bezpečnostné a migračné výzvy.

Spoločná vízová politika EÚ uľahčuje cestovanie do EÚ na turistické a obchodné účely, a tak podporuje hospodárstvo a rast EÚ, medziľudské kontakty a kultúrne výmeny. Len v roku 2017 bolo vydaných viac ako 14 miliónov krátkodobých schengenských víz.

Súčasné vízové pravidlá sú stanovené vo vízovom kódexe a platia od roku 2010. Okolnosti, v rámci ktorých vízová politika funguje, sa odvtedy drasticky zmenili. EÚ v posledných rokoch čelila zvýšeným bezpečnostným hrozbám a výzvam spojeným s migráciou. Zároveň nové možnosti vyplývajúce z technologického vývoja vytvárajú tlak na modernizáciu vízovej politiky, aby naďalej mohla plniť svoj účel. Komisia preto v marci 2018 predložila návrh na modernizáciu spoločnej vízovej politiky EÚ a revíziu vízového kódexu.

Víza na cestu do schengenského priestoru v súčasnosti potrebujú občania 105 tretích krajín a územných jednotiek. Krátkodobé vízum udelené jedným zo štátov schengenského priestoru vo všeobecnosti oprávňuje jeho držiteľa na cestovanie v rámci 26 štátov schengenského priestoru počas obdobia nepresahujúceho 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

O dac

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices