twitter
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia žiada internetové platformy o viac informácií týkajúcich sa dosiahnutého pokroku v boji proti dezinformáciám

Európska komisia zverejnila správy poskytnuté Facebookom, Googlom a Twitterom o pokroku, ktorý dosiahli v januári 2019 v súvislosti so záväzkami, ktoré prijali v rámci boja proti dezinformáciám. Spomínané tri internetové platformy sú signatármi Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií a boli požiadané, aby v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019 predkladali každý mesiac správu o svojich činnostiach.

Komisia ich konkrétne požiadala o predloženie podrobných informácií na monitorovanie pokroku dosiahnutého v súvislosti s kontrolou umiestňovania inzercie, transparentnosti politických reklám a systémov označovania automatických botov. Podpredseda pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová, komisár pre bezpečnostnú Úniu Julian King a komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová v spoločnom vyhlásení uviedli:

„Internetové platformy, ktoré podpísali kódex postupov, začínajú v Európe uplatňovať svoje politiky na podporu integrity volieb. Ich súčasťou je sprísnenie kontroly umiestňovania inzercie, nástroje transparentnosti politických reklám a opatrenia na identifikáciu a blokovanie nekalého správania pri využívaní ich služieb.

Napriek tomu potrebujeme vidieť väčší pokrok pri plnení záväzkov internetových platforiem v boji proti dezinformáciám. Platformy nám neposkytli dostatok podrobných informácií o tom, že nové politiky a nástroje využívajú včas a s použitím primeraných zdrojov v každom členskom štáte EÚ. Správy obsahujú len príliš málo informácií o skutočných výsledkoch prijatých opatrení.

Navyše platformy nedokázali identifikovať špecifické referenčné hodnoty, ktoré by umožňovali sledovať a merať pokrok dosiahnutý v EÚ. Kvalita informácií poskytnutých jednotlivými signatármi kódexu sa líši v závislosti od oblastí záväzkov, ktoré sú v danej správe opísané. Z toho jasne vyplýva, že každý zo signatárov má ešte čo zlepšovať.

Volebné kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu sa začnú v marci. Vyzývame platformy, aby pridali vo svojom úsilí, pretože máme obavy z existujúcej situácie. Vyzývame Facebook, Google a Twitter, aby v jednotlivých členských štátoch urobili viac na zabezpečenie integrity volieb do Európskeho parlamentu v máji 2019.

Zároveň vyzývame platformy, aby zlepšili spoluprácu s overovateľmi informácií a vedcami pri odhaľovaní dezinformačných kampaní a lepšom zviditeľňovaní a rozširovaní overených údajov.“

Hlavné výsledky správ signatárov:

  • Facebook nekomentoval výsledky činností vykonaných v januári, pokiaľ ide o kontrolu umiestňovania politickej inzercie. Pred časom uviedol, že v marci tohto roka bude k dispozícii archív politickej a tematicky zameranej inzercie pre celú EÚ. Súčasťou správy je aktuálny stav prípadov vplyvu tretích krajín v členských štátoch EÚ, chýbajú však údaje o počte falošných účtov odstránených z dôvodu nekalých činností zameraných špecificky na Európsku úniu.
  • Google poskytol údaje o opatreniach prijatých v januári na zlepšenie kontroly umiestňovania inzercie v EÚ podľa jednotlivých členských štátov. Napriek tomu nie sú predložené štatistiky dostatočne podrobné a neumožňujú odhadnúť rozsah opatrení prijatých na riešenie problému dezinformácií, prípadne iných problémov (napr. zavádzajúca reklama). Google uverejnil 29. januára novú politiku „volebnej inzercie“ a začne uverejňovať Správu o transparentnosti politickej inzercie hneď po tom, čo inzerenti prídu s takouto inzerciou. Google v januári neposkytol dôkazy o konkrétnom vykonávaní svojich politík týkajúcich sa integrity jeho služieb.
  • Twitter neposkytol žiadne štatistiky merania súvisiace s jeho záväzkami na sprísnenie kontroly umiestňovania inzercie. V prípade transparentnosti politickej inzercie Twitter v rozpore s tým, čo bolo uvedené v prvej správe o vykonávaní z januára odložil svoje rozhodnutie do februárovej správy. Pokiaľ ide o integritu služieb, Twitter doplnil do svojho archívu potenciálnych zahraničných operácií päť nových súborov účtov pozostávajúcich z viacerých účtov v tretích krajinách, ktoré sú verejne dostupné a dajú sa vyhľadať, no neposkytol štatistiky merania dosiahnutého pokroku.
Viac..  I. Štefanec: Ochrana detí pred zneužívaním musí byť vždy na prvom mieste

Ďalšie kroky

Správy, ktoré boli zverejnené, sa týkajú opatrení, ktoré prijali internetové spoločnosti v januári 2019. Najbližšia mesačná správa o činnostiach vykonaných vo februári bude zverejnená v marci 2019. Komisia si tak bude môcť overiť, či sú pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019 riadne zavedené účinné politiky, ktoré zaručia integritu volebných procesov.

Do konca roka 2019 Komisia vypracuje komplexné posúdenie uplatňovania kódexu za prvých 12 mesiacov. Ak by sa preukázalo, že výsledky nie sú uspokojivé, Komisia môže navrhnúť ďalšie opatrenia vrátane opatrení regulačnej povahy.

Súvislosti

Monitorovanie kódexu postupov je súčasťou akčného plánu proti dezinformáciám, ktorý Európska únia prijala v decembri minulého roku na vybudovanie kapacít a posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ s cieľom proaktívne riešiť hrozby, ktoré predstavujú dezinformácie.

Signatári správy sa dobrovoľne zaviazali dodržiavať kódex postupov v októbri 2018. V januári 2019 Európska komisia uverejnila prvé správypredložené signatármi Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií. Zmyslom kódexu je dosiahnuť ciele stanovené v oznámení Komisie predloženom v apríli 2018, a to stanovením širokej škály záväzkov, ktoré sa sústreďujú na týchto päť oblastí:

  • obmedzovať príjmy z reklám pre účty a webové stránky, ktoré skresľujú informácie, a inzerentom poskytnúť primerané bezpečnostné nástroje a informácie o webových stránkach, ktoré šíria dezinformácie,
  • umožniť zverejňovanie politickej reklamy a usilovať sa o zverejňovanie tematicky zameranej reklamy,
  • mať jasnú a verejne dostupnú politiku týkajúcu sa totožnosti a online botov a prijať opatrenia na rušenie falošných účtov,
  • ponúkať ľuďom informácie a nástroje, ktoré im pomôžu pri prijímaní informovaných rozhodnutí, a uľahčovať prístup k rozmanitým hľadiskám týkajúcim sa tém verejného záujmu, pričom sa uprednostňujú spoľahlivé zdroje,
  • poskytovať výskumným pracovníkom prístup k údajom zohľadňujúci súkromie používateľov, aby mohli sledovať a lepšie pochopiť šírenie a vplyv dezinformácií.

Od januára do mája 2019 bude Komisia vykonávať cielené priebežné mesačné monitorovanie činností prijatých signatármi kódexu na realizáciu jeho záväzkov, ktoré sú najdôležitejšie a najnaliehavejšie na zabezpečenie integrity volieb. Konkrétne: kontrola umiestňovania inzercie (záväzok 1); politická a tematicky zameraná inzercia (záväzky 2 až 4) a integrita ponúkaných služieb (záväzky 5 a 6).

Kódex postupov sprevádza aj odporúčanie zahrnuté do balíka volebných opatrení, ktorý ohlásil predseda Juncker v prejave o stave Únie v roku 2018 s cieľom zabezpečiť slobodné, spravodlivé a bezpečné voľby do Európskeho parlamentu. Súčasťou týchto opatrení je zvýšenie transparentnosti politickej inzercie na internete a možnosť uvaliť sankcie za nezákonné použitie osobných údajov na ovplyvňovanie výsledkov volieb do Európskeho parlamentu. Preto členské štáty vytvorili národnú sieť príslušných orgánov pre spoluprácu pri voľbách napr. volebné orgány, orgány zodpovedné za kybernetickú bezpečnosť, orgány na ochranu osobných údajov a orgány presadzovania práva a zároveň určili kontaktné miesto pre účasť na sieti spolupráce pri voľbách na európskej úrovni. Prvé stretnutie účastníkov tejto siete sa konalo 21. januára 2019 a druhé 27. februára 2019.

O dac

Odporúčame pozrieť

V. Bilčík: Je neakceptovateľné, aby Meta držala svojich používateľov ako rukojemníkov

Americká digitálna spoločnosť Meta začala v týchto dňoch vyzývať používateľov a používateľky jej sociálnych sietí …

Consent choices