utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia zhodnotila dosiahnutý pokrok v oblasti migrácie

Pri príprave na marcové zasadnutie Európskej rady Komisia zhodnotila pokrok dosiahnutý v posledných štyroch rokoch a stanovila, aké opatrenia treba ešte prijať na riešenie bezprostredných a budúcich výziev v oblasti migrácie.

Počas najzávažnejšej utečeneckej krízy od druhej svetovej vojny sa EÚ podarilo dosiahnuť zásadnú zmenu v riadení migrácie a ochrane hraníc. Poskytla ochranu a podporu miliónom ľudí, zachraňovala životy a rozložila siete prevádzačov. Zároveň sa jej podarilo znížiť počet neregulárnych príchodov do Európy na najnižšiu úroveň za posledných päť rokov. Geopolitická situácia sa však neustále mení a migračný tlak celosvetovo neustále rastie, a preto treba ešte viac pracovať na tom, aby sa migračná politika EÚ skutočne dokázala vyrovnať s výzvami, ktoré prinesie budúcnosť.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: V posledných štyroch rokoch EÚ dosiahla významný pokrok a konkrétne výsledky pri riešení výziev spojených s migráciou. Za veľmi ťažkých okolností sme dokázali konať spoločne. Európa síce už nečelí migračnej kríze ako v roku 2015, ale štrukturálne problémy pretrvávajú. Členské štáty majú povinnosť chrániť osoby, ktorým poskytujú ochranu, a starať sa o ne. EÚ dokáže výzvy spojené s migráciou zvládnuť jedine ďalšou spoluprácou založenou na komplexnom prístupe, solidarite a spravodlivom rozdelení zodpovednosti.“

Vysoká predstaviteľka EÚ a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová uviedla: „Naša spolupráca s Africkou úniou a Organizáciou Spojených národov prináša výsledky. Pomáhame tisícom ľudí, ktorí uviazli v cudzej krajine, a mnohí z nich sa tak môžu bezpečne vrátiť domov a nájsť si živobytie. Zachraňujeme tiež životy a bojujeme proti obchodovaniu s ľuďmi. Hoci k nám už neprichádza toľko migrantov, tých, ktorí riskujú svoj život, je stále veľa. Každý jeden život, ktorý sa nepodarí zachrániť, je pritom zbytočnou stratou. Preto budeme aj naďalej spolupracovať s našimi medzinárodnými partnermi a dotknutými krajinami s cieľom poskytovať ochranu ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú, riešiť základné príčiny migrácie, rozkladať siete obchodníkov s ľuďmi a vytvárať možnosti bezpečnej, riadenej a legálnej migrácie. Migrácia naďalej zostáva globálnou výzvou, ktorú však možno riešiť, tak ako sme sa to rozhodli urobiť my ako EÚ – spoluprácou a silnými partnerstvami.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos k tomu povedal: „Výsledky nášho spoločného európskeho prístupu k migrácii hovoria samy za seba: počet neregulárnych príchodov je dnes nižší ako pred krízou, Európska pohraničná a pobrežná stráž posunula spoločnú ochranu hraníc EÚ na novú úroveň a spolu s našimi partnermi sa snažíme zabezpečiť možnosti legálnej migrácie a popritom intenzívnejšie pracujeme na návratoch. Pokiaľ ide o budúcnosť, nevyhnutne musíme uplatňovať náš spoločný prístup, ale aj dokončiť prebiehajúcu reformu azylového systému EÚ. Jednou z priorít by pritom malo byť aj stanovenie dočasných opatrení pre vyloďovanie.“

Počet prichádzajúcich migrantov už tri roky po sebe neustále klesá a v súčasnosti predstavuje len 10 % z počtu zaznamenaného na vrchole migračnej krízy v roku 2015. V roku 2018 bolo odhalených približne 150 000 prípadov neoprávneného prekročenia vonkajších hraníc EÚ. Keďže je pravdepodobné, že migračný tlak bude pokračovať, pokles neregulárnych príchodov neposkytuje žiadne záruky do budúcnosti. Preto je nevyhnutné pristupovať k riadeniu migrácie a ochrane hraníc komplexne.

Potreba okamžitých opatrení

Medzi najnaliehavejšie záležitosti, ktorými sa musíme ďalej zaoberať, patria:

  • trasa cez západné Stredozemie: keďže počet migrantov prichádzajúcich po tejto trase značne vzrástol, treba ešte intenzívnejšie podporovať Maroko. V rámci toho treba pokračovať v realizácii programu na podporu riadenia hraníc financovaného sumou 140 miliónov eur a opäť začať s Marokom rokovať o readmisii a zjednodušení vízového režimu.
  • trasa cez centrálne Stredozemie: zlepšenie katastrofálnych podmienok v Líbyi: v rámci trojstrannej pracovnej skupiny Africkej únie, EÚ a OSN treba vyvíjať ďalšie úsilie v záujme prepustenia zadržiavaných migrantov, uľahčenia dobrovoľných návratov (doteraz 37 000 návratov) a evakuácie tých najzraniteľnejších (takmer 2 500 evakuovaných osôb).
  • trasa cez východné Stredozemie: riadenie migrácie v Grécku: hoci počet migrantov prichádzajúcich na grécke ostrovy sa na základe vyhlásenia EÚ a Turecka výrazne znížil, kľúčové problémy týkajúce sa návratov, spracovávania žiadostí o azyl a primeraného ubytovania stále neboli vyriešené. V záujme lepšieho riadenia migrácie by Grécko malo urýchlene vypracovať účinnú národnú stratégiu s operačnými postupmi.
  • dočasné opatrenia týkajúce sa vyloďovania: podľa skúseností s ad hoc riešeniami prijatými v lete 2018 a v januári 2019 sa môže dočasnými opatreniami zaistiť systematickejší a koordinovanejší prístup EÚ k vyloďo­vaniu. V rámci týchto opatrení by sa v praxi uplatnila solidarita a zodpovednosť na úrovni EÚ a preklenul by sa čas do dokončenia reformy dublinského nariadenia.
Viac..  Europoslanec Weber vyzýva na ukončenie prístupového procesu Turecka do EÚ

K migrácii však treba bezpodmienečne pristupovať komplexne, čo zahŕňa opatrenia realizované s partnermi mimo EÚ, na vonkajších hraniciach a v rámci EÚ. Nestačí sa sústrediť len na najpálčivejšie problémy. Situácia si vyžaduje neustále a rozhodné kroky vo všetkých aspektoch komplexného prístupu, ktorý sa opiera o štyri piliere európskej migračnej agendy:

1. Riešenie príčin neregulárnej migrácie: v posledných štyroch rokoch sa migrácia stala pevnou súčasťou všetkých oblastí vonkajších vzťahov EÚ:

  • viac ako 5,3 milióna zraniteľných osôb v súčasnosti dostáva základnú podporu prostredníctvom Núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku a viac než 60 000 ľudí z neho po návrate do svojich krajín pôvodu dostalo podporu pri reintegrácii.
  • väčšmi sa zintenzívnil aj boj proti sieťam prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi. Európske stredisko pre boj proti prevádzačstvu, ktoré je súčasťou Europolu, zohralo v roku 2018 kľúčovú úlohu pri viac ako stovke vysoko prioritných prípadov prevádzačstva a spoločné vyšetrovacie tímy sa aktívne zapájajú do boja proti prevádzačstvu v krajinách ako Niger.
  • v záujme zintenzívnenia návratov a readmisií EÚ naďalej pracuje na uzatvorení dohôd a dohovorov o readmisii s partnerskými krajinami. Doteraz ich uzavrela už 23. Členské štáty teraz musia uzavreté dohody a dohovory v plnej miere využívať.
  • Európsky parlament a Rada by mali okrem toho urýchlene prijať návrh Komisie týkajúci sa návratov, ktorý má zabrániť zneužívaniu systému a útekom navracaných osôb v rámci EÚ.

2. Posilnené riadenie hraníc: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, založená v roku 2016, je dnes ústredným prvkom činnosti EÚ zameranej na podporu členských štátov pri ochrane vonkajších hraníc. V septembri 2018 Komisia navrhla ďalej posilniť európsku pohraničnú a pobrežnú stráž a dať jej k dispozícii stály zbor 10 000 príslušníkov pohraničnej stráže. Vďaka nemu by sa mali môcť členské štáty vždy spoľahnúť na plnú operačnú podporu EÚ. Komisia vyzýva Európsky parlament a členské štáty, aby danú reformu prijali ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu. Členské štáty musia zároveň dať agentúre k dispozícii dostatočné množstvo odborníkov a vybavenia, aby sa nemusela potýkať s ich nedostatkom.

3. Ochrana a azyl: EÚ bude naďalej poskytovať podporu utečencom a vysídleným osobám v tretích krajinách vrátane Blízkeho východu a Afriky a súčasne poskytovať útočisko ľuďom, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Od roku 2015 bolo v rámci systémov EÚ presídlených viac ako 50 000 osôb. Hlavným ponaučením, ktoré vyplynulo z migračnej krízy, je, že treba prepracovať pravidlá EÚ v oblasti azylu a vytvoriť systém, ktorý bude spravodlivý a vhodný na daný účel a ktorý dokáže zvládnuť akýkoľvek nárast migračného tlaku v budúcnosti. Komisia predložila všetky potrebné návrhy a usilovne pracuje na tom, aby sa postupne prerokovali. Návrhy, v súvislosti s ktorými sa čoskoro dospeje ku konečnej dohode, by sa mali prijať ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu. Komisia bude aj naďalej spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou, aby tieto návrhy boli prijaté.

4. Legálna migrácia a integrácia: vďaka možnostiam legálnej migrácie klesá počet ľudí, ktorí sa chcú dostať do EÚ neregulárne. Tieto opatrenia sú tiež dôležitým predpokladom toho, aby sa hlavným prostriedkom vstupu do EÚ stala riadená migrácia založená na potrebách. Komisia čoskoro predloží komplexné hodnotenie rámca EÚ pre legálnu migráciu. Členské štáty by mali zároveň zintenzívniť využívanie dobrovoľných pilotných projektov v oblasti legálnej migrácie. Rozhodujúcim faktorom fungujúcej migrácie je úspešná integrácia osôb, ktoré majú právo zdržiavať sa v EÚ. V rokoch 2015 – 2017 EÚ investovala do integračných opatrení viac ako 140 miliónov eur.

O dac

Odporúčame pozrieť

migranti

Poľsko nesúhlasí s návrhom na rozdeľovanie migrantov v EÚ

Poľsko bude rázne proti akýmkoľvek mechanizmom vynúteného rozdeleľovania migrantov v Európskej únii. Uviedol to hovorca …

Consent choices