autorske prava
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Smernica o autorskom práve: Aký vplyv bude mať na bežných používateľov?

Tento dokument prináša odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa smernice o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu.

Odpovede vychádzajú z textu smernice, na ktorom sa dohodli vyjednávači Európskeho parlamentu, Rady (ministrov) EÚ a Európskej komisie dňa 13. februára 2019.

O čom je smernica o autorskom práve?

Cieľom navrhovanej smernice o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu je zabezpečiť, aby tvorcovia (napríklad hudobníci alebo herci) a vydavatelia spravodajstva a novinári mohli využívali výhody online prostredia a internetu rovnako ako v prípade offline prostredia. Zastaranosť súčasných pravidiel v oblasti autorských práv umožňuje online platformám a agregátorom správ využívať všetky ich výhody, kým umelci, vydavatelia a novinári sú nútení sledovať, ako sa ich diela voľne šíria internetom, pričom v lepšom prípade za to získajú len veľmi malú odmenu. Umelcom a profesionálom z oblasti médií táto situácia sťažuje možnosti, ako si zabezpečiť slušné živobytie.

Návrh smernice neudeľuje tvorcom ani novinárom žiadne nové práva, zabezpečuje len lepšie presadzovanie ich existujúcich práv. Nestanovuje ani žiadne nové povinnosti pre online platformy alebo RSS agregátory, zabezpečuje len lepšie dodržiavanie existujúcich povinností. Čo je v súčasnosti legálne a povolené, takým aj zostane.

Stručne:

  • Cieľom navrhovanej smernice je zaviazať veľké internetové platformy a agregátory správ (napríklad YouTube alebo GoogleNews) k tomu, aby tvorcom obsahu (umelci, hudobníci, herci či spravodajské domy a ich novinári) vyplácali spravodlivú odmenu.
  • Nevytvárajú sa žiadne nové práva ani povinnosti. Čo je v súčasnosti legálne a povolené, takým aj zostane.

Aký vplyv bude mať smernica na bežných používateľov?

Navrhovaná smernica sa nezameriava na bežného používateľa.

Bude mať vplyv na veľké online platformy a RSS agregátory, ako je kanál YouTube spoločnosti Google, Google News alebo Facebook, ktoré budú musieť náležite odmeňovať umelcov a novinárov, ktorých diela komerčne využívajú.

Veľké online platformy a agregátory správ budú mať viac dôvodov, aby s umelcami a mediálnym spoločnosťami, ktoré sa vopred prihlásia k vlastníctvu konkrétnych diel, uzavreli spravodlivé (licenčné) dohody o odmeňovaní. Platformy budú motivované k uzatváraniu takýchto dohôd aj tým, že v prípade ich neuzatvorenia bude voči nim vyvodená priama zodpovednosť, ak sa zistí, že prezentujú diela, za ktoré nebol vyplatený licenčný poplatok. Súčasné právne predpisy ponúkajú platformám viac priestoru na to, aby sa tejto zodpovednosti vyhli.

Očakáva sa, že navrhovaná smernica dotlačí online platformy k zavedeniu politiky spravodlivého odmeňovania všetkých tých, na ktorých tvorbe zarábajú.

Bude mať smernica vplyv na slobodu internetu alebo povedie k cenzúre?

Sloboda na internete, tak ako v reálnom svete, bude existovať aj naďalej, ak sa jej využívaním nebudú obmedzovať práva iných osôb alebo nebude v rozpore so zákonom. Znamená to, že používateľ bude môcť aj naďalej nahrávať obsah na internetové platformy a tieto platformy mu budú môcť aj naďalej poskytovať používateľom svoj priestor, ak budú rešpektovať právo tvorcov na spravodlivú odmenu. V súčasnosti odmeňujú online platformy tvorcov len na dobrovoľnej báze a len vo veľmi obmedzenej miere, pretože za obsah, ktorému poskytujú priestor, nenesú žiadnu zodpovednosť, a preto majú len malú alebo žiadnu motiváciu, aby s držiteľmi práv uzavreli dohodu.

Smernica nezavádza žiadnu cenzúru. Posilnením právnej zodpovednosti zvýši smernica tlak na internetové platformy, aby uzavreli spravodlivé dohody o odmeňovaní s tvorcami obsahu, na ktorom platformy zarábajú. Toto nie je cenzúra.

Vytvára smernica automatické filtre na online platformách?

Nie. Smernica stanovuje cieľ, ktorý sa má dosiahnuť – online platforma nesmie zarábať na obsahu, ktorý niekto vytvoril, bez odmenenia jeho tvorcov. Platforma preto nesie právnu zodpovednosť, ak poskytuje priestor obsahu, za ktorý nebolo jeho tvorcovi riadne zaplatené. Znamená to, že autori, ktorých tvorba sa používa nelegálne, môžu platformu žalovať.

Text smernice však nešpecifikuje ani neuvádza, aké nástroje, ľudské zdroje alebo infraštruktúra môžu byť potrebné na to, aby sa na platformách neobjavoval materiál, za ktorý nebola vyplatená odmena. Smernica teda nezavádza žiadne povinné filtre nahrávania.

Ak však veľké platformy nenájdu žiadne inovatívne riešenia, môžu sa nakoniec rozhodnúť aj pre filtre. Takéto filtre už veľké spoločnosti využívajú. Kritika, podľa ktorej tieto filtre občas blokujú aj legálny obsah, môže byť do istej miery opodstatnená. Otázky by však mali byť adresované platformám, ktoré filtre navrhujú a zavádzajú, a nie na samotný legislatívny zámer – spoločnosť musí zaplatiť za obsah využívaný za účelom dosiahnutia zisku, pokiaľ bol vytvorený inou entitou. V reálnom offline svete ide o nespochybniteľný a presadzovaný cieľ.

Viac..  Borrell skritizoval Orbána za účasť na samite Organizácie turkických štátov

Vyjednaný text smernice obsahuje aj ustanovenia umožňujúce používateľovi namietať voči bezdôvodne odstránenému obsahu, ktorý predtým nahral. Na tento účel by mal slúžiť mechanizmus nápravy, ktorý umožní podávanie sťažností a ich rýchle vyriešenie.

Má smernica negatívny vplyv na mémy alebo animované obrázky GIF?

Práve naopak.

Navrhovaná smernica obsahuje osobitné ustanovenia, ktoré ukladajú členským štátom povinnosť chrániť voľné nahrávanie a šírenie obsahu na účely citácie, kritiky, recenzie, karikatúry, paródie alebo koláže. To znamená, že mémy a animované obrázky GIF budú aj naďalej dostupné. Ustanovenia smernice sú dokonca zárukou, že ich využívanie bude ešte bezpečnejšie než predtým, pretože na tieto diela sa predtým vzťahovali rôznorodé vnútroštátne právne predpisy a medzi členskými štátmi existovali v tejto oblasti rozdiely.

Bude aj naďalej možné vidieť úryvky pri čítaní alebo šírení článkov na RSS agregátoroch?

Áno.

Dohoda poskytuje vydavateľom tlače právo žiadať RSS agregátory, aby uzavreli licenčné dohody na využívanie ich článkov. Agregátory správ budú však aj naďalej môcť zobrazovať úryvky bez toho, aby si museli vyžiadať povolenie od vydavateľov. Bude to možné za predpokladu, že pôjde o „veľmi krátky úryvok“ alebo „individuálne slová“ a že RSS agregátor nebude túto možnosť zneužívať.

Táto smernica zlikviduje začínajúce podniky (start-upy)…

Nezlikviduje.

Dohoda poskytuje osobitnú ochranu začínajúcim platformám. Podmienky pre platformy, ktoré fungujú kratšie ako tri roky, ich ročný obrat je nižší ako 10 miliónov EUR a majú mesačnú návštevnosť menej ako päť miliónov unikátnych návštevníkov, budú oveľa miernejšie ako pre veľké, etablované spoločnosti.

Existujú obavy, že na základe článku 13 by mohol byť odstránený obsah, ak nie je známy držiteľ práv. Ako príklad sa uvádza hit Despacito…

Cieľom navrhovaného textu článku 13 je poskytnúť umelcom silnejšiu pozíciu pri presadzovaní svojich práv na spravodlivú odmenu za využívanie a distribúciu ich diel inými osobami. Umelec by mal informovať príslušnú platformu, ako napríklad YouTube, o tom, že dané dielo je jeho. Nie je preto pravdepodobné, že platforma bude niesť zodpovednosť za nahraté diela, ktorých držiteľ práv je neznámy.

Niektorí tvrdia, že smernica bude mať výrazne negatívny vplyv na živobytie stoviek tisícov ľudí…

Skôr opak je pravdou.

Cieľom smernice je poskytnúť mnohým ľuďom živobytie, ktoré si za svoju prácu zaslúžia a ktoré potrebujú na to, aby mohli pokračovať v tvorivej činnosti. Navrhovaná legislatíva má zabezpečiť, aby finančná odmena putovala umelcom a novinárom, a nie napríklad akcionárom spoločnosti Google. Takýto presun zdrojov má vždy pozitívny vplyv na zamestnanosť.

Prečo sa voči tejto smernici objavuje toľko výčitiek ?

Smernica bola predmetom intenzívnych kampaní. Z niektorých štatistík Európskeho parlamentu vyplýva, že poslanci EP boli len zriedka, ak vôbec, vystavení takémuto intenzívnemu lobizmu (prostredníctvom telefonátov, e-mailov a podobne).

Výsledkom takýchto kampaní je často mimoriadne zintenzívnenie rôznych tvrdení. Vyskytli sa napríklad varovania, že smernica pokriví alebo dokonca zabije internet. Keďže návrh smernice neudeľuje tvorcom žiadne nové práva a ani neukladá nové povinnosti internetovým platformám či agregátorom správ, takéto tvrdenia sa zdajú byť prehnané.

Lobisti už mnohokrát vo svojich kampaniach predpovedali katastrofické následky, ktoré sa nikdy nenaplnili.

Telekomunikačné spoločnosti napríklad predpovedali, že v dôsledku obmedzenia roamingových poplatkov sa enormne zvýšia telefónne účty; lobisti zastupujúci tabakové spoločnosti a reštauračný sektor zase tvrdili, že zákaz fajčenia vyženie ľudí z barov a reštaurácií; banky tvrdili, že v dôsledku sprísnenia zákonov o ich fungovaní budú musieť zastaviť poskytovanie úverov podnikom a jednotlivcom, a lobisti zastupujúci duty-free obchody dokonca strašili, že v dôsledku ukončenia bezcolného predaja na jednotnom trhu dôjde k zatváraniu letísk. Nič z toho sa nestalo.

Je hlavným cieľom smernice ochrana menších tvorcov obsahu?

Aj keď cieľom smernice je poskytnúť všetkým tvorcom lepšiu vyjednávaciu pozíciu v oblasti využívania ich tvorby online platformami, najväčší prínos z nej budú mať práve menší hráči. Väčšie subjekty často využívajú na ochranu svojich práv právnické firmy, menší tvorcovia však majú v tejto oblasti obmedzené možnosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices