sud, justicia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ prijala opatrenia na zlepšenie cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom

EÚ prijíma opatrenia na zlepšenie cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom tým, že vytvorila právny rámec, ktorý umožní adresovať súdne príkazy priamo poskytovateľom služieb pôsobiacim v EÚ.

Rada dospela k pozícii k smernici o určovaní právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v súdnom konaní.

Táto smernica bude kľúčovým nástrojom na uplatňovanie budúceho nariadenia o európskom príkaze na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach, ku ktorému Rada prijala pozíciu v decembri minulého roka, keďže sa v ňom stanovujú pravidlá určovania právnych zástupcov poskytovateľov služieb, ktorých úloha je prijímať tieto príkazy a odpovedať na ne. Zavedenie právnych zástupcov bolo potrebné z dôvodu neexistencie všeobecnej právnej požiadavky, aby boli poskytovatelia služieb z krajín mimo EÚ fyzicky prítomní v Únii, ak poskytujú služby v rámci Únie. Okrem toho by sa právni zástupcovia určení podľa tejto smernice mohli využiť aj na účely vnútroštátnych konaní.

„Ide o dôležitý krok smerom k účinnému a rýchlemu prístupu k dôkazom v trestnom konaní. Určenie právnych zástupcov bude kľúčovým prvkom pri uľahčení spolupráce v oblasti zhromažďovania elektronických dôkazov. Našim cieľom je zaistiť, aby nový mechanizmus fungoval účinne, ale zároveň nepredstavoval prílišné zaťaženie, najmä pre MSP. Je mi ľúto, že tento Parlament nebude pripravený začať rokovania, ale dúfam, že bude možné pokračovať v práci hneď, ako bude zvolený nový Parlament,“ uviedol Tudorel Toader, minister spravodlivosti Rumunska.

Hlavné prvky pozície Rady

K hlavným prvkom pozície Rady patria:

  • Kritériá na určenie miesta, kde sa nachádzajú právni zástupcovia, zostávajú rovnaké ako v návrhu Komisie. Právni zástupcovia musia byť v jednom z členských štátov, v ktorom je poskytovateľ služieb usadený alebo v ktorom ponúka služby;
  • Rada okrem toho zdôraznila, že právni zástupcovia by mali mať dostatočné zdroje a právomoci na plnenie svojich úloh;
  • poskytovatelia služieb a právni zástupcovia môžu byť spoločne a nerozdielne zodpovední za nedodržiavanie povinností;
  • právni zástupcovia sa môžu využívať na účely zhromažďovania iných druhov dôkazov ako elektronických dôkazov a na prijímanie iných žiadostí týkajúcich sa presadzovania práva, ako napríklad európskych vyšetrovacích príkazov, bez toho, aby tým boli dotknuté osobitné postupy ustanovené v iných právnych nástrojoch na účely justičnej spolupráce v trestných veciach;
  • doplnili sa osobitné opatrenia na obmedzenie zaťaženia MSP. Patrí medzi ne možnosť MSP spoločne využívať toho istého právneho zástupcu a skutočnosť, že pri sankciách by sa mali vziať do úvahy aj finanční kapacity poskytovateľa služieb;
  • pokiaľ ide o sankcie, znenie návrhu Komisie sa nezmenilo a ustanovuje sa v ňom, že sankcie majú byť účinné, primerané a odrádzajúce;
  • zverejní sa úplný zoznam právnych zástupcov, aby sa k nemu zaistil jednoduchý prístup orgánov presadzovania práva, a to predovšetkým – ale nielen – prostredníctvom Európskej justičnej siete v trestných veciach;
  • Rada stanovila 18-mesačnú lehotu na transpozíciu, aby sa zaistilo, že právni zástupcovia budú naplno fungovať, keď 6 mesiacov neskôr nadobudne účinnosť nariadenie o elektronických dôkazoch.
Viac..  Členské krajiny EÚ odobrili vydávanie schengenských víz online

Ďalšie kroky

Rada je pripravená začať trialóg o celom balíku o elektronických dôkazoch hneď, ako Parlament prijme svoju pozíciu. Očakáva sa, že k tomu nedôjde pred nadchádzajúcimi európskymi voľbami.

Kontext

Táto smernica je súčasťou balíka o elektronických dôkazoch, ktorý Komisia predložila v apríli 2018. Cieľom tohto balíka je zlepšiť cezhraničný prístup k elektronickým dôkazom vytvorením právneho rámca pre súdne príkazy určené priamo poskytovateľom služieb alebo ich právnym zástupcom v inom členskom štáte.

Smernica dopĺňa nariadenie o európskom príkaze na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach, ku ktorému Rada prijala pozíciu v decembri 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices