elektrina
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Trh EÚ s elektrinou bude ekologickejší a konkurencieschopnejší

Európsky parlament prijal legislatívu, ktorej cieľom je ekologickejší, konkurencieschopnejší a na riziká pripravenejší trh EÚ s elektrickou energiou.

Poslanci schválili štyri legislatívne texty týkajúce sa trhu EÚ s elektrickou energiou, ktoré sú poslednou súčasťou balíka opatrení s názvom Čistá energia pre všetkých Európanov. Nové pravidlá sú výsledkom dohody parlamentných vyjednávačov so zástupcami Rady (ministrov) EÚ.

Plénum odobrilo nariadenie o vnútornom trhu s elektrinou pomerom hlasov 544 (za): 76 (proti): 40 (zdržalo sa hlasovania). Smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou bola schválená pomerom hlasov 551 (za): 72 (proti): 37 (zdržalo sa hlasovania).

Orientácia na spotrebiteľa

Spotrebitelia by na základe novej legislatívy mali získať garantovaný prístup k inteligentným elektromerom, dynamickej tvorbe cien a možnosti bezplatne zmeniť dodávateľa v rámci trojtýždňovej lehoty od podania žiadosti o zmenu. Od roku 2026 by sa lehota na zmenu dodávateľa mala skrátiť na 24 hodín od momentu, kedy spotrebiteľ o zmenu požiada.

Energetická chudoba a regulácia cien

Členské štáty budú mať naďalej možnosť – na základe prísnych pravidiel – dočasne regulovať ceny za účelom pomoci domácnostiam, ktoré trpia energetickou chudobou alebo sú v tomto smere zraniteľné. Hlavným nástrojom boja proti energetickej chudobe by však mali byť vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia.

Podpora cezhraničného toku elektriny

Jedným z hlavných cieľov nových pravidiel je dosiahnuť, aby aspoň 70% obchodnej kapacity mohlo voľne prúdiť cez hranice v rámci EÚ. Odstránenie prekážok cezhraničného obchodu s elektrickou energiou uľahčí v rámci EÚ aj obchod s energiou z obnoviteľných zdrojov, ktorá by na základe záväzného cieľa Únie mala do roku 2030 tvoriť aspoň 32% hrubej konečnej energetickej spotreby.

Postupné ukončenie štátnej pomoci pre uhoľné elektrárne

Pravidlá EÚ v súčasnosti prostredníctvom takzvaných kapacitných mechanizmov umožňujú členským štátom poskytovať elektrárňam štátnu pomoc za účelom ich dočasného udržania v zálohe pre prípad výrazného nárastu dopytu po elektrickej energii. Nová legislatíva zavedie prísnejšie obmedzenia, ktoré by mali členským štátom zabrániť poskytovať štátnu pomoc najznečisťujúcejším elektrárňam využívajúcim fosílne palivá, teda aj uhoľným elektrárňam. Tieto opatrenia sa budú vzťahovať na všetky nové elektrárne, ktoré vzniknú po vstupe nariadenia do platnosti. Existujúcich elektrární sa budú týkať od roku 2025. Zmlúv o využívaní kapacít, ktoré budú uzavreté pred 31. decembrom 2019, sa nové pravidlá nedotknú.

Viac..  M. Beňová: Oprava výrobku musí priniesť výhodu v podobe úspory peňazí

Trh s elektrickou energiou: vyhlásenie spravodajcu

„Reforma by mala zvýšiť cezhraničnú konkurencieschopnosť trhu EÚ s elektrickou energiou a podporiť transformáciu k čistejšej elektrine. Spotrebiteľom dáva nové právomoci a chráni osoby trpiace energetickou chudobou. Je dobrá pre životné prostredie aj pre peňaženku,“ uviedol spravodajca Jerzy Buzek (EPP, PL).

Nové opatrenia proti výpadkom elektriny

Parlament pomerom hlasov 569 (za): 61 (proti): 34 (zdržalo sa hlasovania) schválil nariadenie týkajúce sa pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie. Nová právna úprava by mala zlepšiť ochranu občanov pred nečakanými výpadkami dodávok elektrickej energie. Vnútroštátnym orgánom vznikne povinnosť vypracovať na jej základe národné plány, ktoré sa zamerajú na riziká nedostatku elektrickej energie, a zlepšiť spoluprácu na regionálnej úrovni. Členské štáty, ktorým bude poskytnutá asistencia zo strany iných krajín EÚ, by mali niesť primerané náklady.

„Touto legislatívou sa solidarita stáva skutočnou oporou pri zvládaní rizík súvisiacich s elektrickou energiou tak, aby v budúcnosti počas vlny studeného počasia a náhlych výpadkov elektriny neostal nikto osamotený,“ uviedol spravodajca Flavio Zanonato (S&D, IT).

Efektívnejšia regulácia trhu s elektrickou energiou

Poslanci tiež pomerom hlasov 558 (za): 75 (proti): 31 (zdržalo sa hlasovania) schválili nariadenie, ktoré za účelom lepšej regulácie trhu EÚ s elektrickou energiou posilňuje právomoci Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER).

„Reformou Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov robíme dôležitý krok smerom k otvorenejšiemu a lepšie regulovanému trhu s elektrickou energiou, ktorý prinesie pozitíva pre životné prostredie, spotrebiteľov a naše hospodárstvo ako celok,“ uviedol spravodajca Morten Helveg Petersen (ALDE, DK).

Ďalší postup

Parlamentom schválenú legislatívu musí pred jej vstupom do platnosti formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices