plynovod
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Na všetky plynovody z tretích krajín sa budú odteraz vzťahovať pravidlá EÚ

Poslanci Európskeho parlamentu schválili smernicu, ktorá rozšíri pôsobnosť pravidiel EÚ na plynovody vstupujúce na jej územie z tretích krajín a prinesie právnu istotu prevádzkovateľom a investorom.

Plénum schválilo novelizáciu pravidiel EÚ pre trh s plynom pomerom hlasov 465 (za): 95 (proti): 68 (zdržalo sa hlasovania).

Konkurencieschopnejší trh s plynom

Vlastníctvo plynárenských prepravných sietí a dodávaného plynu musí byť na základe úniových pravidiel hospodárskej súťaže oddelené. Tieto pravidlá by sa na základe novej smernice mali vzťahovať aj na plynovody, ktorých začiatok je mimo územia EÚ.

Plynovody vstupujúce na územie EÚ z tretích krajín by mali byť zároveň, podobne ako plynárenská infraštruktúra v rámci EÚ, sprístupnené väčšiemu počtu operátorov (spoločnostiam vlastniacim prepravovaný plyn). Nová právna úprava by tak mala prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti úniového trhu s plynom a zníženiu cien pre spotrebiteľov.

Novela tiež stanovuje právny rámec pre budúce projekty výstavby plynovodov so štátmi za hranicami Únie – vrátane Spojeného kráľovstva, keď sa stane treťou krajinou.

Výnimky pre nové plynovody

Smernica poskytuje Európskej únii výlučnú právomoc v oblasti dohôd o výstavbe nových plynovodov s tretími krajinami a udeľovania výnimiek. Komisia by mala členskému štátu, na území ktorého sa má nachádzať vstupný bod do plynárenskej siete EÚ, povoliť zahájenie rokovaní s treťou krajinou, pokiaľ daný projekt nie je v rozpore s úniovým právom, nie je na ujmu hospodárskej súťaže a neohrozuje bezpečnosť dodávok plynu.

Komisia bude musieť pred udelením akejkoľvek výnimky z uplatňovania úniových pravidiel, ktoré sa týkajú napríklad oddeleného vlastníctva infraštruktúry a prepravovaného plynu či povinnosti sprístupniť prepravnú infraštruktúru väčšiemu množstvu operátorov, konzultovať žiadosť so zainteresovanými členskými štátmi. Samotné udelenie výnimky však bude v právomoci úniovej exekutívy.

Udeľovanie výnimiek pre existujúce plynovody, ktoré budú napojené na úniovú sieť pred účinnosťou novej smernice, zostane dočasne v kompetencii členských štátov. Vnútroštátne orgány budú môcť udeľovať výnimky iba za predpokladu, že nedôjde k poškodeniu konkurencie, a iba v rámci prvého roka po nadobudnutí účinnosti nových pravidiel.

Viac..  Ivan Štefanec: Výrobu áut zbytočne nepredražujme

Vyhlásenie spravodajcu

„Mnohé na zisk orientované zainteresované strany chceli, aby tieto rokovania zlyhali, nakoľko bez tejto dohody by sa pravidlá EÚ neuplatňovali na plynovody z tretích krajín. Čo by však prinieslo zisk niektorým hráčom na trhu, by našim občanom a energetickej únii ako celku prinieslo viacrozmernú stratu. Odteraz sa budú na všetky plynovody z tretích krajín, vrátane plynovodu Nord Stream 2, vzťahovať pravidlá EÚ: prístup tretích strán, oddelenie vlastníctva, nediskriminačné tarify a transparentnosť. To sa premietne do väčšej energetickej bezpečnosti na našom svetadiele. Toto bolo vždy hlavným cieľom Európskeho parlamentu a som rád, že sme to dosiahli,‟ uviedol spravodajca Jerzy Buzek (EPP, PL).

Ďalší postup

Smernicu musí po Európskom parlamente formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Schválený text bude následne zverejnený v Úradnom vestníku EÚ a po dvadsiatich dňoch nadobudne účinnosť. Členské štáty budú mať následne deväť mesiacov na zosúladenie vnútroštátnych predpisov s novou smernicou.

Súvislosti

Európska únia v súčasnosti dováža viac ako 70% svojej celkovej spotreby zemného plynu. Hlavnými dovozcami tejto nerastnej suroviny sú Nórsko, Rusko a Alžírsko. Väčšina dovážaného zemného plynu prichádza do EÚ plynovodmi.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices