romovia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Protirómske zmýšľanie je na vzostupe

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, ktorý sa oslavuje 8. apríla, prvý podpredseda Frans Timmermans, komisár Johannes Hahn a komisárky Marianne Thyssenová, Věra Jourová a Corin Creţuová uviedli:

Dnes oslavujeme rómsku kultúru a pripomíname si rómsku históriu, ktorá je po stáročia neoddeliteľnou súčasťou európskej histórie. Napriek tomu, že sú Rómovia najväčšou menšinou v Európe, ich komunity stále čelia všadeprítomnej diskriminácii a marginalizácii. To im bráni v prístupe k základným právam na vzdelanie, zamestnanie, dôstojné bývanie alebo k základným službám zdravotnej starostlivosti.

Protirómske zmýšľanie je na vzostupe. Sme svedkami radikálnych názorov aj zo strany politických predstaviteľov a šírenia nenávistných prejavov a falošných správ online. Slová vedú k nenávisti a nenávisť vedie k násiliu. Musíme byť ostražití, aby sa Rómovia opäť nestali terčom obťažovania a útokov. Musíme sa poučiť z našej histórie a nesmieme rozdúchavať plamene minulej nenávisti.

Aby sa tak stalo, musíme neoblomne trvať na našich základných hodnotách. EÚ predstavuje spoločnosť, v ktorej sa rovnako zaobchádza so všetkými menšinami a v ktorej majú rómske komunity rovnaké práva a príležitosti ako ktokoľvek iný. To je naša identita.

Medzinárodný deň Rómov je príležitosťou ohliadnuť sa za tým, čo Európska únia a jednotlivé krajiny pri zlepšení začlenenia Rómov dosiahli. Práca členských štátov sa od roku 2011 riadi rámcom EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov, pričom finančné prostriedky EÚ sú k dispozícii aj na podporu integrácie Rómov. Táto stratégia prináša ovocie; vidíme určité zlepšenia, najmä v oblasti vzdelávania.

Čaká nás však ešte dlhá cesta, aby rómske komunity moli naplniť svoj potenciál. Európska komisia vyzýva krajiny EÚ, ako aj partnerov s európskou perspektívou, aby dodržali svoje záväzky, posilnili boj proti diskriminácii a podporili účasť a zastúpenie Rómov v politickej sfére, v našich hospodárstvach a spoločnostiach. Patria k nám.

Skoncovanie so stáročiami sa prejavujúcou marginalizáciou si vyžaduje celoeurópsku spoluprácu. Politickí predstavitelia, od vnútroštátnej úrovne až po miestnu, musia prehĺbiť dôveru medzi Rómami a nerómskym obyvateľstvom a zabezpečiť, že Rómovia budú mať rovnaké práva a príležitosti ako ostatní Európania.“

Súvislosti

Rómovia sú najväčšou menšinovou komunitou v Európe – 6 miliónov Rómov žije v EÚ a 4 milióny v regióne rozširovania (Čierna Hora, Srbsko, Severné Macedónsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo a Turecko). Napriek tomu už dlho čelia nerovnosti, sociálnemu vylúčeniu, diskriminácii a marginalizácii.

Európska komisia vo svojom nedávnom hodnotení rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov z roku 2011, ktorý platí až do roku 2020, posúdila, ako sa stratégie integrácie Rómov vykonávajú v celej EÚ. Pilotný projekt rómskeho občianskeho monitoringu (Roma Civil Monitor) ukazuje, že došlo k určitým pozitívnym zmenám, najmä v oblasti vzdelávania. Na odstránenie diskriminácie a podporu sociálneho a hospodárskeho začlenenia rómskych komunít je však potrebné urobiť ešte viac. Činnosť EÚ priniesla vnútroštátnym politikám týkajúcim sa Rómov a ich vykonávaniu pridanú hodnotu prostredníctvom politického, finančného rozmeru a rozmeru riadenia.

Viac..  Europoslanci prijali kľúčové nariadenie v boji proti sexuálnemu obťažovaniu detí

Komisia podporuje začlenenie rómskych komunít prostredníctvom rôznych projektov a finančnej pomoci:

– Politika súdržnosti: podpora sociálneho začlenenia marginalizovaných skupín je jedným z osobitných cieľov podľa návrhu Komisie na zriadenie nového Európskeho sociálneho fondu plus na roky 2021 až 2027. Európsky fond regionálneho rozvoja bude naďalej podporovať infraštruktúru v oblasti starostlivosti o deti, zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti, vzdelávania a bývania.

– Program JUSTROM posilňuje postavenie rómskych žien a podporuje obete diskriminácie;

– Program INSCHOOL podporuje inkluzívne vzdelávanie a odstraňovanie segregácie rómskych detí.

– Iniciatívy ROMACT a ROMACTED, zriadené v roku 2013 a 2016, takisto pomáhajú rómskej komunite tým, že podporujú miestne orgány v 180 obciach v EÚ a v krajinách zapojených do procesu rozširovania vytváraním, financovaním a vykonávaním politík a verejných služieb zameraných na vytvorenie inkluzívnejšej spoločnosti pre Rómov. Tieto iniciatívy sú spoločné programy Komisie a Rady Európy.

– Situácia menšín, ako sú Rómovia, sa zohľadňuje pri posudzovaní schopnosti potenciálnych kandidátov a kandidátskych krajín stať sa členmi Európskej únie. Komisia podporuje vlády a občiansku spoločnosť na západnom Balkáne a v Turecku, a to na miestnej, národnej a regionálnej úrovni

pri realizácii projektov integrácie Rómov. V rokoch 2021 – 2027 sa opatrenia zamerajú na vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotnú starostlivosť, bývanie a zabezpečenie osobných dokladov, ako aj na prierezové otázky, ktoré prispievajú k rodovej rovnosti a odstráneniu diskriminácie. 

Na 12. európskom fóre o právach dieťaťa bola predstavená štúdia, ktorá mapuje výskum týkajúci sa rómskych detí. Štúdia obsahuje odporúčania pre všetky subjekty zapojené do integrácie Rómov, vrátane Európskej únie, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej správy, mimovládnych organizácií a iných organizácií a darcov. Úplnú štúdiu možno nájsť online tu.

Európska komisia sa tretí rok po sebe pripája k iniciatíve Európskeho parlamentu, ako aj európskych zastrešujúcich organizácií občianskej spoločnosti, ktorá spočíva v sérii podujatí naplánovaných pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices