energeticke stitky
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ preveria ekodizajn a energetické štítky

Európsky dvor audítorov vykonáva audit opatrení EÚ v oblasti ekodizajnu a energetického označovania výrobkov vrátane domácich spotrebičov. Audítori posúdia najmä prínos týchto opatrení k energetickej efektívnosti a environmentálnym cieľom EÚ.

EÚ sa v rámci svojho boja proti zmene klímy zaviazala zlepšiť svoju energetickú efektívnosť o 20 % do roku 2020 a o 32,5 % do roku 2030. V záujme dosiahnutia týchto cieľov Komisia prijala opatrenia zamerané na zlepšovanie dizajnu ekologických výrobkov a informácií pre spotrebiteľov. Na obdobie 2007 – 2020 boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške asi 0,8 mld. EUR.

Audítori uverejnili podkladový dokument k auditu politiky EÚ v oblasti ekodizajnu a energetického označovania. Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe. Sú koncipované ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

Ekodizajn a energetické označovanie by sa mali navzájom dopĺňať. Na jednej strane požiadavky na ekodizajn podporujú inovácie a „vytláčajú“ z trhu výrobky s horšou výkonnosťou. Na druhej strane energetické štítky podporujú spotrebiteľov, aby prijímali rozhodnutia založené na lepších informáciách, a tým „ťahajú“ trh smerom k väčšej energetickej efektívnosti. Dohľad nad trhom je preto nevyhnutný na zabezpečenie súladu výrobkov s požiadavkami.

Viac..  EK vyzýva na predkladanie návrhov na emisne neutrálne technológie vo výške 4 miliárd eur

Súčasné požiadavky na ekodizajn sa týkajú 30 skupín výrobkov, od svetelných zdrojov pre domácnosť po priemyselné ohrievače na tuhé palivo. Pravidlá o označovaní sa aspoň čiastočne vzťahujú aj na 13 skupín výrobkov. Pri audite sa preskúma, ako opatrenia EÚ pomohli plniť ciele v oblasti energetickej efektívnosti a environmentálne ciele.

Audítori sa konkrétne zamerajú na to:

  • ako Komisia riadi opatrenia v oblasti ekodizajnu a energetického označovania,
  • aký dosah majú opatrenia EÚ na činnosti členských štátov v oblasti dohľadu nad trhom.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices