klima
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Boj proti zmene klímy: EÚ má pred sebou ešte dlhú cestu

Zo štvrtej správy o stave energetickej únie, ktorá bola prijatá, vyplýva, že Komisia v plnej miere realizovala svoju víziu – stratégiu energetickej únie, ktorá všetkým Európanom zaručuje prístupnú, cenovo dostupnú, bezpečnú, konkurencieschopnú a udržateľnú energiu.

Európa sa už stala globálnym lídrom v boji proti zmene klímy. Európske politiky realizované počas posledných piatich rokov vo všetkých oblastiach nasmerovali EÚ správnou cestou, takže si mohla plne osvojiť zásadu prechodu na čistú energiu, využiť hospodárske príležitosti, ktoré z toho vyplývajú, vytvárať rast a pracovné miesta a zdravšie životné prostredie pre spotrebiteľov.

Energetická únia popri modernizácii európskej politiky v oblasti energetiky a klímy podporuje v súlade so záväzkami EÚ prijatými na základe Parížskej dohody prechod európskeho hospodárstva na čistú energiu v kľúčových odvetviach, s akcentom na zabezpečenie sociálne spravodlivého prechodu. Budovanie odolnej energetickej únie s progresívnou politikou v oblasti klímy a energetiky je jednou z politických priorít Junckerovej Komisie. Teraz hodnotí úspešnú realizáciu toho, čo bolo v roku 2014 ešte len víziou jednotnej, prepojenej, bezpečnej a udržateľnej energetickej únie. K správe sú priložené dva dokumenty preukazujúce pokrok dosiahnutý v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti. Komisia zároveň predkladá aj správu o vykonávaní strategického akčného plánu pre batérie a oznámenie o efektívnejšom a demokratickejšom rozhodovaní v politike EÚ v oblasti energetiky a klímy.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič zodpovedný za energetickú úniu, k tomu uviedol: „Energetická únia ukazuje Európu v tom najlepšom svetle. Ide o spoločné riešenie otázok veľkej energetickej bezpečnosti a transformácie energetiky, ktoré sa nedajú vyriešiť v rámci jednotlivých štátov. Z náročnej úlohy transformácie energetiky sme vytvorili ekonomickú príležitosť pre všetkých Európanov. Predovšetkým sme museli skutočne transformovať naše politiky v oblasti energetiky a klímy: nešlo iba o malé dolaďovanie, ale o systematickú zmenu. Žiadny členský štát by nemohol také niečo uskutočniť sám. V správe sa uvádza, ako sa všetky opatrenia energetickej únie kombinujú, aby bola naša politika prispôsobená potrebám budúcnosti. Náš rámec v súčasnosti umožňuje presmerovanie investícií do technológií a riešení orientovaných na budúcnosť. Zaviedli sme aj opatrenia pre priemysel, ako napríklad výrobu batérií v Európe, a zároveň sa zabezpečilo, aby sme v procese transformácie nezabúdali na žiadneho Európana. Teraz je na každom členskom štáte, aby nasledoval daný príklad a rýchlo integroval vnútroštátne opatrenia do oblastí energetiky, klímy, mobility a všetkých ostatných súvisiacich oblastí, aby Európa mohla do polovice tohto storočia postupovať na ceste k dosiahnutiu klimatickej neutrality.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete dodal: Európa má v súčasnosti najambicióznejší a najprepracovanejší súbor politík v oblasti klímy a energetiky. Pripravili sme všetky právne predpisy na splnenie cieľov stanovených do roku 2030, v rámci ktorých sú vytýčené vyššie ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti. Energetická únia, to však nie sú iba pravidlá a politiky. Zmobilizovali sme investície do čistej energie v Európe v rekordnej výške, sprostredkovali sme Parížsku dohodu a iniciovali sme rýchle nadobudnutie jej platnosti, pokračovali sme v integrácii európskeho trhu s energiou a stanovili sme dlhodobú víziu vytvorenia klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050. Ešte stále máme pred sebou dlhú cestu. Musíme pokračovať v zavádzaní energie z obnoviteľných zdrojov v celej Európe a zintenzívniť úsilie o dosiahnutie väčšej úspory energie. Musíme sa pustiť do procesu transformácie s oveľa väčším dôrazom ako dnes. Majúc na zreteli našu stratégiu klimatickej neutrality stanovenú do roku 2050 sme vypracovali plán jej realizácie a spoľahlivo sme zanalyzovali, prečo a akým spôsobom môže Európa dosiahnuť túto métu, a prečo možno tento model replikovať aj v iných krajinách vo svete. Ukázali sme, že klimatická neutralita, hospodárska prosperita a sociálna spravodlivosť sa nielenže nevylučujú, ale treba ich presadzovať spoločne.“

Energetická únia posilnila vnútorný trh s energiou a zvýšila energetickú bezpečnosť EÚ vďaka investíciám do novej inteligentnej infraštruktúry (vrátane cezhraničnej). Zabezpečila sa nová moderná koncepcia príslušného trhu a bol zavedený mechanizmus spolupráce medzi členskými štátmi založený na princípe solidarity, ktorý umožňuje účinnejšie a efektívnejšie reagovať na potenciálne krízy.

Viac..  Michal Wiezik: Prírodný turizmus vie byť násobne ekonomicky výkonnejší ako akákoľvek ťažba dreva. VIDEO

Ako Komisia nedávno zdôraznila vo svojom oznámení „Čistá planéta pre všetkých“, energetická transformácia si vyžaduje komplexnú hospodársku a spoločenskú transformáciu všetkých odvetví hospodárstva a spoločnosti, aby sa do roku 2050 uskutočnil prechod ku klimatickej neutrálnosti. Energetická únia posúva Európu na správnu cestu, ktorá jej umožní stať sa prosperujúcim, moderným, konkurencieschopným a klimaticky neutrálnym hospodárstvom.

Junckerova Komisia zaviedla pre energetickú úniu úplne nový legislatívny rámec. Aktualizovaný legislatívny rámec umožnil EÚ udržať si vedúce postavenie, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy, keďže zvýšil úroveň ambícií na rok 2030 vo viacerých odvetviach súvisiacich s energetikou, počnúc zvýšenými cieľmi v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti až po ciele týkajúce sa emisií z osobných automobilov, dodávok a nákladných áut. Okrem nového legislatívneho rámca zaviedla Komisia súbor podporných opatrení na zabezpečenie hladkého prechodu európskeho priemyslu, regiónov a miest. Bolo zavedených viacero cielených iniciatív s cieľom zaručiť všetkým regiónom a občanom rovnaký prospech z energetickej transformácie. Jednou z týchto iniciatív je Európska aliancia pre batérie.

V súvislosti s posilnenou stratégiou pre priemyselnú politiku bolo európske odvetvie výroby batérií označené za strategický hodnotový reťazec pre EÚ. K správe o energetickej únii je pripojená samostatná správa o vykonávaní strategického akčného plánu pre batérie.

V druhom oznámení, ktoré bolo uverejnené, sa vyzýva na posilnenie demokratickej zodpovednosti v rámci rozhodovacieho procesu na základe Zmluvy o Euratome. Európska komisia zriadi skupinu expertov na vysokej úrovni na posúdenie súčasného stavu vykonávania Zmluvy o Euratome s cieľom zvážiť, ako by sa na základe súčasnej zmluvy mohla zlepšiť jej demokratická zodpovednosť.

Komisia v uvedenom oznámení žiada Európsky parlament a Radu, aby zvážili, ako by zdaňovanie energie mohlo prispieť k lepšiemu plneniu cieľov politiky EÚ v oblasti energetiky a klímy, a ako by prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v procese prijímania rozhodnutí medzi členskými štátmi mohol pomôcť naštartovať pokrok v tejto oblasti. Táto oblasť činnosti nadväzuje na plán Komisie na postupný prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v procese prijímania rozhodnutí vo všetkých oblastiach zdaňovania, ktorý bol prvýkrát uverejnený v januári.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices