mobilita
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Audítori preskúmajú opatrenia EÚ na zlepšenie mobility ľudí v mestách

Európsky dvor audítorov vykonáva audit opatrení EÚ na zlepšenie mobility ľudí v mestách a husto osídlených oblastiach. Audítori preskúmajú, ako Európska komisia a členské štáty využívajú finančné prostriedky EÚ, ktoré majú k dispozícii na realizáciu svojich politík v oblasti mestskej mobility, a či Komisia členským štátom poskytuje účinnú podporu. Audítori taktiež posúdia pokrok pri riadení preťaženosti dopravy, ku ktorému v posledných rokoch došlo.

„Zásadným problémom pre mestské oblasti je účinné riadenie mobility,“ uviedla Iliana Ivanova, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za tento audit. „Preťaženosť dopravy je pre veľa ľudí v EÚ rastúcim každodenným problémom a cestná doprava je významnou mierou zodpovedná za znečistenie ovzdušia a environmentálny hluk v mestských oblastiach“.

Audítori uverejnili podkladový dokument k auditu mestskej mobility v EÚ. Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe. Slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

Približne 70 % obyvateľstva Európy žije v mestských oblastiach a očakáva sa, že tento počet sa bude v nasledujúcich rokoch ďalej zvyšovať. Mestská mobilita označuje všetky možnosti cestovania a pridružené činnosti v meste alebo mestskej oblasti. Závisí od viacerých faktorov vrátane využívania pôdy, vlastníctva automobilov a politík v oblasti mobility.

Neefektívne cestné siete v mestských oblastiach stoja ekonomiky členských štátov každý rok sumu v odhadovanej výške 110 mld. EUR – viac ako 1 % HDP všetkých členských štátov EÚ, pričom zdravotné náklady súvisiace so znečistením ovzdušia dosahujú výšku niekoľko stoviek 2 SK miliárd eur ročne. Z výskumu vyplýva, že plynulá premávka by vo vysoko preťažených regiónoch mohla predstavovať zvýšenie produktivity až o 30 %.

Viac..  Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

EÚ zaviedla celú škálu politík a Komisia presadzuje plány udržateľnej mobility, aby pomohla členským štátom riešiť výzvy súvisiace s mestskou mobilitou, pred ktorými stoja. Na realizáciu takýchto iniciatív bolo v období 2014 – 2020 z rozpočtu EÚ vyčlenených vyše 60 mld. EUR.

Audítori sa zamerajú na:

  • opatrenia Komisie na podporu členských štátov pri vytváraní spoľahlivých politík a jednotných stratégií na zlepšenie mestskej mobility,
  • využívanie finančných prostriedkov EÚ na realizáciu politiky Komisie v oblasti mestskej mobility,
  • pokrok, ktorý sa dosiahol v období 2014 – 2020 z hľadiska miery preťaženia v porovnaní s populačným rastom.

Navštívia mestá v Nemecku, Taliansku, Poľsku a Španielsku. Uverejnenie audítorskej správy sa plánuje v roku 2020.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices