elektrina
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia schválila dočasné opatrenie pre dodávky elektrickej energie v lokalite Bystričany

Európska komisia v zmysle pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci schválila poskytnutie náhrady za dočasnú dodávku povinného objemu elektrickej energie z miestnych palivových zdrojov do uzlového bodu slovenskej elektrizačnej sústavy v lokalite Bystričany, poskytnutej Slovenskom akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne.

Slovensko informovalo Komisiu o svojich plánoch poveriť akciovú spoločnosť Slovenské elektrárne dočasným záväzkom spočívajúcim v poskytovaní služby vo verejnom záujme s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok energie v zemepisnej oblasti nachádzajúcej sa v okolí bystričianskeho uzla, ktorá nie je dostatočne prepojená so zvyškom slovenskej elektrizačnej sústavy.

V rámci záväzku poskytovať službu vo verejnom záujme zabezpečia Slovenské elektrárne dodávku povinného množstva elektrickej energie zo svojej elektrárne v Novákoch v objeme minimálne 870 gigawatthodín až 1 100 gigawatthodín elektrickej energie z miestnych palivových zdrojov ročne, ktorá bude smerovať do zemepisnej oblasti v okolí uzla národnej elektrizačnej sústavy Bystričany.

Dočasný záväzok poskytovať službu vo verejnom záujme sa bude plniť až do zrealizovania investícií slúžiacich na skvalitnenie elektrizačnej sústavy (s cieľom vyriešiť technické otázky súvisiace s problémom bezpečnosti dodávok). Opatrenie sa musí dokončiť najneskôr do konca roku 2023.

Slovenská republika poskytne Slovenským elektrárňam náhradu za plnenie tohto záväzku, aby sa vyrovnal rozdiel medzi príjmami podniku z predaja elektrickej energie a z ďalších služieb a jeho výrobnými nákladmi. Túto náhradu získajú Slovenské elektrárne na základe mechanizmu zavedeného národným regulačným úradom.

Komisia posúdila dané opatrenie podľa pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci, ktoré sa týkajú služieb všeobecného hospodárskeho záujmu. Na základe týchto pravidiel môžu členské štáty za určitých podmienok poskytnúť podnikom, ktoré boli poverené plnením záväzkov poskytovať služby vo verejnom záujme, náhradu za dodatočné náklady spojené s ich poskytovaním.

Komisia zistila, že:

  • v blízkosti bystričianskeho uzla elektrizačnej sústavy sa nachádza iba elektráreň Nováky a niekoľko veľmi malých vodných elektrární, ktorých výrobné kapacity vo veľkej miere závisia od tokov vody a ročných období. Bez daného záväzku poskytovania služby vo verejnom záujme by pomocou súčasnej výrobnej infraštruktúry nebolo možné zabezpečiť spoľahlivú dodávku elektrickej energie pre zemepisnú oblasť situovanú v okolí uzla elektrizačnej sústavy Bystričany.
  • Opatrenie je primerané, keďže v prípade elektrárne Nováky zodpovedá očakávaná miera návratnosti miere návratnosti podobných prevádzok a nevedie k vyplácaniu nadmernej náhrady.
  • Je časovo obmedzené a skončí sa po uvedení novej dodávateľskej infraštruktúry do prevádzky, v každom prípade však najneskôr do konca roku 2023.

Komisia preto skonštatovala, že opatrenie zo strany Slovenska je v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci, keďže slúži na podporu zabezpečenia dodávok energie v zemepisnej oblasti nachádzajúcej sa v okolí uzla elektrizačnej sústavy Bystričany, pričom neprimerane nenarúša hospodárska súťaž.

Viac..  P. Szijjártó: Neuvážené rozhodnutia Bruselu znížili konkurencieschopnosť EÚ

Súvislosti

Na základe článku 107 ods. 3 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) môžu členské štáty poskytovať pomoc na rozvoj určitých hospodárskych činností. V tejto súvislosti majú členské štáty vzhľadom na rámec EÚ pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu možnosť do veľkej miery slobodne rozhodovať o tom, ktoré služby možno považovať za služby vo všeobecnom záujme. Komisia však musí zabezpečiť, aby v dôsledku pridelenia verejných prostriedkov na poskytovanie takýchto služieb nedošlo v rámci vnútorného trhu k neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže.

Týmto rozhodnutím o štátnej pomoci sa nespochybňuje povinnosť Slovenska plniť si právne záväzky v oblasti kvality ovzdušia, ani z neho nevyplýva, že Komisia odporúča používanie hnedého uhlia (lignitu) ako paliva vzhľadom na jeho negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia a klímu. Komisia preto bude situáciu na Slovensku dôsledne monitorovať.

Slovensko bolo jednou z prvých krajín, ktoré sa v júni 2018 pripojili k iniciatíve týkajúcej sa uhoľných regiónov v procese transformácie.

V súčasnosti využíva technickú pomoc v rámci služby na podporu štrukturálnych reforiem (SRSS) s cieľom vypracovať stratégiu transformácie a príslušný akčný plán pre Trenčiansky samosprávny kraj, v ktorom sa realizuje väčšina činností súvisiacich s uhlím (ťažba uhlia a jeho využitie v elektrárni Nováky).

V prípade obidvoch iniciatív sa budú riešiť hospodárske, sociálne a environmentálne otázky súvisiace s transformáciou daného uhoľného regiónu, a to vrátane praktických aspektov, ako sú alternatívy zamestnania banských pracovníkov a možnosti prispôsobenia súčasného systému diaľkového vykurovania mesta Prievidza, v ktorom sa využíva zvyškové teplo z elektrárne Nováky. Projekt sa začal v októbri 2018, v polovici roka 2019 sa očakáva vypracovanie stratégie a akčného plánu.

Po vyriešení prípadných otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií sa pod číslom veci SA.52687 v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži sprístupní verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v úradnom vestníku sú uvedené v elektronickom týždenníku štátnej pomoci State Aid Weekly e-News.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices