Ansip
Podpredseda pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip. PHOTO: © European Union.

Európska komisia vydala usmernenia k voľnému toku iných ako osobných údajov

Európska komisia vydala nové usmernenia týkajúce sa vzájomného vzťahu medzi voľným tokom iných ako osobných údajov a pravidlami EÚ na ochranu údajov.

Nové nariadenie o voľnom toku iných ako osobných údajov, ktoré je súčasťou stratégie pre digitálny jednotný trh a ktoré sa začalo uplatňovať v členských štátoch, umožní uchovávať a spracúvať údaje kdekoľvek v EÚ bez neodôvodnených obmedzení. Cieľom usmernení je pomôcť používateľom – predovšetkým malým a stredným podnikom – pochopiť vzájomný vzťah medzi týmito novými pravidlami a všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) – najmä v prípadoch, keď súbory údajov pozostávajú z osobných a iných ako osobných údajov.

Podpredseda pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip uviedol: Predpokladá sa, že do roku 2025 bude dátové hospodárstvo 27 členských štátov EÚ tvoriť 5,4 % jej HDP, čo zodpovedá 544 miliardám eur. Tento obrovský potenciál je však obmedzený, ak sa údaje nemôžu voľne pohybovať. Ak odstránime nútené obmedzenia týkajúce sa lokalizácie údajov, tieto údaje a súvisiace príležitosti bude môcť maximálne využívať viac ľudí a podnikov. Dnešné usmernenia by mali v plnom rozsahu objasniť, aký je vzájomný vzťah voľného toku iných ako osobných údajov a našich prísnych pravidiel na ochranu osobných údajov.

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová dodala: Naše hospodárstvo sa čoraz viac zakladá na údajoch. Vďaka nariadeniu o voľnom toku iných ako osobných údajov a všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov máme komplexný rámec pre spoločný európsky dátový priestor a voľný pohyb všetkých údajov v rámci Európskej únie. Usmernenia, ktoré dnes vydávame, pomôžu podnikom – najmä malým a stredným podnikom – pochopiť vzájomný vzťah medzi oboma nariadeniami.“

Spolu so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), ktoré sa začalo uplatňovať pred rokom, vytvára nové nariadenie o voľnom toku iných ako osobných údajov stabilné právne a podnikateľské prostredie v oblasti spracúvania údajov. Novým nariadením sa zamedzuje, aby členské štáty EÚ zavádzali právne predpisy, ktoré by neodôvodnene vyžadovali, aby sa údaje uchovávali výlučne na území daného štátu. Ide o prvý právny predpis tohto druhu na svete. Nové pravidlá zvyšujú právnu istotu a dôveru podnikov a vďaka nim budú môcť MSP a začínajúce podniky vyvíjať nové inovatívne služby, využívať najvýhodnejšie služby spracúvania údajov na vnútornom trhu a rozširovať svoje podnikanie do zahraničia.

Usmernenia obsahujú praktické príklady, ako by sa mali pravidlá uplatňovať v prípade, že podnik spracúva súbory údajov pozostávajúce z osobných a iných ako osobných údajov. Takisto sa v nich vysvetľujú pojmy osobné a iné ako osobné údaje, ako aj pojem zmiešaný súbor údajov, uvádzajú zásady voľného pohybu údajov a stanovuje zamedzenie požiadaviek týkajúcich sa lokalizácie údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ako aj podľa nariadenia o voľnom toku iných ako osobných údajov. Usmernenia sa zaoberajú koncepciou prenosnosti údajov podľa nariadenia o voľnom toku iných ako osobných údajov. Takisto obsahujú požiadavky v oblasti samoregulácie stanovené v oboch uvedených nariadeniach.

Viac..  Akt o digitálnych trhoch: Komisia určila šiestich strážcov prístupu

Súvislosti

Komisia v septembri 2017 predstavila rámec pre voľný tok iných ako osobných údajov ako súčasť správy o stave Únie predsedu Jeana-Clauda Junckera s cieľom uvoľniť plný potenciál európskeho dátového hospodárstva a stratégie pre digitálny jednotný trh. Nové nariadenie sa uplatňuje odvčera, 28. mája. V rámci nových pravidiel mala Komisia vydať usmernenia týkajúce sa vzájomného vzťahu medzi týmto nariadením a všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), najmä pokiaľ ide o súbory údajov pozostávajúce z osobných a iných ako osobných údajov.

Pravidlá voľného toku iných ako osobných údajov sú v súlade s existujúcimi pravidlami voľného pohybu a prenosnosti osobných údajov v EÚ. Plnia tieto ciele:

  • zabezpečiť voľný pohyb údajov cez hranice: v nových pravidlách sa stanovuje rámec uchovávania a spracúvania údajov v celej EÚ, ktorým sa zamedzujú obmedzenia týkajúce sa lokalizácie údajov. Členské štáty budú musieť oznámiť všetky zostávajúce alebo plánované obmedzenia týkajúce sa lokalizácie údajov Komisii, ktorá následne posúdi, či sú dané obmedzenia odôvodnené. Tieto dve nariadenia budú spoločne umožňovať voľný tok akýchkoľvek údajov, osobných aj iných ako osobných údajov, čím sa vytvorí spoločný európsky dátový priestor. V prípade zmiešaného súboru údajov sa bude na osobné údaje uplatňovať ustanovenie GDPR, ktoré zaručuje voľný tok osobných údajov, a iné ako osobné údaje sa budú riadiť zásadou voľného toku iných ako osobných údajov,
  • zabezpečiť dostupnosť údajov pre regulačné kontroly: verejné orgány budú môcť získať prístup k údajom na účely kontroly a dohľadu bez ohľadu na to, kde v EÚ sa tieto údaje uchovávajú alebo spracúvajú. Členské štáty môžu sankcionovať používateľov, ktorí na žiadosť príslušného orgánu neposkytnú prístup k údajom uloženým v inom členskom štáte,
  • podporiť vypracovanie kódexov správania pre cloudové služby do konca novembra 2019 s cieľom uľahčiť zmenu poskytovateľa cloudových služieb. Vďaka tomu bude trh cloudových služieb pružnejší a dátové služby v EÚ cenovo dostupnejšie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices