deti
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia: Deti si v trestnom konaní zaslúžia osobitnú ochranu

Začína platiť smernica o osobitných zárukách pre deti. Ide o poslednú zo série šiestich smerníc EÚ, ktoré zaručujú procesné práva pre ľudí v celej EÚ. Občania tak môžu využívať kompletný súbor práv.

Popri týchto nových právach pre deti začala 5. mája platiť smernica, ktorou sa zaručuje prístup k právnej pomoci. Uvedeným balíkom pravidiel EÚ sa zabezpečuje, aby sa v rámci trestných konaní dodržiavali základné práva občanov EÚ na spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie a aby sa tieto práva uplatňovali vo všetkých členských štátoch podobne.

Frans Timmermans, prvý podpredseda zodpovedný za právny štát a Chartu základných práv, v tejto súvislosti uviedol: „V Európe sa každý rok vedú trestné konania proti 9 miliónom ľudí. Fungujúci právny štát musí zabezpečiť, aby sa každý Európan mohol spoľahnúť na to, že sa s ním pred zákonom bude zaobchádzať spravodlivo a rovnako. Musíme aj naďalej brániť a podporovať náš právny štát, aby sme upevnili dôveru v naše justičné systémy a ich schopnosť chrániť všetkých našich občanov a naše spoločnosti.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová k tomu dodala: „Deti si v trestnom konaní zaslúžia osobitnú ochranu. Novými pravidlami zaistíme, aby sa rešpektovalo ich súkromie a aby boli v prípade zaistenia umiestnené oddelene od dospelých. Navyše sa všetci v EÚ teraz môžu spoľahnúť na to, že v prípade potreby budú mať prístup k právnej pomoci. Vykonávať spravodlivosť je nevyhnutné, treba však zároveň zaručiť, aby sa pritom v plnej miere rešpektovali naše základné práva a hodnoty.“

Odteraz môže každý uplatňovať tieto práva:

  • Osobitné záruky pre deti – každý rok čelí v EÚ trestnému konaniu viac ako 1 milión detí. Deti sú zraniteľné a vyžadujú si osobitnú ochranu vo všetkých fázach konania. Podľa nových pravidiel, ktoré vstupujú do platnosti, by mal deťom pomáhať obhajca a vo väzbe by mali byť umiestnené oddelene od dospelých. Musí sa rešpektovať ich súkromie, pričom výsluch sa musí zaznamenať audiovizuálne alebo iným vhodným spôsobom.
  • Právo na právnu pomoc – podozrivá alebo obvinená osoba má právo na právnu pomoc vo forme finančnej podpory, ak napríklad nemá dostatok prostriedkov na pokrytie nákladov spojených s konaním.
Viac..  Ivan Štefanec: Nediskriminujme európske technológie v automobilovom priemysle

Pravidlá EÚ vymedzujú jasné kritériá poskytnutia právnej pomoci. Rozhodnutia o právnej pomoci sa musia prijímať včas a musí sa k nim pristupovať zodpovedne. Ak je žiadosť úplne alebo čiastočne zamietnutá, žiadateľ musí byť o tom informovaný písomne.

Uvedenými právami sa dopĺňajú ďalšie práva, ktoré už v EÚ platia:

  • Právo na prezumpciu neviny a právo byť prítomný na súdnom konaní – pojem prezumpcia neviny existuje vo všetkých členských štátoch EÚ, pravidlami EÚ sa však zabezpečuje rovnaké uplatňovanie tohto práva v celej EÚ. V pravidlách sa objasňuje, že dôkazné bremeno pri preukazovaní viny spočíva na obžalobe a nie je na obvinenej osobe, aby preukázala svoju nevinu.
  • Právo na obhajcu – každá osoba podozrivá alebo obvinená z trestného činu má právo na právne poradenstvo, a to bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádza. Právo na obhajcu sa týka aj konaní o európskom zatykači, a to v členskom štáte, ktorý ho vykonáva, ako aj v členskom štáte, v ktorom bol vydaný.
  • Právo na informácie – každá osoba musí byť bezodkladne informovaná o tom, z akého trestného činu je podozrivá alebo obvinená. Okrem toho musí byť urýchlene informovaná, ústne alebo písomne, o svojich právach v trestnom konaní. Zároveň musí mať prístup k spisovému materiálu.
  • Právo na tlmočenie a preklad – počas všetkých výsluchov vrátane policajných výsluchov, všetkých súdnych pojednávaní a akýchkoľvek potrebných predbežných pojednávaní, ako aj počas nevyhnutných stretnutí medzi vami a vaším obhajcom musí byť zabezpečené bezplatné tlmočenie.

Ďalšie kroky

Členské štáty, ktoré tieto pravidlá ešte nezaviedli, to musia urobiť čo najskôr. Európska komisia bude aj naďalej úzko spolupracovať s členskými štátmi, aby zabezpečila správne uplatňovanie týchto pravidiel v prospech občanov. Na tento účel usporiada napríklad semináre a stretnutia odborníkov.

O dac

Odporúčame pozrieť

dieta

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Europarlament vyzýva na lepšiu ochranu detí a ich rodín a nalieha na členské štáty, aby …

Consent choices