peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Objem nesplácaných úverov v EÚ naďalej klesá

Úsilie zamerané na zníženie rizík v bankovom sektore EÚ prináša ovocie. Vyplýva to z nových údajov, ktoré zverejnila Európska komisia.

Komisia uverejnila štvrtú správu o pokroku pri znižovaní objemu nesplácaných úverov, v ktorej potvrdzuje, že úrovne nesplácaných úverov naďalej klesajú na úrovne pred krízou. Podiel nesplácaných úverov v bankách EÚ klesol od roku 2014 o viac ako polovicu, v treťom štvrťroku 2018 klesol na 3,3 % a v medziročnom porovnaní klesol o 1,1 percentuálneho bodu.

Správa vychádza zo záverov samitu eurozóny z decembra 2018 a bude východiskom pre diskusie o dobudovaní bankovej únie na nasledujúcom stretnutí ministrov financií EÚ, ktoré sa bude konať 14. júna. Jej súčasťou sú aj opatrenia, ktoré treba prijať v záujme vytvorenia európskeho systému ochrany vkladov (EDIS).

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, Valdis Dombrovskis, uviedol: „Riešenie zostávajúcich nesplácaných úverov je súčasťou nášho neustáleho úsilia o to, aby sa bankový sektor stal ešte silnejším. Naše banky sú v súčasnosti lepšie kapitalizované a lepšie pripravené na zvládanie hospodárskych otrasov. Nedávno sme sa dohodli na spoľahlivejšom rámci na reguláciu a na dohľad nad bankami. Vzhľadom na tento pokrok pri znižovaní rizík vyzývam ministrov financií EÚ, aby pokročili v otázke ďalších opatrení na dobudovanie bankovej únie.“

Komisia uverejnila osobitné oznámenie o prehlbovaní hospodárskej a menovej únie v Európe, v ktorom žiada európskych lídrov, aby dopracovali finálnu verziu zmluvy o zriadení Európskeho mechanizmu pre stabilitu a opätovne sa pokúsili dosiahnuť pokrok v záujme dokončenia bankovej únie. Spolu s dokončením bankovej únie je tento krok nevyhnutný pre rozvoj hospodárskej a menovej únie a pre posilnenie medzinárodného postavenia eura.

Napriek zreteľným zlepšeniam ostávajú vysoké podiely nesplácaných úverov v niektorých členských štátoch naďalej výzvou a vyžadujú si neustálu pozornosť. Komisia v oznámení vyzýva členské štáty a Európsky parlament, aby urýchlili prácu na predložených návrhoch s cieľom doplniť opatrenia EÚ zamerané na riešenie nesplácaných úverov. EÚ už podnikla významné kroky smerom k splneniu svojho akčného plánu na riešenie vysokých objemov nesplácaných úverov. Komisia však vyzýva spoluzákonodarcov, aby sa rýchlo dohodli na ďalších opatreniach, ktoré navrhla a ktoré sa týkajú porovnávania vnútroštátnych rámcov vymáhania úverov a rámcov pre platobnú neschopnosť, a aby sa platobná neschopnosť výraznejšie zohľadnila v procese európskeho semestra.

Súvislosti

Spoločným cieľom bankovej únie a únie kapitálových trhov je podpora integrovanejšieho a stabilnejšieho finančného systému EÚ. Zvyšujú odolnosť hospodárskej a menovej únie voči nepriaznivým otrasom, a to tak, že značne uľahčujú cezhraničné rozdelenie rizika v súkromnom sektore a zároveň znižujú potrebu verejného rozloženia rizík.

Viac..  Ch. Lagardová: Inflácia v eurozóne smeruje k cieľovej hodnote

Jednou z kľúčových oblastí, pokiaľ ide o znižovanie rizika v európskom bankovom sektore, je ďalšie znižovanie objemu nesplácaných úverov. Finančná kríza a na ňu nadväzujúca recesia viedli k nárastu počtu dlžníkov, ktorí neboli schopní splácať úvery, keďže viac osôb a spoločností čelilo pretrvávajúcim platobným problémom a dokonca aj konkurzu. Týkalo sa to najmä členských štátov, ktoré čelili dlhodobej alebo hlbokej recesii. Mnohé banky následne zaznamenali nárast objemu nesplácaných úverov. Vysoký podiel nesplácaných úverov zostáva naďalej dôležitou výzvou najmä v niektorých bankách a môže výrazne ovplyvniť ich výkonnosť.

Komisia spolupracuje s príslušnými členskými štátmi na riešení vysokej úrovne nesplácaných úverov. Využíva pri tom nástroje európskeho semestra a takisto zaviedla opatrenia na riešenie aktív so zníženou hodnotou, ktoré sú v súlade s pravidlami štátnej pomoci (ad hoc opatrenia alebo celoplošné systémové opatrenia). Aj orgány dohľadu členských štátov a banky dosiahli od krízy značný pokrok pri čistení súvah bánk.

V marci 2018 Komisia predložila komplexný balík opatrení ako súčasť akčného plánu EÚ na riešenie nesplácaných úverov. Balík obsahuje politické opatrenia v štyroch oblastiach: i) dohľad nad bankami a ich regulácia; ii) ďalšie reformy vnútroštátnych rámcov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a vymáhania dlhov; iii) rozvoj sekundárnych trhov pre ohrozené aktíva a iv) podpora reštrukturalizácie bánk v nevyhnutných prípadoch.

Komisia okrem toho spolupracuje s členskými štátmi na jednotlivých konkrétnych riešeniach pre banky v súlade s rámcom EÚ v oblasti štátnej pomoci a bankovníctva. Jej jasným cieľom je obmedziť náklady pre daňovníkov a zároveň zabezpečiť, aby boli vkladatelia vždy plne chránení. Toto úsilie viedlo k transakciám, pri ktorých sa zo súvah bánk za posledné tri roky odstránilo približne 112 miliárd eur hrubých nesplácaných úverov (z toho približne 82 miliárd eur v Taliansku; približne 24 miliárd eur v Portugalsku a približne 6 miliárd eur na Cypre).

Štvrtou správou o pokroku Komisia reaguje na očakávanie Rady skompletizovať pravidelné hodnotenie nesplácaných úverov v EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices