namornik
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ zjednoduší pravidlá v oblasti prípravy a osvedčovania námorníkov

Rada prijala jednoduchšie pravidlá týkajúce sa prípravy a osvedčovania námorníkov. Zjednodušený regulačný rámec prispeje k zachovaniu vysokej úrovne bezpečnosti na mori a zabraňovaniu znečisťovania. Uľahčí tiež voľný pohyb námorníkov v EÚ, a tak zatraktívni sektor námornej dopravy EÚ pri voľbe povolania, čo pomôže riešiť nedostatok kvalifikovaného personálu.

Cieľom tejto reformy je, aby pravidlá EÚ boli naďalej v súlade s medzinárodnými pravidlami a aby bol centralizovaný mechanizmus uznávania osvedčení námorníkov vydaných tretími krajinami efektívnejší a účinnejší. Uvedenou revíziou sa zvýši aj právna zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie osvedčení námorníkov vydávaných členskými štátmi.

Medzinárodným rámcom v tejto oblasti je Medzinárodný dohovor Medzinárodnej námornej organizácie o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov („dohovor STCW“). V rámci spoločného mechanizmu EÚ pre uznávanie osvedčení námorníkov z tretích krajín Komisia vykonáva pravidelné kontroly s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty EÚ a tretie krajiny spĺňali požiadavky smernice EÚ a dohovoru STCW. Zmenenou smernicou sa zefektívni postup uznávania nových tretích krajín a prehodnotia sa lehoty.

Pokiaľ ide o uznávanie námorníkov iných členských štátov, novými pravidlami sa objasní, ktoré osvedčenia sa musia vzájomne uznávať, aby námorníci, ktorí získali osvedčenie v jednej krajine EÚ, mohli pracovať na plavidlách, ktoré sa plavia pod vlajkou inej krajiny EÚ.

Viac..  Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boji proti cukrovke

Postup a ďalšie kroky

Rumunské predsedníctvo a Európsky parlament dosiahli 11. februára 2019 predbežnú dohodu o návrhu smernice.

Právny akt sa teraz uverejní v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne dvadsiatym dňom po uverejnení. Členské štáty potom budú mať dva roky na to, aby jeho ustanovenia začlenili do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices