Bienkowska
Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska. PHOTO: © European Union.

Inovačná výkonnosť EÚ a jej regiónov sa zvyšuje

V júni 2018 a v marci 2019 Európska rada vo svojej výzve uviedla, že Európa potrebuje zvýšiť svoje inovačné schopnosti, ak chce konkurovať na svetových trhoch, udržať si európsky spôsob života a zlepšiť ho. Preto Junckerova Komisia stanovila pre EÚ a jej členské štáty a regióny ambicióznejšie ciele a navrhla Európsky horizont, ktorý je doteraz najambicióznejším programom v oblasti výskumu a inovácií. Tieto kroky majú prispieť k tomu, aby sa EÚ udržala na čele globálneho výskumu a inovácií.

Z európskeho prehľadu výsledkov inovácií a regionálneho prehľadu výsledkov inovácií na rok 2019, ktoré zverejnila Komisia, vyplýva, že inovačná výkonnosť EÚ sa už štyri roky po sebe zlepšuje. Vôbec po prvýkrát v histórii vykázala Európa v oblasti inovácií lepšie výsledky než Spojené štáty. Voči Japonsku a Južnej Kórei však EÚ naďalej zaostáva a rýchlo ju dobieha aj Čína. Tieto údaje sú doplnkom nedávnych odporúčaní Komisie pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra, v ktorých sa zdôrazňuje úloha výskumu a inovácií a ktoré obsahujú odporúčania na zvýšenie rastu produktivity a konkurencieschopnosti.

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska k tomu povedala: „Prehľady Komisie týkajúce sa výsledkov inovácií pomáhajú členským štátom, regiónom aj celej EÚ určiť, v ktorých oblastiach sú potrebné reformy na posilnenie vedúceho postavenia Európy v oblasti inovácií.“

Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas uviedol: „Inovácie sú synonymom tvorby budúcich pracovných miest a rastu. Teší ma celkový pokrok, ktorý EÚ dosiahla. Ak však chce EÚ a jej členské štáty obstáť v celosvetovej konkurencii, musia v záujme ďalšieho rozvoja inovácií naďalej investovať a vyvíjať adekvátne politiky.“ 

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețu k tomu dodala: „Finančné prostriedky politiky súdržnosti EÚ sú hlavnou hnacou silou inovácií a udržateľného rozvoja. Začínajúce podniky a malé podniky pomáhajú vytvárať nové obchodné modely v digitálnom odvetví alebo v oblasti ekológie. Inovačné centrá však môžu rásť aj v krajinách s menej silnými hospodárstvami a tieto zistenia nám pomáhajú podporovať inovácie v regionálnych ekosystémoch, a to aj v menej rozvinutých regiónoch.“

Európsky prehľad výsledkov inovácie na rok 2019: kľúčové zistenia

  • Na základe počtu bodov sa krajiny EÚ delia na štyri výkonnostné skupiny: inovační lídri, silní inovátori, mierni novátori a skromní inovátori. Lídrom v oblasti inovácií v EÚ na rok 2019 je opäť Švédsko, za ktorým nasleduje Fínsko, Dánsko a Holandsko. Spojené kráľovstvo a Luxembursko klesli z najvyššej skupiny inovačných lídrov do skupiny silných inovátorov. Estónsko, naopak, vstupuje do skupiny silných inovátorov po prvýkrát.
  • V priemere sa inovačná výkonnosť EÚ od roku 2011 zvýšila o 8,8 %. Inovačná výkonnosť sa od roku 2011 zvýšila v 25 členských krajinách EÚ. Výkonnosť sa najviac zvýšila v Litve, Grécku, Lotyšsku, na Malte, v Spojenom kráľovstve, Estónsku a Holandsku, najviac sa znížila v Rumunsku a Slovinsku.
  • Na globálnej úrovni EÚ predstihla Spojené štáty. EÚ má vo výkonnosti aj naďalej výrazný náskok pred Brazíliou, Indiou, Ruskom a Južnou Afrikou. Dobieha nás však Čína, ktorej inovačná výkonnosť rastie trikrát rýchlejšie než výkonnosť EÚ. V porovnaní s Japonskom a Južnou Kóreou EÚ zaostáva.
  • Vo vybratých oblastiach inovácií majú najvyššiu výkonnosť tieto krajiny EÚ: Dánsko – ľudské zdroje a prostredie priaznivé pre inovácie; Luxembursko – atraktívne výskumné systémy; Francúzsko – financie a podpora; Nemecko – podnikové investície; Portugalsko – inovátori z radov MSP; Rakúsko – prepojenia; Malta – duševné vlastníctvo; Írsko – inovácie a ich vplyv na zamestnanosť a predaje;
Viac..  Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Regionálny prehľad výsledkov inovácií na rok 2019: kľúčové zistenia

K európskemu prehľadu na rok 2019 je pripojený regionálny prehľad výsledkov inovácií. Obsahuje porovnávacie hodnotenie výkonnosti inovačných systémov vo všetkých 238 regiónoch 23 členských štátov EÚ (Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Luxembursko a Malta sú zahrnuté na úrovni krajín). Do regionálneho prehľadu výsledkov inovácií sú okrem toho zahrnuté aj regióny z Nórska, Srbska a Švajčiarska.

Najinovatívnejšími regiónmi EÚ sú fínsky región Helsinki-Uusimaa, po ňom švédsky Štokholm a dánsky Hovedstaden. Pre 159 regiónov sa výkonnosť zvýšila v deväťročnom období pozorovania. Tohtoročný regionálny prehľad výsledkov inovácií poukazuje na silnú konvergenciu regionálnej výkonnosti, pričom výkonnostné rozdiely medzi regiónmi sa zmenšujú.

Súvislosti

Inovácie boli v posledných desaťročiach motorom približne dvoch tretín hospodárskeho rastu Európy. Každé euro, ktoré investuje európsky program výskumu a inovácií Horizon Europe, môže potenciálne priniesť návratnosť až do výšky 11 EUR HDP počas 25 rokov. Očakáva sa, že v rokoch 2021 až 2027 vytvoria investície do výskumu a inovácií až 100 000 nových pracovných miest v tejto oblasti.

Vďaka údajom európskeho i regionálneho prehľadu výsledkov inovácií môžu členské štáty, regióny a aj EÚ ako celok vyhodnotiť, v ktorých oblastiach si počínajú dobre a v ktorých potrebujú uskutočniť reformy, ktoré by pomohli k lepšej propagácii inovácií. Okrem toho Komisia v rámci analýzy európskeho semestra nedávno predložila odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2019, ktoré poskytujú všetkým členským štátom EÚ usmernenia pre hospodársku politiku na nasledujúcich 12 až 18 mesiacov. V tohtoročných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny sa výskum a inovácie dostali na popredné miesto.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices