Sefcovic, Canete
Podpredseda pre energetickú úniu Maroš Šefčovič a Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete. PHOTO: © European Union.

Komisia vyzýva členské štáty, aby prijali ambicióznejšie plány v oblasti energetiky a klímy

Komisia uverejnila posúdenie návrhov plánov členských štátov na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti energetickej únie, a najmä dohodnutých cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy na rok 2030.

V posúdení Komisie sa konštatuje, že národné plány už predstavujú značné úsilie, ale poukazuje sa na viaceré oblasti, v ktorých existuje priestor na zlepšenie, najmä pokiaľ ide o cielené a individualizované politiky zamerané na dosiahnutie cieľov stanovených na rok 2030 a zabezpečenie nášho smerovania ku klimatickej neutralite v dlhodobejšom horizonte. Európska únia je prvou veľkou ekonomikou, ktorá zaviedla právne záväzný rámec na splnenie svojich záväzkov podľa Parížskej dohody, a členské štáty teraz po prvý raz vypracovali návrhy integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy (NPEK). Tieto plány sú však nedostatočné tak z hľadiska ich príspevku v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ako aj energetickej efektívnosti a dosiahnutie celkových cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky si bude vyžadovať kolektívne zvýšenie úsilia.

Podpredseda pre energetickú úniu Maroš Šefčovič vyhlásil: „Prostredníctvom týchto prvých národných plánov v oblasti energetiky a klímy preniká problematika energetickej únie na národnú úroveň: všetky členské štáty vypracúvajú rovnako ako EÚ politiky zamerané na transformáciu v oblasti klímy a energetiky integrovaným spôsobom a s desaťročným výhľadom. Všetky členské štáty dodali v pomerne krátkom čase pôsobivé návrhy. Žiadny z návrhov však nie je perfektný. Konečné plány je potrebné predložiť do konca roka a naše odporúčania ukazujú, kde je potrebné vynaložiť viac úsilia: niekde sú potrebné vyššie ambície, inde je potrebné bližšie rozpracovať politiku, lepšie špecifikovať investičné potreby alebo klásť väčší dôraz na sociálnu spravodlivosť. Jasnosť a predvídateľnosť sú skutočnou konkurenčnou výhodou európskej politiky v oblasti energetiky a klímy. Preto by sme sa tejto príležitosti mali čo najlepšie chopiť a dať národným plánom poriadny záverečný impulz.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete dodal: „V novembri minulého roka sme navrhli, že Európska únia by sa mala stať do roku 2050 neutrálnou z hľadiska klímy. Ukázali sme, ako možno napredovať, a zároveň sme sa postavili na čelo tohto procesu. Je potešujúce vidieť, že čím ďalej tým viac členských štátov nasleduje náš príklad a pracuje na dosiahnutí tohto cieľa. Preštudoval som návrhy národných plánov členských štátov a je nepochybné, že členské štáty vynaložili v tejto oblasti značné úsilie. Konečné plány však musia byť ešte ambicióznejšie, aby sa EÚ dostala na správnu cestu v boji proti zmene klímy a pri modernizácii nášho hospodárstva. Vyzývam Radu, aby otvorila diskusiu o hlavných prioritách, ktoré vytýčila Komisia, a pomohla zabezpečiť, aby konečné plány boli dostatočne ambiciózne.“

EÚ je odhodlaná plniť svoje záväzky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a poskytovania bezpečnej, cenovo dostupnej a udržateľnej energie pre svojich občanov. Vytvorili sme jedinečný systém riadenia v oblasti energetiky a klímy, v rámci ktorého Únia a členské štáty spoločne plánujú a kolektívne plnia nielen ciele stanovené na rok 2030, ale aj zabezpečiť sociálne spravodlivý a nákladovo efektívny prechod na hospodárstvo, ktoré by bolo neutrálne z hľadiska klímy, do roku 2050.

Viac..  Šefčovič: Proces nominácií do EK sa iba začína, správny signál však bol dôležitý

Komisia sa vo svojej analýze návrhov národných plánov zamerala na ich súhrnný príspevok k dosiahnutiu cieľov EÚ v rámci energetickej únie a jej cieľov na rok 2030. Návrhy NPEK sú v ich súčasnej podobe nedostatočné tak z hľadiska ich príspevku v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ako aj energetickej efektívnosti. V prípade obnoviteľných zdrojov energie by rozdiel mohol dosahovať až 1,6 percentuálneho bodu. Pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, rozdiel môže predstavovať až 6,2 percentuálneho bodu (pri zohľadnení spotreby primárnej energie) alebo 6 percentuálnych bodov (pri zohľadnení konečnej spotreby energie).

Dobrá správa je, že členské štáty majú teraz 6 mesiacov na to, aby zvýšili ambície na národnej úrovni. Cieľom odporúčaní a podrobných hodnotení Komisie je pomôcť členským štátom dokončiť ich plány do konca roku 2019 a účinne ich vykonávať v nasledujúcom období. Národné plány by mali zabezpečiť jasnosť a predvídateľnosť pre podniky a finančný sektor s cieľom stimulovať potrebné súkromné investície. Zároveň členským štátom uľahčia programovanie financovania v rámci budúceho viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027.

Ďalšie kroky

Podľa právnych predpisov EÚ týkajúcich sa energetickej únie musia členské štáty náležite zohľadniť odporúčania Komisie alebo verejne odôvodniť, prečo tak neurobili. Členské štáty sú takisto povinné zapojiť do vypracúvania konečných plánov verejnosť a tieto plány predložiť do konca tohto roka.

Termín na predloženie konečných plánov je 31. decembra 2019. Odporúčania a oznámenie Komisie sú súčasťou komunikácie s členskými štátmi, na základe ktorej sa zabezpečí, aby boli konečné verzie NPEK do termínu ich predloženia dostatočne podrobné, solídne a ambiciózne.

Komisia je pripravená podporiť členské štáty v ich úsilí dokončiť NPEK do konca roka 2019 na základe doposiaľ vynikajúceho procesu spolupráce.

Súvislosti

Podľa nového nariadenia o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy (súčasť balíka opatrení v oblasti čistej energie), ktoré nadobudlo účinnosť 24. decembra 2018, sú členské štáty povinné zaviesť 10-ročný národný plán v oblasti energetiky a klímy na roky 2021 – 2030.

Členské štáty mali predložiť návrhy svojich NPEK do konca roka 2018, aby ich Komisia mohla následne dôkladne posúdiť. V nariadení sa uvádza, že ak návrhy NPEK dostatočne neprispievajú k dosiahnutiu cieľov energetickej únie – či už samostatne a/alebo kolektívne – Komisia môže do konca júna 2019 odporučiť členským štátom, aby svoje návrhy plánov zmenili.

Konečné NPEK na roky 2021 – 2030 musia členské štáty predložiť do konca roka 2019.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices