cestovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ prijala smernicu o náhradnom cestovnom doklade

EÚ uľahčuje konzulárnu ochranu nezastúpených občanov EÚ v tretích krajinách tým, že zjednodušuje vydávanie bezpečných a všeobecne akceptovaných náhradných cestovných dokladov.

Rada prijala smernicu o náhradnom cestovnom doklade EÚ. Rokovania o tomto spise sa ukončili počas rumunského predsedníctva Rady. Smernicou sa aktualizujú pravidlá, formát a bezpečnostné prvky náhradného cestovného dokladu EÚ. Zjednodušujú sa ňou formality pre nezastúpených občanov EÚ v tretích krajinách, ktorých cestovný pas alebo cestovný doklad sa stratil, bol odcudzený alebo zničený, aby sa zabezpečilo, že im iný členský štát poskytne náhradný cestovný doklad a budú môcť odcestovať domov. Táto smernica teda nezastúpeným občanom EÚ umožňuje uplatňovať svoje právo na konzulárnu ochranu jednoduchším a účinnejším spôsobom.

Cieľom smernice je tiež zabezpečiť súlad medzi osobitnými podmienkami a postupmi vydávania náhradných cestovných dokladov EÚ a všeobecnými pravidlami týkajúcimi sa opatrení koordinácie a spolupráce na uľahčenie konzulárnej ochrany nezastúpených občanov EÚ v tretích krajinách.

Náhradný cestovný doklad je určený na jednu cestu a umožňuje držiteľovi vrátiť sa domov alebo – výnimočne – na iné miesto v prípade, keď nemá prístup k svojmu riadnemu cestovnému dokladu, napríklad preto, lebo mu bol odcudzený alebo ho stratil. Nezastúpení občania by mali mať možnosť požiadať o náhradný cestovný doklad EÚ na veľvyslanectve alebo konzuláte ktoréhokoľvek členského štátu EÚ. Členský štát, ktorý občanovi poskytuje pomoc, si potom štátnu príslušnosť a totožnosť overí s členským štátom dotknutej osoby. Tieto konzultácie medzi členskými štátmi by mali prebehnúť čo najrýchlejšie, spravidla do 5 dní.

Vydaný náhradný cestovný doklad by mal byť platný na obdobie potrebné na uskutočnenie cesty, pričom obdobie jeho platnosti nesmie s výnimkou mimoriadnych okolností prekročiť 15 kalendárnych dní. Bude mať jednotný formát (pozostávajúci z formulára a nálepky), obsahovať všetky potrebné informácie a spĺňať prísne technické normy, aby sa predišlo pozmeňovaniu a falšovaniu, vrátane rozpoznateľných ochranných prvkov. Aby sa posilnila bezpečnosť, príjemcovia takýchto dokladov by ich po tom, ako sa bezpečne vrátia domov, mali vrátiť príslušným orgánom.

Viac..  EÚ udelila pokutu spoločnosti IFF za marenie vyšetrovania kartelu v oblasti vôní

Ďalšie kroky

Smernica sa teraz podpíše a uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a účinnosť nadobudne dvadsiatym dňom po uverejnení.

Komisia potom prijme vykonávacie akty, ktoré budú obsahovať dodatočné technické špecifikácie pre náhradné cestovné doklady EÚ. Členské štáty budú mať dva roky na to, aby prijali tieto dodatočné technické špecifikácie, ako aj akékoľvek právne predpisy a ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Dohodnuté opatrenia potom začnú uplatňovať 36 mesiacov po prijatí technických špecifikácií.

Kontext

Pravidlá týkajúce sa náhradného cestovného dokladu EÚ sa po prvýkrát prijali v roku 1996. Súčasný formát tohto dokladu však nespĺňa moderné bezpečnostné normy, čo spôsobuje riziko podvodov a pozmeňovania. Komisia v reakcii na túto situáciu predložila pôvodný návrh na aktualizáciu týchto pravidiel 31. mája 2018. Európsky parlament potom zaujal stanovisko 16. januára 2019.

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices