zivotny styl
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Výzva za zdravý životný štýl prináša konkrétne výsledky v celej EÚ

Výzva z Tartu už dva roky po svojom spustení zaznamenala značný pokrok pri podpore zdravého životného štýlu v celej EÚ.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics, komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis a komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan prijali vo Výzve z Tartu za zdravý životný štýl 15 záväzkov v záujme podpory zdravého životného štýlu prostredníctvom športu, stravovania, inovácií alebo výskumu.

Z prvých výsledkov jednoznačne vyplýva, že od zavedenia výzvy z Tartu Komisia využíva viac finančných prostriedkov, zvyšuje informovanosť a získava viac vedomostí v boji proti nezdravému stravovaniu, obezite alebo nedostatku pohybovej aktivity.

Traja komisári zodpovední za túto problematiku zorganizovali podujatie v Bruseli s cieľom vyhodnotiť výsledky Výzvy z Tartu za zdravý životný štýl a preskúmať ďalšie kroky.

Komisár Hogan v tejto súvislosti uviedol: „Dosiahnutý pokrok je jasným signálom, že spolupráca môže priniesť výborné výsledky. Hoci je nepochybné, že v takých otázkach ako je vyvážené stravovanie alebo pravidelná pohybová aktivita, je stále potrebné urobiť viac, som presvedčený, že sme na správnej ceste.“

Komisár Andriukaitis vyhlásil: „Podpora zdravia je investíciou do našej budúcnosti. Výzva z Tartu je dobrým príkladom toho, ako to dosiahnuť vo všetkých politikách vďaka prepojeniu problematiky zdravia, výskumu a životného prostredia. Musíme v tom pokračovať.

Komisár Navracsics dodal: „V posledných dvoch rokoch sme začali dosahovať hmatateľné výsledky, ale to je len začiatok. Musíme aj naďalej spolupracovať a zintenzívniť naše úsilie o podporu zdravého životného štýlu a zároveň využívať silu športu v záujme zlepšenia kvality života a budovania komunít.“

Hlavné výsledky iniciatívy:

  1. Zvýšenie financovania: V posledných dvoch rokoch sa stabilne zvyšovali finančné prostriedky EÚ na podporu zdravého životného štýlu. Rozpočet na projekty na podporu fyzickej aktivity v rámci kapitoly programu Erasmus+ venovanej športu sa napríklad takmer zdvojnásobil zo 6 miliónov EUR v roku 2017 na necelých 11 miliónov EUR v roku 2019. V rámci propagačnej politiky EÚ na rok 2019 sa osobitne vyčlenilo 8 miliónov EUR na podporu kampaní zameraných na zdravé stravovanie. Z tretieho programu EÚ v oblasti zdravia bolo vyčlenených 6 miliónov EUR na spolufinancovanie spoločného opatrenia zameraného na prenos najlepších postupov v oblasti výživy medzi európskymi krajinami.
  1. Zvýšenie informovanosti: Podpora z programu EÚ pre školy s ročným rozpočtom 250 miliónov EUR je zameraná na distribúciu ovocia, zeleniny a mlieka na školách v celej EÚ a zvyšovanie povedomia o výhodách zdravého stravovania. V školskom roku 2017/2018 malo z neho prospech viac než 20 miliónov detí. Vzdelávacie materiály pre učiteľov, ktoré obsahujú súbor praktických vzdelávacích zdrojov , takisto prispievajú k zvyšovaniu povedomia medzi mladými Európanmi o význame potravín, životnom prostredí a úlohe poľnohospodárov v našej spoločnosti a hospodárstve.
  1. Lepšie poznatky: Spolupráca s ostatnými inštitúciami EÚ a nepretržitá podpora, ktorú poskytujeme členským štátom EÚ a občianskej spoločnosti napríklad prostredníctvom získavania, zhromažďovania a výmeny najlepších postupov a poznatkov, zohráva kľúčovú úlohu pri podpore zdravšieho životného štýlu. Európska komisia vypracovala v rámci výzvy z Tartu v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou nové prehľady o jednotlivých krajinách, ktoré obsahujú informácie o úrovni pohybových aktivít v jednotlivých krajinách a o propagačnej politike v EÚ. Tieto prehľady by mali slúžiť ako podklady pre politiky založené na dôkazoch a poskytovať tvorcom politík spoľahlivé dôkazy, o ktoré sa môžu opierať pri snahe podnietiť viac ľudí k aktívnemu životnému štýlu.
Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Traja spomínaní komisári na podujatí opätovne potvrdili svoj záväzok podporovať zdravý životný štýl, čo bude zároveň signálom pre budúcu Komisiu, aby v tejto práci pokračovala. Seminár vyvrcholil podpisom spoločného vyhlásenia a udelením cien za najlepšie postupy v oblasti zdravých a udržateľných potravinových systémov a znižovania úmrtnosti v dôsledku neprenosných ochorení.

Súvislosti

Výzva z Tartu za zdravý životný štýl sa zrodila na seminári o zdravom životnom štýle, ktorý sa uskutočnil počas otvorenia Európskeho týždňa športu 2017 v estónskom Tartu. Komisári NavracsicsAndriukaitis a Hogan podpísali výzvu z Tartu, ktorá obsahuje varovanie pred detskou obezitou, nezdravým stravovaním alebo nedostatkom pohybovej aktivity. Zahŕňa 15 záväzkov, ktoré premosťujú prácu v mnohých oblastiach, ako sú šport, potraviny, zdravie, inovácie a výskum, v záujme podpory zdravého životného štýlu.

Výzva z Tartu vedie nielen k posilneniu spolupráce medzi rôznymi útvarmi Komisie, ale vysiela aj dôrazný signál o význame zdravého životného štýlu a členské štáty EÚ a občianska spoločnosť sa v nej vyzývajú, aby k jej cieľom prispeli svojim dielom.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európska kampaň na podporu zdravia rastlín prichádza na Slovensko

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska komisia (EK) a partneri spúšťajú v 22 krajinách …

Consent choices