dombrovskis, moscovici
Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis a komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

Komisia nenavrhne začať konanie pre nadmerný deficit voči Taliansku

Komisia vyhodnotila dodatočné fiškálne úsilie, ktoré tento týždeň oznámili talianske orgány, a dospela k záveru, že je dostatočne významné na to, aby Rade v súčasnej situácii nenavrhla začať voči krajine postup pri nadmernom deficite (tzv. EDP) v dôsledku nesplnenia dlhového kritéria.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, uviedol: Vítam opatrenia, ktoré prijala talianska vláda v snahe zabezpečiť v roku 2019 lepšie rozpočtové výsledky. Zabezpečenie zdravých verejných financií je základným predpokladom pre vybudovanie dôvery a dosiahnutie rastu. V tejto súvislosti bude dôležité dodržanie záväzku zostaviť rozpočet na rok 2020 v súlade s fiškálnymi pravidlami EÚ, čím sa predíde ďalšej neistote.“

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici povedal: „Cieľom Paktu stability a rastu nie je nikoho trestať ani disciplinovať, ale skôr zabezpečiť, aby mali vlády na pamäti zdravé verejné financie a aby prípadné problémy rýchlo odstránili. Nesmierne rád preto konštatujem, že sa to dnes aj deje. Na signály spred mesiaca, že Komisia uvažuje o začatí postupu pri nadmernom deficite, talianska vláda reagovala prijatím balíka ozdravných opatrení, ktorými sa zabezpečuje všeobecný súlad s ustanoveniami paktu. Vykonávanie týchto opatrení budeme v druhej polovici roka dôsledne monitorovať. Navyše sme pripravení zabezpečiť, aby návrh rozpočtu na rok 2020, ktorý bude prezentovaný na jeseň, bol v súlade s paktom. Pevne verím, že v tejto súvislosti sa nám podarí zabezpečiť plynulú spoluprácu s nasledujúcou Komisiou.“

Komisia 5. júna 2019 vo svojej správe na základe článku 126 ods. 3 zmluvy posúdila faktory, ktoré v roku 2018 viedli k porušeniu referenčnej hodnoty pre znižovanie dlhu v Taliansku. V správe sa preskúmal výsledok rozpočtového hospodárenia Talianska v roku 2018 a fiškálne prognózy na roky 2019 a 2020 a dospelo sa k záveru, že postup pri nadmernom deficite je opodstatnený. Tento záver podporil vo svojom stanovisku, ktoré bolo prijaté 11. júna 2019, aj Hospodársky a finančný výbor. Členské štáty zároveň vyzvali Taliansko, aby „prijalo opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie súladu s ustanoveniami Paktu stability a rastu v súlade s postupom pri nadmernom deficite“, a dodali, že „Komisia a výbor by mohli zohľadniť ďalšie prvky, ktoré Taliansko môže predložiť“.

Talianska vláda 1. júla schválila svoj priebežný rozpočet na rok 2019 a zákonný dekrét, ktoré obsahujú korekciu na rok 2019 vo výške 7,6 mld. EUR, resp. 0,42 % HDP v nominálnom vyjadrení. V dôsledku toho sa očakáva, že celkový deficit Talianska v roku 2019 dosiahne 2,04 % HDP (oproti prognóze Komisie z jari 2019 na úrovni 2,5 %), čo bola cieľová hodnota zakotvená v rozpočte na rok 2019 v tej podobe, akú napokon prijal taliansky parlament. V štrukturálnom vyjadrení je korekcia o niečo vyššia (8,2 mld. EUR, resp. 0,45 % HDP), čo vedie k zlepšeniu štrukturálneho salda približne o 0,2 % HDP (oproti zhoršeniu o 0,2 % v prognóze Komisie z jari 2019). Rozdiel oproti nominálnej hodnote je spôsobený nižšími než očakávanými jednorazovými príjmami z daňovej amnestie na úrovni približne 0,6 mld. EUR, ktoré zhoršujú fiškálny cieľ v nominálnom, nie však v štrukturálnom vyjadrení. V týchto údajoch nie je zohľadnená flexibilita vo výške 0,18 %, ktorá bola Taliansku predbežne poskytnutá na „nezvyčajné udalosti“ v súvislosti so zrútením mosta Morandi a s hydrogeologickými rizikami a ktorú bude treba potvrdiť ex post na základe výsledných údajov za rok 2019.

Viac..  Automobilky v EÚ žiadajú väčšiu podporu elektromobility

Vzhľadom na ustanovenia prijaté 1. júla sa očakáva, že Taliansko v roku 2019 vo všeobecnosti dodrží požadované úsilie na základe preventívnej časti Paktu stability a rastu, čím eliminuje nedostatok vo výške 0,3 % HDP, ako ho odhadla Komisia vo svojej jarnej prognóze. Dodatočným fiškálnym úsilím, ktoré vláda plánuje vynaložiť v roku 2019, sa navyše čiastočne vykompenzuje zhoršenie štrukturálneho salda zaznamenané v roku 2018.

A napokon, na rok 2020 sa talianska vláda opätovne zaviazala dosiahnuť štrukturálne zlepšenie v súlade s požiadavkami Paktu stability a rastu, a to najmä prostredníctvom nového preskúmania výdavkov a revízie daňových výdavkov, ako aj zlepšených prognóz vychádzajúcich z predpokladu nezmenenej politiky, ktoré odrážajú doterajšie priaznivé trendy v roku 2019. V liste z 2. júla o tom Komisiu informovali predseda vlády Giuseppe Conte a minister hospodárstva a financií Giovanni Tria.

Ďalšie kroky

Komisia bude naďalej dohliadať na účinné vykonávanie tohto balíka opatrení: bude dôsledne monitorovať plnenie rozpočtu na rok 2019 a posúdi, či je návrh rozpočtového plánu Talianska na rok 2020 v súlade s Paktom stability a rastu. Kľúčový význam pre zabezpečenie vyššieho rastu, ktorý by zároveň prispel k zníženiu pomeru dlhu k HDP, bude mať dosiahnutie pokroku pri štrukturálnych reformách uvedených v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny. Komisia posúdi vykonávanie týchto reforiem v kontexte európskeho semestra.

Súvislosti

Postup pri nadmernom deficite (EDP) je „nápravnou časťou“ Paktu stability a rastu. Tento postup je navrhnutý ako ochranné opatrenie v súvislosti s požiadavkou uvedenou v zmluve, na základe ktorej by členské štáty mali predchádzať nadmernej úrovni deficitu a dlhu.

Základom pre spustenie postupu pri nadmernom deficite je deficit verejných financií, ktorý prekročil 3 % HDP, a/alebo úroveň dlhu, ktorá presiahla 60 % HDP, pričom sa dostatočne nepribližuje k uvedenej úrovni. V nápravnej časti paktu sa momentálne nenachádza žiadny členský štát, keďže postup vzťahujúci sa na Španielsko bol ukončený v júni 2019.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices