Moscovici
Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá. PHOTO: © European Union.

Riešenie daňových sporov v EÚ bude oveľa jednoduchšie

V EÚ začínajú platiť nové pravidlá, ktoré majú zabezpečiť rýchlejšie a účinnejšie riešenie daňových sporov medzi členskými štátmi. Podnikom a jednotlivcom, ktorým dvojité zdanenie komplikuje život, to zjednoduší situáciu a poskytne oveľa väčšiu daňovú istotu.

Netrpezlivo očakávaný nový systém pomôže riešiť daňové spory pri odstraňovaní dvojitého zdanenia, ktoré môžu medzi členskými štátmi vzniknúť pri výklade a vykonávaní medzinárodných dohôd a dohovorov. V Únii v súčasnosti prebieha odhadom 2 000 takýchto sporov, pričom 900 z nich trvá už viac ako dva roky.

Vďaka novému mechanizmu budú môcť podniky a občania svižnejšie a účinnejšie vyriešiť spory súvisiace s daňovými zmluvami. Ide v prvom rade o spory súvisiace s dvojitým zdanením, ktoré pre podniky a jednotlivcov predstavujú jednu z hlavných prekážok podnikania, spôsobujú neistotu, zbytočné náklady a viažu likviditu. Nová smernica zároveň vnáša do daňových sporov v EÚ väčšiu transparentnosť.

Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, v tejto súvislosti vyhlásil: „Spravodlivý a účinný daňový systém v EÚ by mal byť takisto zárukou, že ten istý príjem nebude zdanený dvakrát v dvoch rôznych členských štátoch. Keď k tomu dôjde, problém by sa mal vyriešiť rýchlo a efektívne. Od dnešného dňa bude riešenie daňových sporov oveľa jednoduchšie. Výrazne sa posilnia práva spoločností, najmä malých podnikov, a jednotlivcov, ktorým dvojité zdanenie spôsobuje problémy s peňažným tokom. Teraz sa môžu viac spoľahnúť na to, že ich daňové záležitosti sa nebudú ťahať roky, ale príslušné súdne orgány o nich rozhodnú v prijateľnej a predvídateľnej lehote.“

K dvojitému zdaneniu dochádza, keď si dve alebo viaceré krajiny uplatňujú nárok na zdanenie rovnakého príjmu, výnosu alebo zisku spoločnosti či jednotlivca. Príčinou môže byť napríklad nesúlad medzi vnútroštátnymi pravidlami rôznych jurisdikcií alebo rozdielne výklady toho istého ustanovenia bilaterálnej daňovej zmluvy. Doteraz sme mali len viacstranný dohovor, ktorý daňovým orgánom umožňuje postúpiť spor na rozhodcovské konanie, daňovník však nemal žiadnu možnosť iniciovať tento proces sám. Daňové orgány v súčasnosti zároveň nie sú povinné dospieť ku konečnej dohode.

Ako bude mechanizmus na riešenie sporov fungovať?

Viac..  Maloobchodný predaj v eurozóne aj v EÚ v októbri medzimesačne vzrástol

Nová smernica o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia by mala pomôcť lepšie riešiť daňové spory, pretože členské štáty budú mať teraz zákonnú povinnosť prijímať konečné rozhodnutia:

  • Daňovníci, ktorí sa ocitnú v daňových sporoch plynúcich z bilaterálnych daňových dohôd alebo dohovorov, v ktorých sa ustanovuje odstránenie dvojitého zdanenia, môžu teraz iniciovať postup vzájomnej dohody, pričom dotknuté členské štáty sa musia pokúsiť urovnať spor zmierom do dvoch rokov.
  • Ak sa koncom tejto dvojročnej lehoty nenájde riešenie, daňovník môže požiadať o zriadenie poradnej komisie, ktorá vydá svoje stanovisko. Ak mu členské štáty nevyhovejú, daňovník môže podať žalobu na vnútroštátny súd svojej krajiny a donútiť členské štáty konať.
  • Táto poradná komisia sa bude skladať z troch nezávislých členov vymenovaných dotknutými členskými štátmi a zo zástupcov dotknutých príslušných orgánov. Svoje stanovisko musí vydať do šiestich mesiacov a členské štáty sú povinné sa ním riadiť, pokiaľ sa v lehote šiestich mesiacov od vydania stanoviska nedohodnú na inom riešení.
  • Ak dotknuté daňové orgány nevykonajú konečné rozhodnutie, daňovník, ktorý s ním súhlasil a vzdal sa práva na vnútroštátne opravné prostriedky do 60 dní od oznámenia rozhodnutia, sa môže domáhať výkonu rozhodnutia na vnútroštátnom súde. Členské štáty sú povinné oznámiť daňovníkom konečné rozhodnutie a uverejniť jeho plné znenie alebo výťah.

Nová smernica sa vzťahuje na sťažnosti predložené 1. júla 2019 a neskôr vo veci spornej otázky týkajúcej sa príjmu alebo kapitálu za daňový rok začínajúci 1. januára 2018 alebo neskôr. Príslušné orgány však môžu smernicu uplatňovať aj na žiadosti predložené pred uvedeným dňom alebo na skoršie daňové roky.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices