EU, komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia zaregistruje tri nové európske iniciatívy občanov

Európska komisia rozhodla, že zaregistruje tieto tri nové európske iniciatívy občanov: „Cena uhlíka na boj proti zmene klímy“, „Pestujeme vedecký pokrok: na plodinách záleží“ a „Skoncujme s érou plastov v Európe“. Komisia zároveň určila, že navrhovanú európsku iniciatívu občanov s názvom „Právo EÚ, práva menšín a demokratizácia španielskych inštitúcií“ nemôže zaregistrovať, pretože neobsahuje výzvu pre Komisiu, aby predložila návrh právneho aktu.

V tejto fáze procesu Komisia neanalyzovala podstatu iniciatív, ale iba ich právnu prípustnosť. Ak sa v priebehu roka podarí získať pre niektorú z troch zaregistrovaných iniciatív jeden milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich najmenej zo siedmich členských štátov, Komisia vykoná analýzu iniciatívy a vyjadrí sa k nej. Môže sa rozhodnúť, či sa bude žiadosťou zaoberať alebo nie, pričom v oboch prípadoch to bude musieť odôvodniť.

1. Cena uhlíka na boj proti zmene klímy

Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby „predložila návrh právnych predpisov EÚ s cieľom odrádzať od spotreby fosílnych palív, podporovať šetrenie energie a využívanie obnoviteľných zdrojov na boj proti globálnemu otepľovaniu a obmedzenie zvyšovania teploty na 1,5 °C“. Cieľom iniciatívy je zaviesť minimálnu cenu emisií CO2, zrušiť súčasný systém bezodplatných kvót pre znečisťovateľov životného prostredia v EÚ, zaviesť mechanizmus kompenzácie na hraniciach a zároveň vyčleniť príjmy plynúce z ceny emisií oxidu uhličitého „na účely európskych politík, ktoré podporujú šetrenie energie a využívanie obnoviteľných zdrojov, a na zníženie zdanenia nižších príjmov“.

Podľa zmlúv EÚ môže Európska komisia prijímať právne kroky týkajúce sa opatrení v oblasti klímy, životného prostredia, zdaňovania a spoločnej obchodnej politiky. Komisia preto považuje iniciatívu za právne prípustnú a rozhodla sa ju zaregistrovať. Iniciatíva bude zaregistrovaná 22. júla 2019. Organizátori potom budú mať jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu.

2. Pestujeme vedecký pokrok: na plodinách záleží!

Organizátori iniciatívy uvádzajú, že smernica 2001/18/ES o geneticky modifikovaných organizmoch (GMO) je „zastaraná“ a žiadajú o prehodnotenie jej ustanovení o nových technikách šľachtenia rastlín s cieľom zjednodušiť „proces schvaľovania v prípade výrobkov získaných prostredníctvom nových techník šľachtenia rastlín“.

Podľa zmlúv EÚ môže Európska komisia prijímať právne kroky v oblasti vnútorného trhu a schvaľovania výrobkov. Komisia preto považuje iniciatívu za právne prípustnú a rozhodla sa ju zaregistrovať. Iniciatíva bude zaregistrovaná 25. júla 2019. Organizátori potom budú mať jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu.

3. Skoncujme s érou plastov v Európe

Organizátori tejto iniciatívy „vyzývajú Európsku komisiu, aby zrevidovala smernicu o vplyve určitých plastov na životné prostredie s cieľom zakázať v Európe všetky jednorazové plasty“. Cieľom iniciatívy je zakázať používanie „všetkých plastových obalov a fliaš do roku 2027 tak, aby sa mohli zaviesť konkrétne opatrenia s cieľom dodržania limitov našich zdrojov“.

Podľa zmlúv EÚ môže Európska komisia podniknúť právne kroky s cieľom udržať, chrániť a zlepšovať kvalitu životného prostredia. Komisia preto považuje iniciatívu za právne prípustnú a rozhodla sa ju zaregistrovať. Iniciatíva bude zaregistrovaná 26. júla 2019. Organizátori potom budú mať jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu.

Viac..  L. Miko: Slovensko naplno nevyužíva potenciál, ktorý mu EÚ ponúka

4. Právo EÚ, práva menšín a demokratizácia španielskych inštitúcií

V súvislosti s udalosťami, ktoré sa dejú v kontexte hnutia za nezávislosť Katalánska, sa organizátori tejto iniciatívy snažia zabezpečiť, aby „si Komisia aj Parlament plne uvedomovali súčasnú situáciu v Španielsku […] a potrebu zaviesť mechanizmy, ktoré by pomohli zlepšiť demokratické normy v Španielsku, a tým zaručili práva a slobody menšinových skupín a všetkých občanov Španielska prostredníctvom právnych predpisov a nástrojov EÚ“.

Iniciatíva konkrétne obsahuje výzvu pre Komisiu, aby preskúmala situáciu v Španielsku a prijala možné opatrenia v súvislosti s oznámením Komisie z roku 2014 s názvom Nový rámec na posilnenie právneho štátu. V zmysle tohto rámca môže Komisia začať dialóg s členským štátom, aby sa predišlo vzniku systémového ohrozenia právneho štátu. Iniciatíva však neobsahuje výzvu pre Komisiu, aby predložila návrh právneho aktu, čo je jediným účelom európskych iniciatív občanov.

Komisia preto dospela k záveru, že iniciatíva je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu na účely vykonávania zmlúv EÚ, a preto je neprípustná.

Súvislosti

Európske iniciatívy občanov sa zaviedli Lisabonskou zmluvou a začali sa uplatňovať od apríla 2012, keď nadobudlo účinnosť nariadenie o európskej iniciatíve občanov, ktorým sa vykonávajú ustanovenia zmluvy. V roku 2017 predložila Európska komisia ako súčasť prejavu predsedu Junckera o stave Únie návrhy na reformu európskej iniciatívy občanov, aby občanom ešte viac zjednodušila jej využívanie. V decembri 2018 Európsky parlament a Rada reformu schválili. Revidované pravidlá sa tak začnú uplatňovať od 1. januára 2020.

Postup predkladania iniciatív sa medzitým zjednodušil a zriadená bola aj platforma spolupráce, ktorá organizátorom iniciatív poskytuje podporu. Všetky tieto aspekty prispeli k zvýšeniu počtu zaregistrovaných iniciatív občanov o 30 % (38 registrácií počas funkčného obdobia Junckerovej Komisie oproti 29 počas funkčného obdobia tej predchádzajúcej). Odmietnutých registrácií je o 80 % menej (počas funkčného obdobia tejto Komisie bolo odmietnutých iba päť iniciatív, zatiaľ čo v predchádzajúcom období ich bolo 20).

Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže milión občanov pochádzajúcich aspoň zo siedmich členských štátov prostredníctvom nej vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právny akt v oblastiach, v ktorých na to má právomoc.

V podmienkach prípustnosti sa uvádza, že navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekročiť rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices