pracovne miesta
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Boj proti zmenám klímy môže zvýšiť počet pracovných miest

Komisia uverejnila ročný prieskum vývoja zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe (ESDE) za rok 2019. Na pozadí celosvetových dlhodobých trendov, akými sú starnutie, globalizácia, technologické transformácie a zmena klímy, je prieskum ESDE 2019 venovaný téme udržateľnosti. Zo správy vyplýva, že boj proti zmenám klímy úzko súvisí s udržaním hospodárskeho rastu.

Je v nej navrhnutých niekoľko politických riešení, ktoré umožnia zachovať konkurencieschopnosť EÚ, udržať rast a umožniť, aby z neho mali prínos všetci obyvatelia EÚ i budúce generácie a pri tom napĺňať ambiciózny plán prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Prieskum 2019 zároveň potvrdzuje pretrvávajúci rast hospodárskych činností EÚ podložený novými rekordnými mierami zamestnanosti a zlepšujúcou sa sociálnou situáciou.

Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová v tejto súvislosti uviedla: „Tohtoročný prieskum ukázal, že európskemu hospodárstvu sa darí. Zamestnaných je 240,7 mil. Európanov, čo je v porovnaní s obdobím nástupu Junckerovej komisie o 13,4 mil. viac. Miera zamestnanosti v EÚ ešte nikdy nebola taká vysoká. Nezamestnanosť v Európe je na historickom minime. A počet ľudí ohrozených chudobou neustále klesá. To všetko vytvára dobré podmienky na to, aby sme splnili sľuby, ktoré sme občanom dali v rámci Európskeho piliera sociálnych práv. Ich súčasťou musí byť spravodlivý prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, v ktorom sa plne využijú budúce možnosti tzv. zeleného rastu. Ak bude EÚ a jej členské štáty spolu so sociálnymi partnermi investovať do nových a lepších zručností, vyšších kvalifikácií a sociálnych služieb, môžeme zvýšiť životnú úroveň každého jedného občana.“

Prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo prinesie nové pracovné miesta a zmení štruktúru pracovného trhu, rozloženia pracovných miest a potrebných zručností. Podľa predpokladov by mal do roku 2030 vytvoriť ďalších 1,2 mil. pracovných miest v EÚ nad rámec 12 miliónov nových pracovných miest s ktorými sa už počíta. Zároveň sa ním obmedzí súčasná polarizácia pracovných miest spôsobená automatizáciou a digitalizáciou vytvorením pracovných miest na strednej úrovni odmeňovania a rozloženia zručností, najmä v stavebníctve a vo výrobných odvetviach.

Napriek tomu nebude vplyv takéhoto prechodu v jednotlivých krajinách a odvetviach rovnaký. Preto sa krajiny musia na prechod pripraviť, aby sa nezabudlo na ľudí, ktorí sú zamestnaní v odvetviach a regiónoch so stále vysokou spotrebou uhlíka. Kľúčové je dbať hneď od začiatku na sociálny rozmer napríklad opatreniami poskytujúcimi finančnú podporu počas prechodu alebo kombináciou vyššieho zdaňovania energií a ich redistribúcie. K jednoduchšiemu prechodu môže prispieť aj sociálny dialóg, do ktorého budú zapojení tak zamestnanci, ako aj zamestnávatelia.

Vo všeobecnosti z prieskumu vyplynulo, že ak chce EÚ aj naďalej hospodársky rásť, potrebuje investovať do zručností svojich ľudí a do inovácie. Najlepšie hospodárske výsledky v EÚ dosahujú práve firmy, ktoré čo najviac investujú do odbornej prípravy svojich zamestnancov a do skvalitňovania ich pracovných podmienok. Investície do zručností, kvalifikácií a formálnej odbornej prípravy dospelých v skutočnosti naozaj zvyšujú zamestnateľnosť ľudí, rast miezd a konkurencieschopnosť firiem. Prieskum ESDE tiež potvrdil, že sociálne investície (ako napr. dostupnosť zariadení ponúkajúcich starostlivosť o dieťa alebo jeho predškolské vzdelávanie) zvyšuje produktivitu práce a kvalitu života ľudí. Vďaka cenovo dostupnému a adekvátnemu bývaniu môžu Európania využiť svoj potenciál na trhu práce a nájsť si svoje miesto v spoločnosti.

Viac..  ECB: Mnohé banky v eurozóne majú vážne nedostatky pri riadení klimatických rizík

Súvislosti

Ročný prieskum vývoja zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe poskytuje aktuálnu ekonomickú analýzu zamestnanosti a sociálnych trendov v Európe a rozoberá príslušné politické možnosti. Ide o najdôležitejšiu správu Európskej komisie v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí.

V dokumente Európskej rady Nový strategický program na roky 2019 – 2024 sa podčiarkuje potreba otvoriť sa zmenám, ktoré so sebou prináša ekologická transformácia, technologický vývoj a globalizácia tak, aby z tohto procesu nebol nikto vylúčený. Tohtoročná správa ESDE je zameraná na zamestnanosť a sociálne trendy na pozadí jednej zo štyroch hlavných priorít tohto nového strategického programu, ktorou je „budovanie klimaticky neutrálnej, ekologickej, spravodlivej a sociálnej Európy“. Závery zo správy ESDE môžu zákonodarcov inšpirovať k tomu, ako tieto ambiciózne ciele naplniť. Zároveň budú tvoriť základ politickej debaty o rôznych aspektoch zamestnanosti z hľadiska dlhodobej strategickej vízie klimaticky neutrálneho hospodárstva na najbližšom zasadnutí Rady ministrov práce a sociálnych vecí (EPSCO), ktoré sa uskutoční 8. júla 2019.

Existuje množstvo príkladov toho, ako sa Komisia stavia k riešeniu výziev nastolených vo výročných správach ESDE. Napríklad návrh Komisie z mája 2018 o viacročnom finančnom rámci zahŕňa viac finančných prostriedkov na investície do ľudí, a to aj prostredníctvom nového Európskeho sociálneho fondu Plus (ESF+) a zlepšeného Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). K napĺňaniu týchto cieľov prispeje aj Európsky pilier sociálnych práv a rôzne iniciatívy a nástroje ako Program v oblasti zručností pre Európu, program Digitálna Európa a systém záruky pre mladých ľudí, ako aj posilnený program Erasmus a Európsky zbor solidarity.

O dac

Odporúčame pozrieť

Hospodársky rast vplýva aj na naše vzťahy, tvrdí europoslanec Eugen Jurzyca

Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho parlamentu Eugen Jurzyca. Rozobral témy hospodárskeho …

Consent choices