ECB
Európska centrálna banka. PHOTO: © European Union-EP.

Európske banky sa mali testovať pred vážnejšími finančnými otrasmi, tvrdia audítori EÚ

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov mali byť najnovšie stresové testy bánk Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) prísnejšie pri testovaní odolnosti bánk voči systémovým rizikám v EÚ. Simulované otrasy boli v skutočnosti miernejšie ako otrasy, ku ktorým došlo počas finančnej krízy v roku 2008, a použité nepriaznivé scenáre primerane neodrážali všetky relevantné systémové riziká pre finančný systém EÚ.

Okrem toho pri navrhovaní a vykonávaní testu sa EBA vo veľkej miere spoliehal na vnútroštátne orgány dohľadu, ale chýbali mu zdroje, aby nad nimi mohol vykonávať účinný dohľad.

Od roku 2011 EBA vykonával stresové testy v rámci celej EÚ na posúdenie odolnosti bánk voči otrasom, akými sú hlboká recesia, prepad akciového trhu alebo strata dôvery v banky. Audítori preskúmali, či bol test v roku 2018 primeraný účelu. Preskúmali kritériá na výber bánk a proces identifikácie rizík.

„Európske banky sa mali testovať pred vážnejšími finančnými otrasmi,“ uviedol Neven Mates, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za správu. „Okrem toho kľúčové rozhodnutia v EBA prijímajú zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu a pri návrhu a vykonávaní testu sa nedostatočne zohľadňovala celoúnijná perspektíva.“

V stresovom teste za rok 2018 sa v krajinách so slabšími ekonomikami a zraniteľnejšími finančnými systémami používali menej závažné nepriaznivé scenáre. Z tohto dôvodu nemusel byť malý dosah na niektoré banky spôsobený ich lepším stavom, ale skôr nižšou úrovňou uplatnených stresových podmienok. Audítori tiež zistili, že do testov neboli zahrnuté všetky zraniteľné banky a niektoré banky s vyššou úrovňou rizika boli vylúčené.

EBA úspešne koordinoval testy v rámci krátkych lehôt, ktoré sa týkali mnohých zainteresovaných strán. Európska centrálna banka (EBA), národné centrálne banky a vnútroštátne orgány zároveň zohrávali veľmi významnú úlohu pri navrhovaní testov. Okrem toho pokiaľ ide o overovanie spôsobu, akým banky odhadujú dosah, EBA sa rozhodol spoliehať sa úplne na vnútroštátne orgány dohľadu a ECB. V kombinácii s obmedzenou schopnosťou EBA kontrolovať postup stresového testu, jeho obmedzenými zdrojmi a zložitými mechanizmami riadenia to nepomohlo zabezpečiť porovnateľné, nestranné a spoľahlivé výsledky pre banky v jednotlivých členských štátoch.

Viac..  Komisia navrhuje predĺžiť núdzové opatrenia v oblasti energetiky o jeden rok

Hoci EBA uverejnil nevídané množstvo údajov o bankách, niektoré kľúčové informácie chýbali, najmä kapitálové požiadavky na jednotlivé banky a počty bánk, ktoré by tieto požiadavky v prípade stresovej situácie porušili.

Audítori odporúčajú, aby Európska komisia preskúmala a posilnila opatrenia EBA týkajúce sa správy a zvýšila svoje zdroje, aby budúce stresové testy nevykazovali podobné nedostatky. EBA by zároveň mal:

  • zvýšiť geografické rozloženie svojich testov a vybrať banky na základe systémových rizík, nielen podľa veľkosti,
  • vymedziť minimálne stresové úrovne pre EÚ ako celok a zohľadniť riziká z hľadiska finančného systému EÚ,
  • posilniť svoju kontrolu nad navrhovaním testov a posilniť svoj prístup týkajúci sa dohľadu.

O dac

Odporúčame pozrieť

elektronicke platby

Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

Európska komisia (EK) v stredu privítala politickú dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ …

Consent choices