pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Elektronický obchod je podľa audítorov stále náchylný na nezrovnalosti a podvody

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov mnoho výziev pri výbere správnych súm DPH a ciel z elektronického obchodu zostáva ešte vyriešiť. Konkrétne, kontroly EÚ nie sú dostatočné na to, aby zabránili podvodom a odhalili porušovanie pravidiel, zatiaľ čo presadzovanie výberu stále nie je účinné. Podľa audítorov sa však posledným vývojom a novými ustanoveniami od roku 2021 rieši niekoľko zistených nedostatkov.

V EÚ je Európska komisia zodpovedná za stanovenie politík v oblasti ciel a zdaňovania a za stratégie a právne predpisy v týchto oblastiach. Ako aj pri ostatných tovaroch a službách sú členské štáty zodpovedné za výber DPH a ciel z transakcií cezhraničného elektronického obchodu. Zo svojej podstaty je elektronický obchod osobitne náchylný na nezrovnalosti.

Audítori posúdili, či Komisia stanovila náležitý regulačný a kontrolný rámec a či kontrolné opatrenia členských štátov pomohli zabezpečiť výber DPH a ciel z tovaru a služieb obchodovaných cez internet v plnej výške. Taktiež zvážili pravdepodobný vplyv legislatívnych zmien balíka opatrení v oblasti DPH pre elektronický obchod, ktorý nadobudne účinnosť v roku 2021.

„Akýkoľvek výpadok vo výbere DPH a ciel ovplyvňuje rozpočty členských štátov a EÚ,“ povedala Ildikó Gáll-Pelcz, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za túto správu. „Elektronický obchod je osobitne otvorený porušovaniu pravidiel a jeho náchylnosť na nezrovnalosti a podvody nebola zatiaľ zmiernená v plnej miere.”

Medzinárodná spolupráca je zásadne dôležitá na zabezpečenie výberu príjmov z elektronického obchodu v plnej výške. Audítori však poznamenávajú, že zavedené opatrenia sa nevyužívajú naplno a výmena informácií medzi členskými štátmi a krajinami mimo EÚ nie je dostatočná. Audítori navyše zdôrazňujú, že presadzovanie výberu DPH a ciel nie je účinné. Členské štáty nedokážu predkladať dôkladné a spoločné odhady výpadku DPH, t. j. rozdielu medzi tým, čo by sa malo vybrať a tým, čo v skutočnosti vyberie. Daňové orgány celkovo nedokážu zabezpečiť úhradu správnej sumy DPH správnemu členskému štátu v správnom čase.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Audítori ďalej poukazujú na chýbajúce účinné kontroly cezhraničného elektronického obchodu. Podľa nich sú kontroly vykonané vnútroštátnymi daňovými úradmi slabé a kontroly Komisie nedostatočné. EÚ napríklad nedokáže zabrániť takému zneužívaniu, akým je zámerné podhodnotenie tovaru pod prahové hodnoty výnimiek pre DPH a/alebo clá.

Pokiaľ ide o nové ustanovenia, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2021, audítori uznávajú pozitívny vývoj. Ich cieľom je vyriešiť niektoré nedostatky súčasného rámca vrátane medzery v povinnosti sprostredkovateľov platiť DPH. Dôležité záležitosti však zostáva ešte vyriešiť. Konkrétne, audítori zastávajú názor, že podhodnotenia budú veľmi pravdepodobne pokračovať v rámci nových pravidiel.

S cieľom lepšie riešiť zistené výzvy sa v správe nachádza niekoľko odporúčaní pre Komisiu a členské štáty. Okrem iného audítori požadujú, aby:

  • dôkladne kontrolovali súlad obchodníkov s prahovými hodnotami pre DPH/clá;
  • vypracovali metodiku na predkladanie odhadov výpadku DPH;
  • preskúmať využívanie vhodných, „na technológiách založených” systémov výberu
    na riešenie podvodov v oblasti DPH v elektronickom obchode.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices