Timmermans
Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans. PHOTO: © European Union.

Eurobarometer: Občania pripisujú veľký význam dodržiavaniu zásady právneho štátu

Komisia rozhodla o sérii opatrení na ďalšie posilnenie právneho štátu v Európe, pri ktorých vychádzala zo skúseností získaných od roku 2014 a z podrobných konzultácií vedených od apríla tohto roku. Za posledných päť rokov Európska komisia musela riešiť celý rad výziev, ktoré ohrozovali zásadu právneho štátu v Únii. Európsky projekt je postavený na nepretržitom rešpektovaní zásady právneho štátu. Právny štát je základným predpokladom pre to, aby občania mohli využívať svoje práva vyplývajúce z predpisov EÚ, a pre vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi. Prieskum verejnej mienky Eurobarometer ukázal, že viac ako 80 % občanov pripisuje veľký význam dodržiavaniu zásady právneho štátu a má pocit, že je potrebné ho zlepšiť. 89 % občanov súhlasí s tým, že je potrebné, aby sa právny štát dodržiaval vo všetkých členských štátoch EÚ.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans povedal: „Súdny dvor Európskej únie nedávno opäť potvrdil, že právny štát má zásadný význam pre fungovanie EÚ. Tento význam uznáva aj prevažná väčšina občanov EÚ. Za posledných päť rokov bol však právny štát terčom útokov z rôznych strán. Európska komisia sa urputne snaží tieto útoky odrážať nástrojmi, ktoré máme k dispozícii, a bude v tom pokračovať. Dnes sme sa rozhodli náš súbor nástrojov ešte viac posilniť, aby sme dokázali podporovať, chrániť a presadzovať právny štát.“

Komisia predstavuje konkrétne iniciatívy zoskupené do troch pilierov: podpora kultúry právneho štátu; prevencia problémov v oblasti právneho štátu a účinná reakcia pri porušeniach zásady právneho štátuÚloha Európskej komisie ako strážkyne zmlúv je jedinečná. Za zaručenie rešpektovania právneho štátu ako základnej hodnoty našej Únie sú však zodpovedné všetky inštitúcie Únie a členské štáty. Účinná reakcia si okrem toho vyžaduje aj podporu občianskej spoločnosti. Komisia zároveň vyzýva všetkých aktérov, aby konali.

Aby Komisia podporila spoločnú kultúru právneho štátu v celej Európe, nadviaže na myšlienku osobitného každoročného podujatia zameraného na dialóg s občianskou spoločnosťou. Využije všetky možnosti financovania s cieľom posilniť postavenie zainteresovaných strán vrátane občianskej spoločnosti, aby podporovali právny štát, a vytvorí cielenú komunikačnú stratégiu pre právny štát. Komisia posilní spoluprácu s Radou Európy a ďalšími medzinárodnými organizáciami, ako aj s justičnými sieťami a národnými parlamentmi. Komisia vyzýva Európsky parlament, Radu a členské štáty, aby sa plne zapojili do tohto procesu.

V snahe predchádzať vzniku problémov v oblasti právneho štátu sa Komisia rozhodla vytvoriť cyklus preskúmania právneho štátu, ktorého súčasťou bude výročná správa o právnom štáte pre všetky členské štáty EÚ. Tento dodatočný systém pomôže včas odhaľovať vznikajúce problémy v oblasti právneho štátu bez ohľadu na to, kde sa objavia. Komisia prehĺbi svoje monitorovanie vývoja právneho štátu a vyzve všetky členské štáty, aby sa podieľali na vzájomnej výmene informácií a dialógu, a to aj prostredníctvom siete kontaktných osôb v členských štátoch. Na výročnú správu by mali nadviazať špecifickými následnými opatreniami Parlament a Rada. Komisia ďalej rozpracuje porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície a posilní dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ, členskými štátmi, európskymi politickými stranami a zainteresovanými subjektmi.

V záujme účinnej spoločnej reakcie na porušenia zásady právneho štátu bude Komisia aj naďalej plne využívať svoje právomoci presadzovania práva, ak opatrenia včasného odhalenia a prevencie nebudú účinné. Komisia bude uplatňovať strategický prístup ku konaniam o nesplnení povinnosti a v prípade potreby bude predkladať veci Súdnemu dvoru EÚ. Ak to bude potrebné, vzhľadom na citlivosť týchto prípadov požiada o predbežné opatrenia a urýchlené konania. Komisia bude takisto členské štáty konštruktívne podporovať pri deeskalácii situácie a riešení problémov právneho štátu, aby došlo k udržateľnej náprave. Okrem toho sa obracia na Európsky parlament a Radu, aby sa zamysleli nad kolektívnym prístupom k riadeniu prípadov podľa článku 7 ZEÚ s jasnými procesnými pravidlami.

Viac..  Hlavní kandidáti predstavili svoje ponuky na predsedníctvo Európskej komisie

Právny štát: spoločná hodnota pre všetkých Európanov

Výsledky prieskumu verejnej mienky Eurobarometer ukazujú, že občania pripisujú veľký význam dodržiavaniu zásady právneho štátu:

  • viac ako 8 z 10 občanov uvádza, že účinná súdna ochrana nezávislými súdmi, rovnosť pred zákonom a riadne vyšetrovanie a stíhanie korupcie sú pre nich dôležité,
  • viac ako 8 z 10 občanov si myslí, že právny štát sa musí dodržiavať vo všetkých ostatných členských štátoch,
  • viac ako 80 % občanov v EÚ sa vyslovilo za zlepšenia týkajúce sa kľúčových zásad právneho štátu.
  • väčšina občanov (56 %) sa necíti dostatočne informovaná o situácii právneho štátu.

Prieskum Eurobarometra zároveň ukázal silnú podporu dôležitej úlohy médií a občianskej spoločnosti pri vyvodzovaní zodpovednosti voči tým, ktorí majú v rukách moc. Viac ako 8 z 10 občanov pritom považuje za dôležité, aby médiá a občianska spoločnosť mohli vykonávať svoju činnosť slobodne a vyjadrovať kritiku bez rizika, že budú zastrašovaní.

Súvislosti

Komisia vo svojom oznámení z 3. apríla 2019 predstavila prehľad existujúceho súboru nástrojov na podporu právneho štátu a spustila konzultáciu o potrebných reformách. Dostala vyše 60 písomných príspevkov a viedla debaty a diskusie v rámci inštitúcií EÚ, ako aj s členskými štátmi, medzinárodnými organizáciami, justičnými sieťami, občianskou spoločnosťou a akademickou obcou. Oznámenie čerpá aj z tejto diskusie.

Európska únia je založená na súbore spoločných hodnôt, medzi ktoré patria základné práva, demokracia a právny štát. Tieto hodnoty sú základom našich spoločností a našej spoločnej identity. Žiadna demokracia nemôže prosperovať bez nezávislých súdov, ktoré zaručujú ochranu základných práv a občianskych slobôd, ani bez aktívnej občianskej spoločnosti a slobodných médií zaisťujúcich pluralitu.

Právny štát má priamy vplyv na život každého občana: je základným predpokladom na to, aby sa zabezpečilo rovnaké postavenie pred zákonom a ochrana práv jednotlivcov, aby sa zabránilo zneužívaniu moci zo strany verejných orgánov, a aby sa voči tým, ktorí prijímajú rozhodnutia, vyvodzovala zodpovednosť. Právny štát určuje aj to, ako zodpovedne sú nastavené zákony, ako spravodlivo sa uplatňujú a ako účinne fungujú. Zahŕňa aj inštitucionálne otázky, ako sú nezávislé a nestranné súdy a deľba moci.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices