laboratorium
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ sprístupní výskumníkom svoje špičkové laboratóriá

Výskumníci z celej Európy budú mať teraz ešte viac príležitostí využívať najmodernejšie zariadenia Spoločného výskumného centra: po prvom kole iniciatívy za otvorený prístup, v ktorom bolo predložených takmer 100 oprávnených návrhov od 92 výskumných inštitúcií, majú teraz externí vedci prístup k ďalším laboratóriám tohto útvaru Komisie pre vedu a vzdelávanie a budú môcť uskutočňovať aj experimenty týkajúce sa bezemisných riešení v oblasti energetiky a jadrovej bezpečnosti.

Touto iniciatívou sa JRC usiluje o zintenzívnenie vedeckého výskumu a zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj o posilnenie spolupráce medzi európskymi výskumníkmi.

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, ktorý je zodpovedný za Spoločné výskumné centrum, v tejto súvislosti uviedol: „Spoločné výskumné centrum využíva zariadenia svetovej triedy financované z prostriedkov EÚ, ktoré nám pomáhajú riešiť najnaliehavejšie výzvy súčasnosti, od zmeny klímy až po bezpečnosť potravín a jadrovú bezpečnosť. Veľmi ma teší, že sprístupnením našich laboratórií a zariadení vynikajúcim vedcom z celej Európy teraz ešte väčšmi podporíme tých, ktorí sa usilujú o riešenie spoločenských problémov.“

Od momentu, keď v roku 2017 JRC po prvý raz sprístupnilo svoje zariadenia, vedci z 21 krajín EÚ a troch susediacich krajín uskutočňujú experimenty v 12 laboratóriách JRC v Geeli (Belgicko), Ispre (Taliansko) a v Karlsruhe (Nemecko). Táto iniciatíva sa v súčasnosti rozširuje na Petten (Holandsko), v ktorom sa nachádzajú výskumné laboratóriá JRC pre energetiku a dopravu. Výskumní pracovníci z krajín EÚ a krajín pridružených k výskumnému programu Horizont 2020 sa môžu prihlásiť do 30. septembra.

Práve sa sprístupnili laboratóriá na testovanie nových palív a jadrovej bezpečnosti

V Pettene sú odteraz prístupné dve zariadenia na vývoj technológie vodíkových palív: zariadenie na testovanie vysokotlakových palivových nádrží a zariadenie na testovanie palivových článkov a elektrolyzérov.

Vodík je jedným z najsľubnejších alternatívnych palív, keďže nevytvára žiadne emisie oxidu uhličitého. Technológia je však len v ranom štádiu vývoja a ak má nahradiť konvenčné fosílne palivá, je nutné v ňom pokračovať. Výskumníci budú v Pettene vykonávať experimenty s vodíkovými článkami a palivovými nádržami za rôznych environmentálnych podmienok

JRC okrem toho sprístupňuje dve špičkové laboratóriá na výskum aktinidových materiálov v Karlsruhe. Aktinidové prvky sú pilierom jadrových technológií využívaných v takých oblastiach ako energetika, výskum vesmíru alebo liečebné postupy. Vedci budú môcť uskutočňovať bádateľský výskum s cieľom prispieť k vývoju nových jadrových zariadení alebo materiálov.

Viac..  V Bruseli bol prijatý prelomový akt o umelej inteligencii

Od septembra JRC poskytne takisto prístup k viacerým svojim európskym zariadeniam v Geeli na meranie údajov týkajúcich sa jadrových reakcií a jadrového rozpadu. Také merania slúžia na zlepšenie bezpečnosti jadrových reaktorov a nakladania s jadrovým odpadom, ako aj posilnenie rádiologickej ochrany občanov a životného prostredia.

Súvislosti

Súčasné sprístupnenie zariadení nadväzuje na prvé dva roky úspešného spoločného využívania výskumnej infraštruktúry JRC, počas ktorých bolo ukončených 12 projektov a viac než 30 ďalších stále prebieha. Prvé experimenty už priniesli výsledky.

Napríklad v Európskom laboratóriu pre posudzovanie konštrukcií v Ispre výskumníci z Holandska zrealizovali pokusy pomocou najväčšieho Hopkinsonovho testovacieho zariadenia na svete. Tento prístroj potrebovali na testovanie odolnosti nepálených sušených tehál voči nárazom alebo explóziám. Štruktúry z nepálených tehál sa nachádzajú na celom svete vrátane miest postihnutých vojenskými konfliktmi alebo náchylnými na prírodné nebezpečenstvá. Vďaka výsledkom týchto experimentov môžu vojaci na mierových misiách získať viac informácií o tom, ako dobre ich tieto budovy, v ktorých pôsobia, dokážu ochrániť.

Jadroví výskumníci z Rumunska uskutočnili experimenty v zariadení JRC GELINA v Geeli, ktoré slúži na meranie správania neutrónov s veľmi vysokou presnosťou. Keďže neutróny sú kľúčovou zložkou jadrových reakcií, presné údaje sú nevyhnutným predpokladom pre úspech špičkových jadrových technológií – od účinnej, cielenej liečby rakoviny po bezpečnú energiu s minimálnym odpadom.

Informácie o všetkých aspektoch súvisiacich s iniciatívou JRC za otvorený prístup vrátane uverejňovaných výziev na predkladanie návrhov, informácií o podmienkach a kritériách prístupu, ako aj postupu predkladania návrhov sa nachádzajú na novozriadenom osobitnom verejnom portáli. JRC nebude mať zo sprístupnenia svojich zariadení externým používateľom žiadny zisk.

O dac

Odporúčame pozrieť

Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť

V rámci projektu spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úradu podpredsedu vlády …

Consent choices