EU, komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia zaregistruje tri nové európske iniciatívy občanov

Európska komisia rozhodla, že zaregistruje tieto tri nové európske iniciatívy občanov: „Zastavme korupciu v Európe už v zárodku neposkytnutím finančných prostriedkov krajinám, ktorých súdnictvo je aj po uplynutí lehoty neefektívne“, „Opatrenia na riešenie naliehavých problémov v oblasti klímy“ a „Zachráňme včely a poľnohospodárov! Za poľnohospodárstvo šetrné voči včelám pre zdravé životné prostredie“. Komisia takisto rozhodla o nezaregistrovaní navrhovanej európskej iniciatívy občanov s názvom „Zabezpečenie súladu spoločnej obchodnej politiky so zmluvami EÚ a dodržiavania medzinárodného práva“, keďže požadované opatrenia sú zjavne mimo rámca právomocí Komisie konať v súlade so zmluvami EÚ.

V tejto fáze procesu Komisia neanalyzovala podstatu iniciatív, ale iba ich právnu prípustnosť. Ak sa v priebehu roka podarí získať pre niektorú z troch zaregistrovaných iniciatív jeden milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich najmenej zo siedmich členských štátov, Komisia vykoná analýzu iniciatívy a vyjadrí sa k nej. Môže sa rozhodnúť, či sa bude žiadosťou zaoberať alebo nie, pričom v oboch prípadoch to bude musieť odôvodniť.

1. „Zastavme korupciu v Európe už v zárodku neposkytnutím finančných prostriedkov krajinám, ktorých súdnictvo je aj po uplynutí lehoty neefektívne“

Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby sa „stanovila lehota desať rokov po pristúpení, v rámci ktorej bude možné uplatňovať automatické moratórium na platby zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre novopristúpenú krajinu, kým sa nezruší mechanizmus na monitorovanie súdnictva.“ Tvrdia, že „súčasný právny poriadok EÚ umožňuje nenáležitý výklad. Za určitých podmienok by sa korupcia medzi politickými elitami v novopristúpených krajinách mohla ukázať ako prospešná pre iné krajiny v Únii a používanie relatívneho pojmu „dočasný“ sa môže predlžovať na dobu neurčitú. Stanovenie prísneho časového rámca zabraňuje priamej a nepriamej motivácii ku korupcii v členských štátoch EÚ. […]

Podľa zmlúv EÚ môže Európska komisia podniknúť právne kroky, ak ide o rozpočtové pravidlá týkajúce sa rozpočtu EÚ. Komisia preto považuje iniciatívu za právne prípustnú a rozhodla sa ju zaregistrovať. Iniciatíva bude zaregistrovaná 12. septembra 2019. Organizátori potom budú mať jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu.

2. „Opatrenia na riešenie naliehavých problémov v oblasti klímy“

Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, „aby posilnila opatrenia na riešenie naliehavých problémov v oblasti klímy v súlade s limitom oteplenia 1,5 °C. Ide o ambicióznejšie ciele v oblasti klímy a finančnú podporu na opatrenia v oblasti klímy.“ Konkrétne sa iniciatíva zameriava na to, že EÚ „musí upraviť svoje ciele (vnútroštátne stanovené príspevky) v rámci Parížskej dohody tak, aby sa do roku 2030 emisie skleníkových plynov znížili o 80 % a aby sa do roku 2035 dosiahla nulová bilancia emisií skleníkových plynov, a zodpovedajúcim spôsobom upraviť európske právne predpisy v oblasti klímy. Táto iniciatíva uvádza aj zavedenie mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ, podpis zmlúv o voľnom obchode s partnerskými krajinami na základe monitoru opatrení v oblasti klímy (Climate Action Tracker) a bezplatné vzdelávacie materiály o účinkoch zmeny klímy.

Podľa zmlúv EÚ môže Európska komisia podniknúť právne kroky s cieľom udržiavať, chrániť a zlepšovať kvalitu životného prostredia, ako aj právne kroky v oblasti spoločnej obchodnej politiky. Komisia preto považuje iniciatívu za právne prípustnú a rozhodla sa ju zaregistrovať. Iniciatíva bude zaregistrovaná 23. septembra 2019. Organizátori potom budú mať jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu.

3. „Zachráňme včely a poľnohospodárov! Za poľnohospodárstvo šetrné voči včelám pre zdravé životné prostredie“

Organizátori tejto iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby „navrhla právne akty na postupné ukončenie používania syntetických pesticídov do roku 2035, na obnovenie biodiverzity a podporu poľnohospodárov v procese transformácie“. Konkrétnejšie organizátori požadujú „do roku 2030 postupne znížiť používanie syntetických pesticídov v poľnohospodárstve v EÚ o 80 %, počnúc najnebezpečnejšími pesticídmi, a do roku 2035 upustiť od syntetických pesticídov úplne;obnoviť prírodné ekosystémy v poľnohospodárskych oblastiach tak, aby sa poľnohospodárstvo stalo hlavným faktorom pri obnove biodiverzity; uskutočniť reformu poľnohospodárstva, pri ktorej sa budú uprednostňovať drobné, rôznorodé a udržateľné poľnohospodárstva a ktorá bude podporovať rýchly rast agroekologického a ekologického poľnohospodárstva a umožní nezávislé vzdelávanie vedené poľnohospodármi a výskum poľnohospodárstva bez používania pesticídov a GMO.“

Viac..  Štáty EÚ vlani odmietli vstup 141.060 občanom tretích krajín

Podľa zmlúv EÚ môže Európska komisia podniknúť právne kroky v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky a vnútorného trhu, ako aj prijať opatrenia v oblasti veterinárnej starostlivosti a rastlinnej výroby. Komisia preto považuje iniciatívu za právne prípustnú a rozhodla sa ju zaregistrovať. Iniciatíva bude zaregistrovaná 30. septembra 2019. Organizátori potom budú mať jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu.

4. „Zabezpečenie súladu spoločnej obchodnej politiky so zmluvami EÚ a dodržiavania medzinárodného práva“

Komisia dospela k záveru, že iniciatíva „Zabezpečenie súladu spoločnej obchodnej politiky so zmluvami EÚ a dodržiavania medzinárodného práva“ je právne neprípustná, pretože zjavne nepatrí do právomoci Komisie konať v súlade so zmluvami EÚ.

Táto iniciatíva sa týka „regulácie obchodných transakcií so subjektmi okupantov, ktoré sú usadené alebo pôsobia na okupovaných územiach, zabránením vstupu výrobkov pochádzajúcich z týchto území na trh EÚ.“ Organizátori vyzývajú Komisiu, aby „navrhla právne akty, ktoré by zabránili právnickým osobám z EÚ dovážať výrobky pochádzajúce z nelegálnych osád na okupovaných územiach, ako aj vyvážať na takéto územia, aby sa zachovala integrita vnútorného trhu a nenapomáhal sa vznik ani udržiavanie takýchto protiprávnych situácií.

Právny akt vzťahujúci sa na predmet navrhovanej iniciatívy občanov by sa mohol prijať len na základe článku 215 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý sa týka reštriktívnych opatrení. Avšak pred tým, ako Rada môže takýto právny akt prijať, treba prijať rozhodnutie na základe spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, aby sa umožnilo prerušenie alebo obmedzenie hospodárskych a finančných vzťahov s treťou krajinou. Komisia nemá právomoc predložiť návrh takéhoto rozhodnutia.

Keďže táto iniciatíva nespĺňa právne podmienky prípustnosti, Európska komisia rozhodla, že ju nemôže zaregistrovať. Na základe príslušného nariadenia európsku iniciatívu občanov nemožno zaregistrovať, ak je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu.

Súvislosti

Európske iniciatívy občanov sa zaviedli Lisabonskou zmluvou a začali sa uplatňovať od apríla 2012, keď nadobudlo účinnosť nariadenie o európskej iniciatíve občanov, ktorým sa vykonávajú ustanovenia zmluvy. V roku 2017 predložila Európska komisia ako súčasť prejavu predsedu Junckera o stave Únie návrhy na reformu európskej iniciatívy občanov, aby občanom ešte viac zjednodušila jej využívanie. V decembri 2018 Európsky parlament a Rada reformu schválili. Revidované pravidlá sa tak začnú uplatňovať od 1. januára 2020.

Postup predkladania iniciatív sa medzitým zjednodušil a zriadená bola aj platforma spolupráce, ktorá organizátorom iniciatív poskytuje podporu. Všetky tieto aspekty prispeli k zvýšeniu počtu zaregistrovaných iniciatív občanov o 41 % (41 registrácií počas funkčného obdobia Junckerovej Komisie oproti 29 počas funkčného obdobia tej predchádzajúcej). Odmietnutých registrácií je o 70 % menej (počas funkčného obdobia tejto Komisie bolo odmietnutých iba šesť iniciatív, zatiaľ čo v predchádzajúcom období ich bolo 20).

Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže milión občanov pochádzajúcich aspoň zo siedmich členských štátov prostredníctvom nej vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právny akt v oblastiach, v ktorých na to má právomoc.

V podmienkach prípustnosti sa uvádza, že navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekročiť rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Michal Šimečka o správe Európskej komisie: Využívanie paragrafu 363 je na Slovensku nadužívané

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Právny …

Consent choices