ruka
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ prijíma opatrenia na vykonávanie svojej stratégie financovania udržateľného rastu

EÚ prijíma opatrenia na vykonávanie svojej stratégie financovania udržateľného rastu a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje.

Veľvyslanci pri EÚ odsúhlasili pozíciu Rady k návrhu na vytvorenie systému klasifikácie v celej EÚ alebo „taxonómie“, ktorou sa podnikom a investorom poskytne spoločný návod, aby mohli určiť, ktoré ekonomické činnosti možno považovať za environmentálne udržateľné.

„Pri riešení výziev, ktoré prináša zmena klímy, je účasť súkromného sektora absolútne kľúčová. Na dosiahnutie prechodu na udržateľnú ekonomiku sú potrebné stovky miliárd eur investícií, pričom je zrejmé, že potrebný kapitál nemôže pochádzať len z verejných rozpočtov. S cieľom pomôcť investorom prispieť k tomuto prechodu je prvým dôležitým krokom spoločné chápanie toho, čo znamená „udržateľné“,“ uviedol Mika Lintilä, minister financií Fínska.

V súčasnosti neexistuje žiadny spoločný systém klasifikácie na úrovni EÚ ani na celosvetovej úrovni, v ktorom by sa vymedzilo, čo je environmentálne udržateľná ekonomická činnosť. Navrhované nariadenie by malo riešiť dve úlohy:

  • znížiť fragmentáciu vyplývajúcu z trhových iniciatív a vnútroštátnych postupov;
  • obmedziť „greenwashing“, t. j. praktiky propagovania finančných produktov ako „zelených“ alebo „udržateľných“, hoci v skutočnosti nespĺňajú základné environmentálne normy.

Ako sa uvádza v pozícii Rady, v návrhu sa určuje a vymedzuje šesť environmentálnych cieľov EÚ:
1) zmiernenie zmeny klímy;
2) adaptácia na zmenu klímy;
3) udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov;
4) prechod na obehové hospodárstvo vrátane predchádzania vzniku odpadu a jeho recyklácie;
5) prevencia a kontrola znečisťovania a
6) ochrana a obnova vodnej biodiverzity a ekosystémov.

Na to, aby sa hospodárske činnosti mohli považovať za environmentálne udržateľné, museli by spĺňať tieto požiadavky:

  • významne prispievať aspoň k jednému z uvedených šiestich environmentálnych cieľov;
  • výrazne neohrozovať žiaden z environmentálnych cieľov;
  • byť vykonávané v súlade s minimálnymi sociálnymi a riadiacimi zárukami;
  • dodržiavať konkrétne technické kritériá preskúmania.
Viac..  Europarlament podporil udržateľné a trvácne výrobky a odmietol greenwashing

Na základe toho by bola Komisia potom poverená úlohou stanoviť reálnu klasifikáciu vymedzením „technických kritérií preskúmania“ pre každý jeden environmentálny cieľ. Z právneho hľadiska by tieto kritériá mali formu delegovaných aktov, pokiaľ ide o odvetvovú klasifikáciu ekonomických činností. Dopĺňali by ich vykonávacie akty, v ktorých by sa vymedzili kvantitatívne a kvalitatívne prahové hodnoty, ktoré by musela daná ekonomická činnosť spĺňať, aby sa považovala za environmentálne udržateľnú.

Komisii by pomáhala technická skupina odborníkov s názvom Platforma pre udržateľné financovanie, ktorá by bola poverená poskytovaním poradenstva pri tvorbe technických kritérií preskúmania a analýze ich vplyvu z hľadiska prípadných nákladov a prínosov ich uplatňovania. Okrem toho bude skupina odborníkov pozostávajúca z odborníkov z členských štátov Komisii poskytovať poradenstvo o vhodnosti technických kritérií preskúmania.

Podľa pozície Rady by sa mala taxonómia ustanoviť do konca roka 2021 a jej plné uplatňovanie zabezpečiť do konca roka 2022.

O dac

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …

Consent choices