peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Podľa audítorov Komisia výrazne zlepšila spôsob riadenia rozpočtu EÚ

Európsky dvor audítorov, nezávislý audítor výdavkov EÚ, vo svojej najnovšej správe o riadení rozpočtu EÚ potvrdil, že Junckerova Komisia výrazne zlepšila spôsob riadenia rozpočtu EÚ. Audítori už po dvanástykrát po sebe vystavili ročnej účtovnej závierke EÚ kladné hodnotenie. K platbám za rok 2018 vydali výrok s výhradou, čiže tretí rok po sebe. Ide o vysoké hodnotenie úsilia Junckerovej Komisie zameraného na to, aby sa zabezpečilo, že každé euro z rozpočtu EÚ sa vynaloží v súlade s pravidlami a vytvorí pridanú hodnotu pre našich občanov.

Günther H. Oettinger, európsky komisár pre rozpočet a ľudské zdroje v tejto súvislosti uviedol: „Európska komisia sa usiluje zabezpečiť, aby sa každé euro z rozpočtu EÚ vynaložilo v prospech našich občanov a aby vytvorilo pridanú hodnotu EÚ. Dbáme na to, aby sa pravidlá plne rešpektovali a aby sa chyby obmedzili na minimum. Sme radi, že naše úsilie prináša ovocie a že nezávislí audítori opäť potvrdili, že túto prácu robíme dobre.“

Členské štáty EÚ – dôležití partneri pri riadení rozpočtu EÚ

Komisia zodpovedá za plnenie rozpočtu EÚ spoločne s rôznymi partnermi – spolu s členskými štátmi riadi približne 75 % výdavkov EÚ. Členské štáty zohrávajú kľúčovú úlohu v oblastiach ako súdržnosť a poľnohospodárstvo. Ide o oblasti, kde sa väčšina rozpočtu poskytuje cez vnútroštátne a regionálne riadiace orgány. Komisia uplatňuje prísne pravidlá pre riadne a účinné riadenie finančných prostriedkov. Úzko spolupracujeme s členskými štátmi, aby sme zaručili, že rozpočet sa použije v súlade s týmito pravidlami a že sa každé euro z rozpočtu EÚ vynaloží tam, kde je to najviac potrebné.

Günther H. Oettinger, európsky komisár pre rozpočet a ľudské zdroje v tejto súvislosti uviedol: „Politika súdržnosti EÚ aj naša spoločná poľnohospodárska politika preukázali svoju schopnosť prinášať dobré výsledky. Súdržnosť a rozvoj vidieka zároveň zostávajú najväčšou výzvou pre riadenie z dôvodu mnohých zainteresovaných aktérov. Komisia v prípade potreby pomáha členským štátom a rôznym riadiacim orgánom zlepšovať ich postupy riadenia rozpočtu. Naše doterajšie úsilie je dôkazom toho, že sme na správnej ceste, a budeme v ňom pokračovať.“

Čo najlepšie využitie každého eura

Komisii veľmi záleží na tom, aby sa za každé euro vynaložené z rozpočtu EÚ dosiahli čo najlepšie výsledky vo všetkých oblastiach politiky. Preto sme vynaložili veľa úsilia, aby sme zabezpečili, že rozpočet EÚ sa bude nielen vynakladať v súlade s pravidlami, ale aj že bude použitý na financovanie projektov, ktoré budú riešiť výzvy v celej EÚ a pozitívne ovplyvnia veľký počet ľudí. Napríklad v oblasti výskumu Európska únia vďaka najväčšiemu verejne financovanému programu v oblasti výskumu a inovácií Horizont 2020 podporuje viac ako 300 000 výskumných pracovníkov – vrátane od včera už 18 nositeľov Nobelovej ceny – a inovátorov. Pokiaľ ide o ochranu hraníc a riadenie migrácie – ide o oblasť s kľúčovým významom pre občanov EÚ – od roku 2015 pomohli iniciatívy financované EÚ zachrániť takmer 760 000 životov v oblasti Stredozemného mora a prispeli k zníženiu príchodov v roku 2018 o 92 % v porovnaní s vrcholom migračnej krízy v roku 2015.

Viac..  Organizácie európskej siete BEUC podávajú sťažnosť na platformu Temu

Zameranie na pridanú hodnotu EÚ takisto tvorí jadro návrhu, ktorý Komisia predložila v súvislosti s dlhodobým rozpočtom na roky 2021 – 2027. Účelom návrhu je stanoviť jasnejšie ciele a zamerať sa viac na výkonnosť. Týmto sa uľahčí monitorovanie a meranie výsledkov, ako aj vykonanie prípadných zmien. Od týchto krokov sa očakáva, že povedú k ďalšiemu zlepšeniu využívania rozpočtu EÚ.

Jednoduchšie pravidlá majú zvýšiť účinnosť financovania zo strany EÚ

Komisia v ostatných rokoch pracovala na ďalšom zjednodušovaní pravidiel, na základe ktorých sa vynakladá rozpočet EÚ, keďže jednoduchšie pravidlá uľahčujú prístup k finančným prostriedkom a majú za následok menej chýb v riadení.

Vymáhanie nesprávne vynaložených finančných prostriedkov EÚ

Úlohou Komisie ako správcu rozpočtu EÚ je zabezpečiť, aby sa zostávajúce riziko pre rozpočet EÚ po ukončení programu a uskutočnení všetkých kontrol udržalo pod úrovňou 2 %, ktorú Dvor audítorov považuje za významnú.

Komisia preto monitoruje plnenie rozpočtu EÚ v praxi. Ak sa zistí, že členské štáty alebo koneční prijímatelia nesprávne vynakladajú finančné prostriedky EÚ, Komisia môže v záujme ochrany rozpočtu EÚ vymáhať finančné prostriedky späť. Pokiaľ ide o rok 2018, Komisia odhaduje, že po uvedených finančných opravách a vymáhaní prostriedkov je zostávajúce riziko chybovosti pre rozpočet EÚ nižšie ako 1 %.

Súvislosti

Uverejnením výročnej správy Európskeho dvora audítorov začína každoročný postup udelenia absolutória rozpočtu EÚ. Komisia tomuto procesu v júli 2019 pripravila pôdu uverejnením informácií o príjmoch a výdavkoch EÚ, o riadení rozpočtu EÚ a jeho výkonnosti vo svojich správach v rámci integrovaného podávania finančných správ a správ o zodpovednosti. V správach sa potvrdzuje, že rozpočet EÚ v roku 2018 dosiahol konkrétne výsledky, pomohol dosiahnuť politické priority Európskej únie, vytvoril pridanú hodnotu pre občanov EÚ a bol čerpaný v súlade s pravidlami EÚ.

Odhadovaná miera chybovosti nie je ukazovateľom podvodov, neefektívnosti ani plytvania. Je len odhadom výšky prostriedkov, ktoré boli vyplatené z rozpočtu EÚ, napriek nedodržiavaniu určitých pravidiel.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európska komisia hodnotila aj Slovensko. Je to pomerne smutné čítanie, reaguje Jozef Mihál. VIDEO

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices