ocean
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Oceány sú pod veľkým tlakom a zmena klímy celú situáciu ešte zhoršuje

Na tohtoročnej konferencii Náš oceán, ktorá sa koná 23. – 24. októbra 2019 v nórskom Osle, Európska únia oznámi 22 nových záväzkov zameraných na lepšiu správu oceánov. EÚ okrem toho spúšťa aj nástroj „Ocean Tracker“, interaktívnu mapu na sledovanie záväzkov v objeme viac ako 10 miliárd EUR, ktoré už prijali vlády, podniky a mimovládne organizácie.

EÚ bude na tejto konferencii zastupovať komisár Karmenu Vella zodpovedný za životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, ktorý vyzve na zintenzívnenie činnosti v oblasti správy oceánov: „Udržateľnosť oceánov je celosvetovou výzvou, ktorá si vyžaduje prierezové a medzinárodné opatrenia. Je čas posunúť správu oceánov na vyššiu úroveň. Vďaka tomuto novému súboru záväzkov a zavedeniu sledovacieho nástroja Ocean Tracker EÚ preukazuje svoje vedúce postavenie v oblasti udržateľnosti oceánov.“

Komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica v tejto súvislosti uviedol: „Oceány nie sú len naším spoločným bohatstvom, ale aj našou budúcnosťou. Našou povinnosťou je zabezpečiť, aby boli zdravé a chránené na celom svete. V rámci nášho budúceho partnerstva s krajinami AKT budeme na medzinárodnom poli naďalej pôsobiť ako hnacia sila, ktorá presadzuje udržateľné riadenie morských zdrojov a zároveň podporuje modré hospodárstvo a príležitostí na zlepšenie života ľudí.“

Tieto záväzky predstavujú zmysluplné opatrenia na posilnenie správy oceánov, najmä pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov Agendy 2030 a konkrétne cieľa udržateľného rozvoja 14: zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a morské zdroje na účely udržateľného rozvoja. Záväzky EÚ zahŕňajú projekty na riešenie znečistenia plastmi, zvýšenie udržateľnosti modrého hospodárstva a zlepšenie výskumu a námorného dozoru.

Vďaka nástroju „Ocean Tracker“, ktorý sám osebe predstavuje záväzok prijatý v roku 2017, keď EÚ organizovala konferenciu Náš oceán na Malte, bude možné jasne sledovať pokrok všetkých záväzkov.

Od začiatku organizovania konferencií Náš oceán v roku 2014 prijala samotná EÚ 77 záväzkov. Takmer 80 % všetkých záväzkov EÚ už bolo splnených, alebo sa k tomu blíži, vrátane 50 % opatrení, ktoré boli oznámené len minulý rok.

22 nových záväzkov v objeme takmer 540 miliónov EUR, ktoré sa majú oznámiť na konferencii Náš oceán

Dvadsaťdva záväzkov EÚ tvoria konkrétne a cielené opatrenia s celkovým rozpočtom vo výške takmer 540 miliónov EUR, ktoré sú určené na riešenie kľúčových výziev týkajúcich sa oceánov, ako sú vplyv zmeny klímy, posilnenie našej vedomostnej základne, podnecovanie inovácií a podpora rozvoja udržateľného modrého hospodárstva v Európe aj mimo nej.

Podpora oceánskeho výskumu: v rámci programu Horizont 2020, programu EÚ pre výskum a inováciu, sa 250 miliónov EUR vyčlení na zlepšenie našich poznatkov a na podporu nových technológií pre udržateľný rybolov, na boj proti znečisťovaniu mora, dekarbonizáciu lodnej dopravy a propagáciu modrej energie z obnoviteľných zdrojov.

Boj proti znečisťovaniu mora: Európska komisia prispeje aj k boju proti znečisťovaniu mora, a to podporovaním „ekologickej lodnej dopravy“. Lode, ktoré znižujú množstvo odpadu vznikajúceho na palube alebo s ním nakladajú iným udržateľným spôsobom, budú za toto úsilie odmenené znížením poplatku za odpad, ktorý musia platiť pri vplávaní do prístavu EÚ.

Podnecovanie modrého hospodárstva a inovácií: na podporu ďalšieho rozvoja udržateľného modrého hospodárstva v Európe sa vyčlení viac ako 100 miliónov EUR. Táto podpora zahŕňa investície do spoločností, ktoré prispievajú k znižovaniu emisií CO2, posilňovaniu obehového hospodárstva a ochrane ekosystémov.

Spájanie síl na celom svete v záujme lepších výsledkov: domáce opatrenia na podporu udržateľného modrého hospodárstva a lepšej správy oceánov dopĺňa podpora ich rozvoja v zahraničí. Na konferencii Náš oceán podpíše EÚ nový program partnerstva s cieľom poskytnúť 40 miliónov EUR na podporu hodnotových reťazcov v oblasti udržateľného rybárstva a akvakultúry v afrických, karibských a tichomorských krajinách (krajinách AKT).

Viac..  Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Pochopenie zmeny klímy a adaptácia na túto zmenu:s cieľom lepšie pochopiť účinky zmeny klímy v Arktíde a Antarktíde bude na program Copernicus vyčlenených 12,8 milióna EUR určených na monitorovanie morského ľadu a kryosféry. EÚ navyše prispeje sumou 9,9 milióna EUR na Spoločnú tichomorskú iniciatívu v oblasti biodiverzity, zmeny klímy a odolnosti, ktorú spustilo Francúzsko s cieľom zvýšiť schopnosť 19 tichomorských štátov a území prispôsobiť sa vplyvu zmeny klímy a ďalším stresovým faktorom, ako aj chrániť a zvyšovať biodiverzitu.

 

Súvislosti

Každý rok sa koná konferencia Náš oceán, ktorá podnecuje vlády, spoločnosti a mimovládne organizácie ku konkrétnym záväzkom. Na predchádzajúcich konferenciách, ktoré usporiadali vlády Indonézie (2018), EÚ (2017), Spojených štátov (2014, 2016) a Čile (2015), bolo prijaté široké spektrum záväzkov a boli prisľúbené miliardy eur. Konferencia Náš oceán, ktorú usporiadala EÚ na Malte v roku 2017, bola prelomová, keďže sa na nej podarilo zmobilizovať finančné prostriedky a opatrenia týkajúce sa oceánov v dovtedy nevídanom rozsahu.

Záväzky sú len jedným zo spôsobov, ktorými sa Európska komisia snaží urýchliť prechod na obehové hospodárstvo a dosiahnuť to, aby sa EÚ do roku 2050 stala hospodárstvom s nulovými emisiami CO2. Komisia prijala vôbec prvú celoeurópsku stratégiu pre plasty a nové celoeurópske pravidlá zamerané na 10 jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa najčastejšie objavujú na plážach a v moriach Európy, ako aj na stratený a odhodený rybársky výstroj. Tieto kroky sprevádzala kampaň na zvýšenie informovanosti „Buď pripravený na zmenu“, ktorú aktívne podporili mnohé akváriá.

Oceány sú pod veľkým tlakom a zmena klímy celú situáciu ešte zhoršuje. V osobitnej správe Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) venovanej vplyvu zmeny klímy na oceány a kryosféru, ktorá bola uverejnená 25. septembra 2019, sa jasne uvádza, že oceány môžu zostať zdravé len vtedy, ak obmedzíme globálne otepľovanie na 1,5°C. EÚ preto neustále trvá na ambicióznom plnení Parížskej dohody o zmene klímy a prijíma opatrenia na riešenie prepojenia medzi zmenou klímy a oceánmi prostredníctvom svojej stratégie v oblasti medzinárodnej správy oceánov.

Vzhľadom na významný počet ostrovov a pobrežných štátov zapojených do partnerstva medzi EÚ a 79 africkými, karibskými a tichomorskými krajinami (krajinami AKT) sú výzvy súvisiace s oceánmi stredobodom súčasných rokovaní o budúcej dohode medzi EÚ a krajinami AKT (tzv. rokovania po skončení platnosti Dohody z Cotonou). V rámci týchto rokovaní sa EÚ a krajiny AKT nedávno dohodli na zintenzívnení svojej spolupráce na medzinárodnej scéne, a to aj pokiaľ ide o správu a ochranu oceánov. Tento spoločný prístup, ktorý presahuje viaceré kontinenty, má značnú váhu, keďže EÚ a krajiny AKT spolu tvoria viac ako polovicu členov OSN.

 

O dac

Odporúčame pozrieť

Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť

V rámci projektu spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úradu podpredsedu vlády …

Consent choices