rybolovne kvoty
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Stav tresky škvrnitej vo východnej časti Baltského mora je mimoriadne krízový

Komisia prijala návrh podpory zo zdrojov Európskeho námorného a rybárskeho fondu pre rybárov postihnutých zákazom lovu tresky škvrnitej vo východnej časti Baltského mora, keď natrvalo vyradia svoje rybárske plavidlá z prevádzky.

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella vyhlásil: „Stav tresky škvrnitej vo východnej časti Baltského mora je mimoriadne krízový. Z vedeckých posudkov vyplýva, že jej úbytok v dôsledku environmentálnych tlakov trojnásobne prevyšuje úbytok spôsobený lovom. Takúto situáciu nemáme nikde inde v Európe. Dnešným návrhom sa ju usilujeme zvrátiť: chceme vytvoriť podmienky, aby sa populácia tresky škvrnitej mohla obnoviť, a zároveň podporiť miestne komunity, ktoré sú od nej existenčne závislé. Ryby aj rybári v Baltskom mori si zaslúžia budúcnosť.

Treska škvrnitá je hlavným druhom, ktorý sa loví vo východnej časti Baltského mora, ale jej populácia je vo veľmi zlom stave. Ministri rybárstva na zasadnutí Rady 14. a 15. októbra na základe návrhu Komisie odsúhlasili zníženie rybolovných možností na rok 2020 takmer na nulu. Tento krok je síce potrebný, aby populácia mala šancu na obnovu, Komisia však zároveň uznáva, že znamená vážne a nezvratné hospodárske ťažkosti pre flotily a rybárske komunity tradične loviace tento druh. Prostredníctvom návrhu sa usiluje zmierniť hospodársky vplyv zákazu a pomôcť rybárom, ktorých sa dotkne najtvrdšie. V tejto ekonomicky ťažkej situácii im finančnú podporu ponúka Európsky námorný a rybársky fond (ENRF).

Konkrétne návrh postihnutým členským štátom umožňuje za určitých okolností využiť časť nevynaložených prostriedkov ENRF na podporu majiteľov plavidiel, ktorí plánujú natrvalo vyradiť svoje plavidlá využívané na lov tresky škvrnitej vo východnom Baltskom mori. Zároveň sa ním obmedzuje počet plavidiel, ktoré túto populáciu môžu loviť. Zámerom je zabezpečiť zmenšenie kapacity flotily za podpory z ENRF, a teda aj zmiernenie tlaku na populáciu tresky škvrnitej, aby sa mohla časom obnoviť. Finančné prostriedky z ENRF pre jednotlivé členské štáty sa nenavyšujú, ani celkový príspevok EÚ do jeho rozpočtu.

Vzhľadom na mimoriadne krehký stav ekosystému Baltského mora Komisia okrem toho navrhuje posilniť v ňom kontroly a zber údajov, a to aj po aktuálnom období zákazu. Od roku 2020 by plavidlá loviace tresku škvrnitú vo východnom Baltskom mori mali byť vybavené systémom monitorovania plavidiel alebo iným rovnocenným elektronickým monitorovacím systémom. Okrem toho by minimálne 20 % týchto plavidiel malo mať na palube pozorovateľov. Vedci vďaka týmto opatreniam budú môcť získavať viac kvalitnejších údajov o stave tejto kľúčovej populácie a o vplyve lovu na ňu.

Viac..  ECB: Mnohé banky v eurozóne majú vážne nedostatky pri riadení klimatických rizík

Súvislosti

Ekosystém v Baltskom mori je už desaťročia veľmi krehký. Až v roku 2019 však prišli vedecké varovania, že environmentálne podmienky majú oveľa výraznejší vplyv na tresku škvrnitú v jeho východnej časti, než sa pôvodne predpokladalo. Nepočíta sa s obnovením jej populácie pred rokom 2024, a to ani pri úplnom zastavení lovu.

Komisia preto prijala prvé núdzové opatrenia v júli 2019, keď zakázala lov tresky škvrnitej vo východnom Baltskom mori do konca roka. Rada na svojom zasadnutí 14. a 15. októbra 2019 rozhodla o potrebných a nebývalých obmedzeniach na rok 2020: povolený výlov tejto populácie znížila o 92 %, povolila teda jedine vedľajšie úlovky. Baltské krajiny na tom istom zasadnutí Rady už odsúhlasili environmentálnu politiku zameranú na obnovu ekosystému v Baltskom mori.

Výrazné zníženia rybolovných možností sa týkajú aj iných populácií v Baltskom mori, preto sa plavidlá a segmenty flotily najviac postihnuté zákazom lovu tresky škvrnitej nebudú môcť preorientovať na iné druhy. Komisia preto dospela k záveru, že sú potrebné krízové opatrenia, ako aj ďalšie opatrenia na riešenie osobitnej situácie Baltského mora.

Trvalé ukončenie rybolovných činností bolo v rámci ENRF povolené do 31. decembra 2017. Návrhom sa toto opatrenie znova zavádza, a to za nových a prísnejších podmienok v prípade tresky škvrnitej vo východnom Baltskom mori do konca aktuálneho obdobia ENRF 2014 – 2020.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices