lieky
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Antimikrobiálna rezistencia je vážnou hrozbou pre verejné zdravie, varujú audítori EÚ

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov EÚ zatiaľ v boji proti multirezistentným baktériám, najmä baktériám, ktoré sa stali rezistentnými voči antibiotikám, nezaznamenala veľký pokrok. Podľa audítorov opatrenia EÚ síce viedli k určitému posunu, predovšetkým vo veterinárnej oblasti, neexistuje však veľa dôkazov o znížení zdravotnej záťaže spojenej s antimikrobiálnou rezistenciou.

Antimikrobiálna rezistencia sa vyskytuje, keď sa mikróby ako baktérie, vírusy, parazity či huby stanú odolnými voči liekom, ktoré predtým zabezpečovali účinnú liečbu. Infekcie spôsobené baktériami rezistentnými voči liekom spôsobujú v EÚ každoročne približne 33 000 úmrtí a ekonomika prichádza o 1,5 mld. EUR v súvislosti s dodatočnými výdavkami na zdravotnú starostlivosť a stratou produktivity. Boj proti multirezistentným baktériám je zložitý a vyžaduje si integrovaný prístup k zdraviu ľudí, zvierat a životnému prostrediu podľa zásady „jedno zdravie“.

Audítori posudzovali, ako Európska komisia a agentúry EÚ pri znižovaní antimikrobiálnej rezistencie riadia kľúčové činnosti a zdroje. Skúmali podporu, ktorú Komisia poskytovala členským štátom na ich opatrenia v rámci prístupu „jedno zdravie“, a ako prispela k propagácii opatrnejšieho používania antimikrobiálnych látok u zvierat. Skúmali aj to, ako EÚ podporuje výskum v oblasti antimikrobiálnej rezistencie.

„Antimikrobiálna rezistencia je vážnou hrozbou pre verejné zdravie“, uviedol Nikolaos Milionis, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za správu. „Napriek tomu, že vo veterinárnej oblasti došlo k určitému pokroku, je potrebné, aby Európska komisia spoločne s členskými štátmi zintenzívnili úsilie v boji proti tejto rastúcej hrozbe“.

Audítori dospeli k záveru, že EÚ poskytovala členským štátom pri uplatňovaní prístupu „jedno zdravie“ k antimikrobiálnej rezistencii cennú podporu. Konkrétne prispela k tomu, aby prijímali rozhodnutia založené na lepších informáciách, a uľahčila spoluprácu a výmenu skúseností medzi členskými štátmi. Uvádzajú však, že je možné nájsť ďalšie synergie na podporu boja proti antimikrobiálnej rezistencii prostredníctvom cielených a nákladovo efektívnych investícií. Poukazujú tiež na nedostatky v monitorovaní pokroku a v dohľade nad infekciami spojenými so zdravotnou starostlivosťou, čo môže spomaliť opatrenia proti antimikrobiálnej rezistencii.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Domnievajú sa tiež, že vedecké údaje o výskyte a šírení antimikrobiálnej rezistencie v životnom prostredí sú naďalej nedostatočné.

Audítori zistili, že pokrok v jednotlivých členských štátoch EÚ sa líšil, ale vo väčšine členských štátov EÚ sa veterinárne antimikrobiálne látky teraz používajú obozretnejšie. Je to kľúčový faktor v boji proti antimikrobiálnej rezistencii. Ako však uvádzajú, niektoré antimikrobiálne látky sa stále podávajú v príliš vysokej miere. Nové pravidlá EÚ pre veterinárne lieky a medikované krmivá sa zaoberajú niektorými známymi nedostatkami. Niektoré problémy však pretrvávajú, napríklad ťažkosti členských štátov pri zhromažďovaní údajov a nedostatky v monitorovaní rezistentných baktérií v potravinách a u zvierat. Podľa audítorov predstavuje budúca spoločná poľnohospodárska politika príležitosť na ďalšie posilnenie rámca EÚ pre riešenie multirezistentných baktérií.

Rozpočet EÚ je dôležitým zdrojom financovania investícií do výskumu v oblasti antimikrobiálnej rezistencie. K žiadnemu prelomovému objavu nových tried antimikrobiálnych látok však zatiaľ nedošlo. Audítori okrem toho poznamenávajú, že Komisia nevykonala komplexné hodnotenie podpory, ktorú poskytuje na výskum (na ktorý pripadá viac než 99 % výdavkov EÚ v oblasti antimikrobiálnej rezistencie). Napokon zatiaľ sa žiadnymi konkrétnymi iniciatívami EÚ nepodarilo vyriešiť zlyhania trhu, kvôli ktorým sa z výskumu v oblasti antimikrobiálnej rezistencie sťahujú subjekty súkromného sektora.

Audítori na základe svojich zistení predkladajú niekoľko odporúčaní na zlepšenie reakcie EÚ na antimikrobiálnu rezistenciu, a to najmä:

• zlepšiť podporu členským štátom,

• podporovať obozretné používanie veterinárnych antimikrobiálnych látok a lepšie monitorovať antimikrobiálnu rezistenciu,

• posilniť stratégie na podporu výskumu v oblasti antimikrobiálnej rezistencie v EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európska kampaň na podporu zdravia rastlín prichádza na Slovensko

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska komisia (EK) a partneri spúšťajú v 22 krajinách …

Consent choices