Bienkowska
Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska. PHOTO: © European Union.

Komisia: Klimaticky neutrálne hospodárstvo nie je iba nevyhnutnosťou kvôli budúcim generáciám

Komisia uverejňuje odporúčania skupiny expertov, v ktorých sa uvádza, ako čo najlepšie dosiahnuť transformáciu energeticky náročných priemyselných odvetví EÚ. Odporúčania prispejú k dosiahnutiu celoeurópskych cieľov v oblasti obehového a klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050. Tieto ciele predložila Komisia v novembri 2018 vo svojej stratégii s názvom Čistá planéta pre všetkých.

Skupina expertov združuje zástupcov z jedenástich priemyselných odvetví, ktoré predstavujú viac ako polovicu celkovej spotreby energie v priemysle EÚ. Patria sem napríklad odvetvia výroby hliníka, ocele a cementu. Skupina vypracovala politický rámec zameraný na dosiahnutie správnej rovnováhy medzi európskymi ambicióznymi cieľmi v oblasti klímy a potrebou nášho priemyslu udržiavať si konkurencieschopnosť. Jej príspevok sa premietne do budúceho Európskeho ekologického dohovoru Komisie a do priemyselnej stratégie EÚ.

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska v tejto súvislosti uviedla: „Priemyselné odvetvia EÚ sú našimi partnermi pri dosahovaní cieľov v oblasti klímy a obehového hospodárstva a ja im blahoželám k ich záväzku. Klimaticky neutrálne hospodárstvo nie je iba nevyhnutnosťou kvôli budúcim generáciám. Predstavuje aj obrovské príležitosti, pokiaľ ide o inováciu, hospodársky rast a tvorbu pracovných miest.“

Odporúčania zahŕňajú opatrenia, ktoré by mohli vysielať správne signály na trhu, a tak prilákať nové investície a pomôcť spoločnostiam pri zavádzaní nákladovo efektívnych riešení na ceste ku klimatickej neutrálnosti. Zameriavajú sa aj na potrebu zabezpečiť spravodlivú transformáciu, vybaviť pracovníkov správnymi zručnosťami pre budúcnosť a podporovať spoločenstvá, ktoré sú od týchto priemyselných odvetví závislé, aby tento prechod zvládli.

V odporúčaniach sa konkrétne zdôrazňujú najmä kľúčové faktory úspechu v rámci troch hlavných priorít:

  • Vytváranie trhov s klimaticky neutrálnymi a obehovými výrobkami, napríklad prostredníctvom strategickejšieho využívania verejného obstarávania pri výbere udržateľných výrobkov a služieb. Bolo to stanovené v revízii pravidiel z roku 2014, vďaka čomu majú verejné orgány právomoc využívať pri nákupe tovaru a služieb verejné obstarávanie na dosiahnutie environmentálnych, spoločenských alebo inovačných cieľov. Experti takisto zdôrazňujú potrebu pomáhať spotrebiteľom prijímať informovanejšie rozhodnutia.
  • Rozvoj rozsiahlych pilotných projektov zameraných na čisté technológie s cieľom uviesť ich na trh. Tieto projekty by mali byť podporované z fondov EÚ. Takisto by sa im mal uľahčiť prístup k súkromnému financovaniu.
  • Prechod na alternatívne, klimaticky neutrálne zdroje energie a surovín. To by si vyžadovalo napríklad zabezpečenie prístupu k takýmto zdrojom a ich dostupnosť za celosvetovo konkurenčné ceny, mapovanie energetickej infraštruktúry a dodávok a presadzovanie zásady prvoradosti energetickej efektívnosti.
Viac..  EK pracuje na novom pilotnom mechanizme na podporu trhu s vodíkom

Skupina expertov takisto odporúča zriadiť stredisko pre monitorovanie priemyselnej transformácie s cieľom priebežne sledovať pokrok priemyslu na ceste ku klimatickej neutrálnosti a poskytovať v tejto oblasti usmernenia.

Ďalšie kroky

Začiatkom budúceho roka Komisia predloží odporúčania členským štátom, Rade EÚ pre konkurencieschopnosť a Európskemu parlamentu.

Súvislosti

Komisia zriadila v októbri 2015 skupinu na vysokej úrovni pre energeticky náročné priemyselné odvetvia, ktorú tvoria zástupcovia členských štátov, priemyslu a občianskej spoločnosti. Skupina by mala poskytovať poradenstvo v oblasti politík týkajúcich sa energeticky náročných priemyselných odvetví. Priemyselné odvetvia zapojené do skupiny na vysokej úrovni už v septembri 2018 predložili správu ako svoj spoločný príspevok k stratégii Komisie s názvom Čistá planéta pre všetkých.

Tieto priemyselné odvetvia sú jadrom mnohých hodnotových reťazcov a sú kľúčové pre naše hospodárstvo a zamestnanosť. Majú spoločný ambiciózny cieľ Parížskej dohody o zmene klímy a uznávajú rozsah výziev, ktoré transformácia predstavuje, ako aj príležitosti, ktoré z nej vyplývajú. Dosiahli výrazné výsledky v znižovaní emisií skleníkových plynov, a to o 36 % v rokoch 1990 až 2015. Vzhľadom na dlhé investičné cykly týchto priemyselných odvetví si dosiahnutie cieľa na rok 2050 vyžaduje rýchle prijatie opatrení.

O dac

Odporúčame pozrieť

Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť

V rámci projektu spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úradu podpredsedu vlády …

Consent choices