vlak
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Nové pravidlá EÚ posilnia práva všetkých cestujúcich v železničnej doprave

Rada odsúhlasila svoju pozíciu k navrhovanej reforme práv cestujúcich v železničnej preprave. Aktualizované pravidlá posilnia práva cestujúcich, najmä osôb so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou, zabezpečia jednotnejšie uplatňovanie pravidiel a zlepšia poskytovanie informácií. Nové pravidlá tiež pomôžu zvýšiť informovanosť cestujúcich a podporia používanie „priamych cestovných lístkov“, ktoré pokrývajú na seba nadväzujúce železničné služby prevádzkované jednou alebo viacerými spoločnosťami. Návrhom sa tiež vytvárajú rovnaké podmienky pre jednotlivé druhy dopravy, a to zavedením doložky pre výnimočné okolnosti (vyššia moc).

„Tieto nové pravidlá posilnia práva všetkých cestujúcich vrátane osôb so zníženou pohyblivosťou. Zaistia tiež dodatočnú jasnosť v prípadoch meškania spoja alebo jeho odrieknutia. Nové pravidlá budú zároveň železničné spoločnosti stimulovať k tomu, aby poskytovali viac služieb vyššej kvality, čím sa zvýši obľúbenosť tohto „zeleného“ spôsobu cestovania,“ uviedla Sanna Marinová, fínska ministerka dopravy a spojov, predsedníčka zasadnutia.

Návrhom sa reviduje súčasné nariadenie z roku 2007, ktoré sa vzťahuje tak na vnútroštátnu, ako aj medzinárodnú dopravu a služby.

Pozícia Rady

V pozícii Rady („všeobecné smerovanie“) sa stanovujú jasné pravidlá a vymedzuje zodpovednosť v súvislosti s poskytovaním služieb železničnej prepravy pre osoby so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou, a to aj v prípadoch, keď sú stanice prevádzkované bez personálu a vo vlakoch nie je žiadny sprievodný personál. Objasňujú sa v ňom pravidlá týkajúce sa náhrady škody pri strate mobilného vybavenia alebo jeho oprave. Personál poskytujúci pomoc osobám so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou absolvuje odbornú prípravu, aby vedel plniť rozličné potreby. Rada taktiež zosúladila text s nedávno prerokúvaným aktom o prístupnosti s cieľom zabezpečiť konzistentnosť pravidiel.

Rozsah pôsobnosti nariadenia sa postupne rozšíri na určité vnútroštátne služby, ktoré členské štáty môžu v súčasnosti z ustanovení nariadenia vyňať, najmä v situáciách súvisiacich so záväzkami vyplývajúcimi zo služieb vo verejnom záujme. Postupné rozšírenie je potrebné na zabezpečenie právnej istoty a dodržiavanie existujúcich zmlúv s prevádzkovateľmi. Členské štáty budú mať naďalej možnosť udeľovať výnimky, napríklad pre mestskú, prímestskú a regionálnu dopravu (na rozdiel od služieb diaľkovej dopravy), vzhľadom na ich osobitné charakteristiky.

V pozícii Rady sa zlepšuje poskytovanie informácií o právach cestujúcich. Napríklad, na cestovnom lístku by sa malo uvádzať zhrnutie práv cestujúceho; ak to nie je možné, cestujúci musí byť informovaný inými prostriedkami.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Doložka o vyššej moci vzťahujúca sa na služby železničnej dopravy zaistí právnu jasnosť a vytvorí rovnocennejšie podmienky vo vzťahu k iným druhom dopravy, pre ktoré už takéto doložky existujú. Železničné spoločnosti nebudú musieť zaplatiť náhradu za meškanie alebo odrieknutie spoja za okolností, ktorým by sa nedalo zabrániť, ako sú napríklad extrémne poveternostné podmienky, závažné prírodné katastrofy alebo osoby na trati. Na štrajky zamestnancov železníc sa táto výnimka nevzťahuje.

Pre cestujúcich bude jednoduchšie získavať informácie o priamych cestovných lístkoch. Ak cesta zahŕňa prípoje, predajca musí pred zakúpením lístka informovať cestujúceho o tom, či ide o priamy cestovný lístok. Na lístkoch, ktoré nie sú priamymi cestovnými lístkami, sa táto skutočnosť bude musieť výslovne uvádzať. V texte sa takisto objasňujú povinnosti a záväzky železničných spoločností a predajcov cestovných lístkov v prípadoch, keď sa lístky nakupujú v rámci jednej transakcie.

Pozícia Rady obsahuje aj podrobnejšie ustanovenia o bicykloch, ktoré majú za cieľ objasniť a uľahčiť ich prepravu vo vlakoch.

V záujme zlepšenia presadzovania pravidiel sa v texte stanovujú podrobnejšie postupy vybavovania sťažností a lehoty.

V pozícii Rady sa rovnako ako v návrhu Komisie zachováva nezmenená úroveň minimálnej náhrady v prípade meškania.

Keďže v návrhu sa stanovuje minimálna úroveň ochrany, členské štáty môžu zaviesť prísnejšie pravidlá na ochranu práv cestujúcich.

Revidované nariadenie sa začne uplatňovať 2 roky po nadobudnutí účinnosti.

Postup

Komisia predložila svoj návrh v septembri 2017. O podobe konečného znenia budú rokovať Rada a Európsky parlament.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices