Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Stav právneho štátu v Maďarsku a Poľsku sa zhoršil, upozorňujú europoslanci

Diskusia Rady EÚ so zástupcami Poľska a Maďarska zatiaľ neviedla k zlepšeniu v oblasti rešpektovania základných hodnôt Únie v týchto štátoch, vyhlásil vo štvrtok Európsky parlament.

Nelegislatívne uznesenie, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 446 (za): 178 (proti): 41 (zdržalo sa hlasovania), konštatuje, že podľa správ a vyhlásení Európskej komisie, OSN, OBSE a Rady Európy sa situácia v Poľsku a Maďarsku od uplatnenia článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ zhoršila.

Uznesenie kritizuje vypočutia zástupcov poľských a maďarských orgánov organizované Radou (ministrov) EÚ na základe článku 7 Zmluvy o EÚ, nakoľko sa podľa poslancov nekonajú pravidelne a nie sú štruktúrované. Parlament tiež požiadal Radu, aby po vypočutiach adresovala príslušným členským štátom konkrétne odporúčania a vytýčila aj lehoty na ich realizáciu.

Neschopnosť Rady účinne uplatniť článok 7 Zmluvy o Európskej únii naďalej oslabuje integritu spoločných európskych hodnôt, vzájomnú dôveru a dôveryhodnosť Únie ako celku, skonštatovali poslanci. Parlament preto vyzval Komisiu, aby v plnej miere využila dostupné nástroje na odstránenie rizík vážneho porušovania hodnôt Únie, napríklad zrýchlené konania voči členským štátom vo veci nesplnenia povinnosti či žiadosti adresované Súdnemu dvoru o nariadenie predbežných opatrení.

Posilnenie úlohy EP

Uznesenie kritizuje, že Európsky parlament nebol prizvaný na vypočutia zástupcov krajín, pri ktorých inicioval preverenie možného ohrozenia právneho štátu. Poslanci v tejto súvislosti požadujú, aby mal Európsky parlament okrem neformálneho dialógu s Radou aj možnosť formálne jej predstaviť svoj odôvodnený návrh na začatie konania voči takýmto štátom.

Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva

Uznesenie tiež zdôrazňuje okamžitú potrebu vytvorenia mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva na základe návrhu z dielne Európskeho parlamentu. Podľa poslancov by malo ísť o každoročné nezávislé, nediskriminačné a na dôkazoch založené hodnotenie dodržiavania základných hodnôt EÚ – zadefinovaných v článku 2 Zmluvy o EÚ – jednotlivými členskými štátmi.

Viac..  Vladimír Bilčík: Slovensko nesmie ísť orbánovskou cestou

Súvislosti

Parlament v septembri 2018 vyzval Radu (ministrov) EÚ, aby prijala opatrenia, ktoré by zabránili možnému porušovaniu základných hodnôt EÚ zo strany maďarských orgánov. Poslancov znepokojovali najmä stav nezávislosti súdnictva, slobody prejavu a menšinových práv, ako aj korupcia a situácia migrantov a utečencov.

V prípade Poľska Európska komisia v decembri 2017 požadovala prijatie opatrení, ktoré by riešili vnímané ohrozenie nezávislosti súdnictva v krajine. Európsky parlament v uznesení z marca 2018 výzvu Európskej komisie podporil.

Podľa čl. 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ môže Rada (ministrov) EÚ – na základe odôvodneného návrhu jednej tretiny členských štátov, Európskeho parlamentu alebo Európskej komisie – rozhodnúť, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt EÚ zo strany niektorého členského štátu. Pred prijatím takéhoto rozhodnutia by ministri krajín EÚ mali poskytnúť priestor na vyjadrenie aj zástupcom daného členského štátu.

Ministri členských štátov už absolvovali dve vypočutia zástupcov maďarskej vlády, a to v septembri a v decembri 2019. Zástupcovia poľskej vlády sa na pôde Rady (ministrov) EÚ obhajovali trikrát v období medzi júnom a decembrom 2018.

O existencii závažného a pretrvávajúceho porušovania hodnôt EÚ môže podľa čl. 7 ods. 2 rozhodnúť Európska rada (hlavy štátov a vlád EÚ). Takéto rozhodnutie, ktoré by mohlo viesť aj k sankciám vrátane pozastavenia hlasovacieho práva danému členskému štátu, však musí byť prijaté jednomyseľne a musí ho potvrdiť Európsky parlament.

O dac

Odporúčame pozrieť

Poľsko reaguje na kroky Ukrajiny, zastavilo pre ňu dodávky zbraní

Poľsko zastavilo dodávky svojich zbraní Ukrajine, oznámil v stredu premiér Mateusz Morawiecki. K tomuto kroku …

Consent choices