energeticke stitky
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Ekodizajn a energetické štítky prispeli k väčšej energetickej účinnosti

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov opatrenia EÚ týkajúce sa ekodizajnu a označovania energetickej účinnosti prispeli k väčšej energetickej účinnosti. V regulačnom procese však dochádzalo k značným oneskoreniam a vzniklo riziko nadhodnotenia vplyvu tejto politiky. Podľa audítorov je okrem toho stále významným problémom nedodržiavanie predpisov zo strany výrobcov a predajcov.

EÚ sa v rámci boja proti zmene klímy zaviazala zlepšiť svoju energetickú efektívnosť o 20 % do roku 2020 a o 32,5 % do roku 2030. V záujme dosiahnutia týchto cieľov Európska komisia prijala opatrenia zamerané na zlepšovanie dizajnu ekologických výrobkov (ekodizajn) a informácií pre spotrebiteľov o spotrebe energie a environmentálnych vlastnostiach (označovanie energetickej účinnosti).

Audítori potvrdili, že Komisia použila na výber regulovaných výrobkov spoľahlivú a transparentnú metodiku. Výsledkom je politika EÚ, v rámci ktorej sa priorita prisúdila vyše 30 skupinám výrobkov s najväčším potenciálom úspory energie. Zároveň audítori upozornili na oneskorenia v regulačnom procese, ktorým sa dalo predísť a ktoré znížili vplyv politiky, keďže je pravdepodobné, že požiadavky na ekodizajn medzitým zastarali a energetické štítky už neboli relevantné na to, aby spotrebiteľom pomohli rozlíšiť výrobky s najlepším výkonom od tých s najhorším výkonom. Komisia medzitým prijíma kroky na zlepšenie energetických štítkov. Podľa audítorov je však začleňovanie obehového hospodárstva stále ad hoc.

Komisia pravidelne informuje o výsledkoch svojej politiky v oblasti ekodizajnu a označovania energetickej účinnosti. Je však pravdepodobné, že v dôsledku niektorých použitých predpokladov sa vplyv politiky nadhodnotil. Nezohľadňuje sa v nich napríklad nedodržanie právnych predpisov ani oneskorenia pri vykonávaní. Vo vyúčtovaní vplyvu ekodizajnu sa navyše neberie do úvahy rozdiel medzi teoretickou spotrebou odvodenou na základe harmonizovaných noriem a skutočnou spotrebou energie. Napríklad kombinované chladničky s mrazničkami sa testujú bez otvorenia dverí a bez potravín vo vnútri. Audítori upozorňujú, že tak vzniká riziko nadhodnotenia úspor.

V členských štátoch EÚ nesú orgány dohľadu nad trhom zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby výrobky predávané na ich území spĺňali právne predpisy týkajúce sa označovania energetickej účinnosti a ekodizajnu. Komisia však zohráva dôležitú úlohu v uľahčovaní spolupráce medzi 2 SK orgánmi dohľadu nad trhom. Informačný a komunikačný systém pre dohľad nad trhom má za cieľ pomáhať pri výmene výsledkov inšpekcií, no jej účinnosť znižujú určité funkčné obmedzenia.

Viac..  Peter Pollák: Slovensko nepotrebuje ukrajinské obilie. Potrebujú ho chudobní ľudia v Afrike

Audítori uvádzajú, že Komisia za posledné desaťročie financovala aj niekoľko projektov na posilnenie dohľadu nad ekodizajnom a označovaním energetickej účinnosti, ktoré priniesli pozitívne výsledky. Stále je však diskutabilné, či tieto projekty skutočne zmenili spôsob, akým členské štáty vykonávajú svoje povinnosti v oblasti dohľadu nad trhom. V praxi je počet modelov výrobkov testovaných v laboratóriách stále pomerne nízky. Komisia nedávno odhadla, že celkovo 10 až 25 % výrobkov v predaji nespĺňa právne predpisy EÚ. Audítori dospeli k záveru, že nedodržiavanie predpisov zo strany výrobcov a predajcov je stále významný problém.

V záujme zlepšenia vplyvu politiky v oblasti ekodizajnu a označovania energetickej účinnosti v období po roku 2020 audítori predkladajú Európskej komisii niekoľko odporúčaní, ktoré zahŕňajú:

• opatrenia na urýchlenie regulačného procesu, napríklad prijatie vykonávacích opatrení v čase, keď sú pripravené, a nie vtedy, keď je dokončený celý balík opatrení,

• skvalitnenie spôsobu merania a vykazovania vplyvu politiky, a to zlepšením predpokladov a používaním metodiky, ktorou sa meria skutočná spotreba energie konečnými používateľmi,

• opatrenia na uľahčenie výmeny informácií medzi orgánmi dohľadu nad trhom v členských štátoch a na zlepšenie súladu s politikou. To by malo zahŕňať skvalitnenie príslušných nástrojov pre členské štáty, šírenie osvedčených postupov a poskytovanie odborného vzdelávania na požiadanie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices