Varhelyi
Komisár zodpovedný za susedskú politiku a rozširovanie Olivér Várhelyi. PHOTO: © European Union.

Komisia podporuje prístupové rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom

Európska komisia predložila návrh, ako by sa mal ďalej vyvíjať proces pristúpenia k EÚ, aby bol dôveryhodnejší, politickejší, dynamickejší a predvídateľnejší.

Komisár zodpovedný za susedskú politiku a rozširovanie Olivér Várhelyi sa vyjadril: „Rozšírenie európskej únie o západný Balkán je pre Komisiu najvyššou prioritou. Pracujeme na ňom tromi spôsobmi: V prvom rade dnes navrhujeme konkrétne kroky, ako proces pristúpenia posilniť. Hoci proces neustále vylepšujeme, jeho cieľ je stále ten istý – pristúpenie a plnohodnotné členstvo v EÚ. Po druhé, Komisia si zároveň pevne stojí za odporúčaním otvoriť prístupové rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom. O pokroku týchto dvoch krajín čoskoro poskytne aktuálnu správu. Po tretie, v rámci príprav na samit EÚ a západného Balkánu, ktorý sa koná v máji v Záhrebe, Komisia predloží plán hospodárskeho a investičného rozvoja tohto regiónu.“

Posilnený proces pristúpenia – dôveryhodná perspektíva členstva v EÚ pre západný Balkán

Dôveryhodnejší proces: Proces pristúpenia musí byť založený na spoľahlivosti, vzájomnej dôvere a jasných záväzkoch na strane Európskej únie aj západného Balkánu. V záujme posilnenia dôveryhodnosti sa treba viac zamerať na základné reformy, a to od právneho štátu, fungovania demokratických inštitúcií a verejnej správy až po hospodárstva kandidátskych krajín. Keď partnerské krajiny splnia objektívne kritériá, členské štáty v zmysle odmeňovania zásluh odobria postup do ďalšieho štádia procesu

Viac politického usmernenia: Keďže proces pristúpenia má politickú povahu, vyžaduje si viac politického usmernenia a angažovanosti na najvyšších úrovniach. Komisia navrhuje rozšíriť možnosti politického dialógu a dialógu o politikách na vysokej úrovni organizovaním pravidelných samitov EÚ a západného Balkánu a zintenzívnením kontaktov na úrovni ministrov. Okrem toho by sa mali do monitorovania a preskúmavania procesu systematickejšie zapájať členské štáty. Všetky orgány zriadené podľa dohody o stabilizácii a pridružení sa oveľa viac sústredia na kľúčové politické otázky a reformy, zatiaľ čo medzivládne konferencie budú rokovania výraznejšie politicky usmerňovať.

Dynamickejší proces: Komisia chce vniesť do rokovacieho procesu viac dynamiky, a preto navrhuje, aby sa rokovacie kapitoly zoskupili do týchto šiestich tematických blokov: základné hodnoty, vnútorný trh, konkurencieschopnosť a inkluzívny rast, ekologický program a udržateľná pripojiteľnosť, zdroje, poľnohospodárstvo a súdržnosť, vonkajšie vzťahy. Rokovania o jednotlivých blokoch sa budú po splnení úvodných kritérií otvárať vcelku, a nie po kapitolách. Rokovania o základných hodnotách začnú ako prvé a skončia ako posledné. Od pokroku v tejto oblasti sa bude odvíjať celkové tempo rokovaní. Čas medzi otvorením bloku a uzatvorením jednotlivých kapitol by sa mal obmedziť, najlepšie na jeden rok v úplnej závislosti od pokroku v reformách.

Viac..  Borrell upozornil Gruzínsko na možné zastavenie vstupného procesu do EÚ

Predvídateľnejší proces: Komisia poskytne jasnejší prehľad o tom, čo EÚ očakáva od krajín zapojených do procesu rozširovania v jeho rôznych štádiách. Lepšie ozrejmí, aký pozitívny vplyv môže mať pokrok v reformách a aké negatívne následky možno očakávať, ak k pokroku nedôjde.

Komisia bude na podporu náročných reforiem lepšie vysvetľovať konkrétne priority a poskytne jasné, hmatateľné stimuly s priamym prínosom pre občanov. Stimulom môže byť zrýchlená integrácia a zavádzanie jednotlivých politík EÚ, otváranie trhov a programov EÚ, ako aj vyššie financovanie a investície. Čím väčší pokrok v reformách kandidáti dosiahnu, tým rýchlejšie budú v procese napredovať. Komisia zároveň navrhuje rozhodnejšie opatrenia, ktoré by sankcionovali akúkoľvek závažnú alebo zdĺhavú stagnáciu či úpadok reforiem a plnenia kritérií prístupového procesu. Rokovania možno v niektorých oblastiach pozastaviť, v najvážnejších prípadoch aj úplne prerušiť, uzavreté kapitoly možno znova otvoriť; bude možné pozastaviť alebo stiahnuť čerpanie výhod užšej integrácie, akou je napríklad prístup k programom EÚ, alebo znížiť rozsah a intenzitu financovania EÚ.

Ďalší postup

Komisia dúfa, že členské štáty návrh schvália ešte pred samitom Európskej únie a západného Balkánu, ktorý sa koná 6. a 7. Mája v Záhrebe, a paralelne začnú rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom. Komisia sa bude zaoberať tým, ako podporiť investície, sociálno-hospodársku integráciu a právny štát v regióne západného Balkánu.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices