dovoz, vyvoz
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ dováža z najmenej rozvinutých krajín dvakrát viac ako zvyšok sveta

Vývoz do Európskej únie z rozvojových krajín, ktoré využívajú osobitné colné preferencie v rámci všeobecného systému preferencií EÚ (VSP), dosiahol v roku 2018 nový vrchol – 69 miliárd EUR. Podľa správy Európskej komisie o VSP uverejňovanej každé dva roky, ktorá bola zverejnená, sa vývoz do EÚ zo 71 krajín zvýhodnených v rámci VSP zvýšil takmer na 184 miliárd EUR. Takmer 69 miliárd EUR z tejto sumy pripadá na vývoz na základe osobitných preferencií.

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredseda Európskej komisie Josep Borrell k tomu povedal: Obchod je jedným z kľúčových nástrojov, ktoré má EÚ k dispozícii na riešenie, podporu a zlepšovanie ľudských a pracovných práv, ako aj dobrej správy vecí verejných, ktoré sú piliermi udržateľného rozvoja, na celom svete. Prostredníctvom všeobecného systému preferencií EÚ podporujeme udržateľný rast a napredovanie v rozvojových krajinách, predovšetkým pokiaľ ide o opatrenia v oblasti klímy. Naše preferenčné obchodné clá prispievajú k tomu, že sa tisíce ľudí môžu vymaniť z chudoby, znižujú sa nerovnosti a dosahuje sa hospodársky rast.

Komisár pre obchod Phil Hogan v tejto súvislosti dodal: Vďaka našim obchodným preferenciám dováža EÚ z najmenej rozvinutých krajín dvakrát viac ako zvyšok sveta. Tento nástroj obchodnej politiky EÚ podporuje milióny pracovných miest v najchudobnejších krajinách sveta a motivuje krajiny na uplatňovanie medzinárodných dohovorov o ľudských a pracovných právach, dobrej správe vecí verejných a životnom prostredí.

V rámci všeobecného systému preferencií je vývoz z rozvojových krajín do EÚ oslobodený od dovozného cla. Vytvorením ďalších vývozných príležitostí pomáha krajinám bojovať proti chudobe, vytvárať pracovné miesta a zároveň rešpektovať zásady udržateľného rozvoja. Zo správy napríklad vyplýva, že vďaka VSP krajiny ako Srí Lanka, Mongolsko a Bolívia účinnejšie bojujú proti detskej práci.

Obchodná agenda EÚ prispieva k cieľom Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja na celom svete. Preferencie motivujú zvýhodnené krajiny na prijímanie ďalších opatrení zameraných na účinné vykonávanie medzinárodných dohovorov týkajúcich sa ľudských a pracovných práv, životného prostredia a dobrej správy vecí verejných.

V mnohých zo 71 krajín zvýhodnených v rámci VSP pretrvávajú problémy, pokiaľ ide o obmedzenia občianskej spoločnosti a slobody médií, prístup k spravodlivosti, práva menšín, trest smrti a slobodu združovania. Nedostatočný pokrok, a to aj v prípade niektorých z najväčších príjemcov, viedol k tomu, že EÚ zintenzívnila monitorovanie a spoluprácu, najmä v oblasti ľudských a pracovných práv. V prípade Kambodže zasa EÚ iniciovala postup dočasného zrušenia preferencií z dôvodu vážneho a systematického porušovania zásad základných dohovorov Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie práce.

Viac..  100 miliónov eur na podporu poľnohospodárov z Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska

V správe sa analyzuje rozsah, v akom krajiny VSP využívajú uvedený systém. Zároveň sa skúma počet prierezových problémov, ako je sloboda pôsobenia občianskej spoločnosti, pokrok v boji proti detskej práci a obavy týkajúce sa životného prostredia a dobrej správy vecí verejných. V správe sa uvádzajú príklady, ako EÚ spolupracuje so všetkými zainteresovanými stranami, napríklad s občianskou spoločnosťou, medzinárodnými organizáciami – najmä s monitorovacími orgánmi Organizácie Spojených národov a Medzinárodnej organizácie práce – a s orgánmi zvýhodnených krajín s cieľom dosiahnuť, aby sa VSP stal účinnejším a zabezpečiť, aby sa pokrok v oblasti obchodu a hodnôt dosahoval súčasne.

Dôležitým partnerom pri uskutočňovaní udržateľného rozvoja prostredníctvom investovania a výroby v krajinách VSP a získavania zdrojov z týchto krajín, ako aj pri zabezpečovaní plnenia medzinárodných noriem v oblasti práce a životného prostredia je priemysel EÚ.

Súvislosti

Túto tretiu dvojročnú správu dopĺňa desať spoločných pracovných dokumentov, ktoré pripravila Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť. V deviatich z dokumentov sa hodnotí výkonnosť každého z deviatich príjemcov opatrenia VSP+, pričom v desiatom dokumente sa posudzujú tri zvýhodnené krajiny VSP – Bangladéš, Kambodža a Mjanmarsko, v ktorých začala EÚ v roku 2017 posilňovať spoluprácu prostredníctvom intenzívnejšieho dialógu o problémoch týkajúcich sa ľudských a pracovných práv.

VSP EÚ má tri opatrenia:

  • všeobecné opatrenie pre krajiny s nízkymi a s nižšími strednými príjmami, na základe ktorého stanovuje čiastočné alebo úplné zrušenie cla v prípade dvoch tretín colných položiek (15 príjemcov);
  • VSP+ je osobitné stimulačné opatrenie pre udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, ktorým sa uvedené rovnaké clo znižuje na 0 % v prípade zraniteľných krajín s nízkymi a nižšími strednými príjmami, ktoré uplatňujú 27 medzinárodných dohovorov týkajúcich sa ľudských a pracovných práv, ochrany životného prostredia a dobrej správy vecí verejných (8 príjemcov);
  • „Všetko okrem zbraní“ je osobitné opatrenie pre najmenej rozvinuté krajiny, ktoré poskytuje bezcolný a bezkvótový prístup pre všetky výrobky okrem zbraní a munície (48 príjemcov).

O dac

Odporúčame pozrieť

Michal Šimečka o správe Európskej komisie: Využívanie paragrafu 363 je na Slovensku nadužívané

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Právny …

Consent choices