EHSV
Zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. PHOTO: © European Union.

EHSV podporí úsilie Komisie zosúladiť ambície a opatrenia s cieľom dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) podporuje pracovný program Komisie na rok 2020 a zdôrazňuje, že občianska spoločnosť môže významne prispieť k tomu, aby sa udržateľný rozvoj stal stredobodom osobnej a spoločnej zodpovednosti nás všetkých.

EHSV podporí úsilie Komisie zosúladiť ambície a opatrenia s cieľom dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu a postaviť udržateľnosť do centra našej individuálnej a kolektívnej zodpovednosti. Na plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo 20. februára 2020 v Bruseli, predseda EHSV Luca Jahier podporil tohtoročný pracovný program Európskej komisie a jeho zameranie na udržateľný rozvoj v záujme ekologickejšej Európy.

V diskusii s podpredsedom Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Marošom Šefčovičom pán JAHIER zdôraznil, že EHSV privítal hnaciu silu, ktorá stimulovala prvý pracovný program Komisie s cieľom viesť prechod na spravodlivú, klimaticky neutrálnu a digitálnu Európu. „Plne podporujeme európsku zelenú dohodu ako kľúčovú hybnú silu zmeny, a preto by EHSV chcel nadviazať trvalý dialóg o udržateľnom rozvoji,“ vyhlásil predseda Jahier. 

EHSV opakovane žiadal, aby sa vypracovala ambiciózna a ucelená stratégia na dosiahnutie cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, okrem iného aj vo svojom nedávnom príspevku k pracovnému programu Európskej komisie na rok 2020 a na ďalšie roky, prijatom v októbri 2019, kde zdôraznil, že na vykonávanie programu OSN Agenda 2030 je potrebná zastrešujúca stratégia EÚ pre udržateľnosť do roku 2050.

Predseda EHSV v tejto súvislosti uviedol: „Sme presvedčení, že EÚ musí viesť úsilie na celosvetovej úrovni a musí propagovať tento program po celom svete. Preto tak veľmi zdôrazňujeme, že obchodná politika EÚ musí byť v úplnom súlade s Agendou 2030: platné ustanovenia o obchode a dohody o kapitole o udržateľnom rozvoji sa musia skutočne presadzovať v praxi.“

Pri prezentácii pracovného programu Komisie pán Šefčovič zdôraznil, že hlavné priority Komisie sú v súlade s prioritami, ktoré stanovil výbor, konkrétne dvojitá transformácia – digitálna a klimatická, výzvy spojené s demografickými zmenami a potreba zabezpečiť, aby naše podniky a priemysel mohli ďalej inovovať a súťažiť v zložitejšom globálnom prostredí.

„Pracovný program na rok 2020 bude nielen základom pre našu prácu v prvom roku funkčného obdobia, ale stanoví aj víziu, smerovanie a tempo na nasledujúcich 5 a viac rokov,“ zdôraznil podpredseda Komisie. „Je to ambiciózny program, ktorý obsahuje 43 politických cieľov alebo balíkov opatrení. V súvislosti s nimi bude na začiatku funkčného obdobia predložených 28 legislatívnych iniciatív, aby bolo dosť času na ich prijatie a zavedenie,“ dodal.

Viac..  Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Pán Šefčovič ďalej zdôraznil, že podpora zo strany občianskej spoločnosti je pre úspech pracovného programu Komisie kľúčová. Teraz, keď sa začal nový legislatívny cyklus, je najlepší čas požiadať občiansku spoločnosť o jej príspevok a názory na tieto dôležité projekty.

Spomenul prebiehajúcu spoluprácu napríklad v rámci Európskej platformy pre obehové hospodárstvo a Európskeho fóra pre migráciu a uviedol, že Komisia by mala nielen načúvať EHSV, ale tiež využiť jeho siete a odborné znalosti v participatívnom dialógu a organizovať s výborom spoločné podujatia. 

Pán Jahier s potešením konštatoval, že štyri „megatrendy“, ktoré EHSV vypichol vo svojom októbrovom uznesení, sa spomínajú aj v pracovnom programe Komisie na rok 2020, konkrétne digitalizácia, zmena klímy a strata biodiverzity, demografia a globalizácia.

„EHSV sa v uplynulých rokoch vo svojej práci zameriaval na rovnaké priority, ako sú tie, ktoré vo svojom pracovnom programe stanovila súčasná Komisia: táto zhoda je sľubným základom pre našu ďalšiu spoluprácu v oblasti výhľadu, čím sa náš tradičný príspevok k programu lepšej právnej regulácie posunie na novú úroveň. Naším cieľom je ďalej posilňovať zapojenie organizovanej občianskej spoločnosti do tvorby politiky a rozhodovacieho procesu EÚ tým, že sa budeme zapájať do všetkých fáz politického cyklu,“ uviedol na záver.

Počas diskusie predseda skupiny EHSV Zamestnávatelia Jacek Krawczyk objasnil, že hlavnou prioritou do budúcnosti je znovu spojiť EÚ s jej občanmi a ukázať im, aký úžitok má EÚ pre ich každodenný život.

Predseda skupiny EHSV Pracovníci Oliver Röpke poukázal na to, že je potrebné premeniť sociálny pilier na skutočnosť, a to vrátane zaručenej spravodlivej minimálnej mzdy, a zabezpečiť, aby lepšia právna regulácia nepoškodzovala práva spotrebiteľov a pracovníkov.

Krzysztof Pater sa v mene skupiny EHSV Rozmanitá Európa zameral na zapojenie občanov a zdôraznil, že EÚ by mala uznať skutočnú hospodársku hodnotu dobrovoľníckych činností.

Viac informácií o príspevku EHSV k pracovnému programu Európskej komisie na rok 2020 a na ďalšie roky nájdete TU.

 

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices