Ferreira
Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira. PHOTO: © European Union-EP.

Najvzdialenejšie regióny EÚ čelia trvalým prekážkam, ktoré brzdia ich rast a rozvoj

Európska komisia prijala správu o pokroku dosiahnutom v rámci strategického partnerstva s najvzdialenejšími regiónmi EÚ vytvoreného v roku 2017, vďaka ktorému sa posilnila spolupráca medzi najvzdialenejšími regiónmi EÚ, príslušnými členskými štátmi a Európskou komisiou. V správe sa uvádza, že toto posilnené partnerstvo prináša ovocie: v súčasnosti sa vykonávajú regionálne i národné opatrenia, ktoré stavajú na najväčších prednostiach najvzdialenejších regiónov. Tieto opatrenia sa zameriavajú na podporu rastu v oblastiach, ako sú poľnohospodárstvo, modré hospodárstvo, biodiverzita a obehové hospodárstvo, energetika, výskum a inovácie, zamestnanosť, vzdelávanie a odborná príprava, digitálna prístupnosť, doprava a spolupráca so susedmi.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti uviedla: Európska únia na nikoho nezabúda, či už je blízko alebo ďaleko. Dnešná správa je toho dôkazom: Európska komisia v plnej miere splnila svoj záväzok zohľadniť osobitosti najvzdialenejších regiónov vo všetkých politikách EÚ. Veľmi ma teší, že tieto regióny v súčasnosti využívajú svoj jedinečný potenciál, tak, ako sa uvádza v dnešnej správe. Sme na správnej ceste k tomu, aby sme naše strategické partnerstvo premenili na pozitívnu zmenu a lepšiu budúcnosť pre naše najvzdialenejšie regióny.“

S ohľadom na dosiahnutý pokrok sa v správe poukazuje na potrebu vyvinúť na všetkých úrovniach ďalšie úsilie na riešenie zmeny klímy, ochranu biodiverzity, zavedenie obehového hospodárstva a prechod na energiu z obnoviteľných zdrojov v najvzdialenejších regiónoch. Kľúčové odvetvia, ako je modré hospodárstvo, si takisto vyžadujú nepretržité investície.

Práve preto Komisia načúva hlasu najvzdialenejších regiónov a vytvára celý rad príležitostí v kontexte politík a nástrojov financovania v rámci EÚ. Okrem toho prispôsobila právne predpisy, politiky a nástroje EÚ tak, aby zodpovedali potrebám a záujmom najvzdialenejších regiónov, a zároveň týmto regiónom poskytuje osobitnú podporu. Tieto opatrenia zahŕňajú:

  • zohľadnenie osobitostí regiónov pri tvorbe politík, počnúc štátnou pomocou cez zdaňovanie, európsky semester až po zelenú dohodu alebo akčný plán pre obehové hospodárstvo,
  • zohľadnenie ich osobitostí v 21 návrhoch programov a fondov EÚ na roky 2021 – 2027 v rôznych oblastiach vrátane súdržnosti, poľnohospodárstva, rybárstva, výskumu, životného prostredia, dopravy a digitálnej pripojiteľnosti,
  • vytvorenie prispôsobených príležitostí v rámci existujúcich iniciatív, ako sú Horizont 2020 a LIFE,
  • zriadenie osobitných pracovných skupín a oslovenie občanov týchto regiónov prostredníctvom dialógov s občanmi.
Viac..  Lagardová: Európa a USA by nemali súťažiť o to, kto ponúkne vyššie dotácie

Európska komisia je odhodlaná spolupracovať s týmito deviatimi regiónmi na rozvoji strategického partnerstva. Vyzýva Európsky parlament a Radu, aby zabezpečili rýchle prijatie právneho rámca a rámca v príslušných oblastiach politiky na roky 2021 – 2027 s cieľom čo najskôr poskytnúť najvzdialenejším regiónom prispôsobený prístup a osobitné podporné podmienky.

Súvislosti

Medzi deväť najvzdialenejších regiónov patria Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Mayotte, ostrov Réunion a Svätý Martin (Francúzsko), Azory a Madeira (Portugalsko) a Kanárske ostrovy (Španielsko). Nachádzajú sa v Atlantickom a Indickom oceáne, karibskej oblasti a Latinskej Amerike.

Najvzdialenejšie regióny EÚ čelia trvalým prekážkam súvisiacim s ich vzdialenosťou, malou veľkosťou, zraniteľnosťou voči zmene klímy a ostrovným charakterom, ktoré brzdia ich rast a rozvoj. V tejto súvislosti sa v Zmluve o fungovaní Európskej únie (článok 349 ZFEÚ) stanovujú osobitné opatrenia na podporu najvzdialenejších regiónov vrátane prispôsobených podmienok uplatňovania práva EÚ v týchto regiónoch a prístupu k programom EÚ.

Najvzdialenejšie regióny, ktoré sú rozptýlené v Atlantickom oceáne, karibskej oblasti, Latinskej Amerike a Indickom oceáne, ponúkajú EÚ jedinečný potenciál: bohatú biodiverzitu, strategickú polohu pre činnosti v oblasti vesmíru a astrofyziky, rozsiahle námorné hospodárske zóny a blízkosť iných kontinentov. V októbri 2017 prijala Európska komisia oznámenie o silnejšom a obnovenom strategickom partnerstve s najvzdialenejšími regiónmi EÚ. Komisia sa zaviazala zohľadňovať ich záujmy a obavy pri tvorbe politík a v programoch a fondoch EÚ s cieľom zabezpečiť cielenú podporu a napomáhať dialóg medzi všetkými príslušnými aktérmi.

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices