Vestager
Výkonná podpredsedníčka Komisie Margrethe Vestager. PHOTO: © European Union.

Zmena dočasného rámca umožní členským štátom urýchliť výskum, testovanie a ochrániť pracovné miesta

Európska komisia prijala zmenu, ktorou sa rozširuje rámec prijatý 19. marca 2020, aby členské štáty mohli urýchliť výskum, testovanie a výrobu produktov zameraných na koronavírus, chrániť pracovné miesta a ešte viac podporiť hospodárstvo v súvislosti s nákazou. Zmenený dočasný rámec dopĺňa celý rad ďalších možností, ktoré už majú členské štáty k dispozícii na zmiernenie sociálno-ekonomických dôsledkov koronavírusu v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: „Dnešná zmena dočasného rámca sprístupní členským štátom ešte viac možností, ako podporovať podniky, ktoré vyvíjajú a vyrábajú produkty tak veľmi potrebné na boj proti koronavírusu, ako sú vakcíny, lieky, zdravotnícke pomôcky, dezinfekčné látky či ochranné prostriedky. Musíme konať koordinovane. Preto sa môže poskytnúť dodatočná podpora na cezhraničné projekty medzi členskými štátmi a na včasné dodávky produktov. Okrem toho sme dočasný rámec rozšírili, aby členské štáty mali ďalšie možnosti pri odstraňovaní nedostatku likvidity, ktorému čelia podniky, a pri ochrane pracovných miest v odvetviach a regiónoch, ktoré sú obzvlášť ťažko postihnuté.“ 

Komisia nový dočasný rámec štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s koronavírusom prijala 19. marca, a to na základe článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V dočasnom rámci sa uznáva, že celé hospodárstvo EÚ je vážne narušené. Členským štátom sa umožňuje využívať na podporu hospodárstva úplnú flexibilitu v zmysle pravidiel štátnej pomoci a zároveň sa obmedzujú negatívne dôsledky pre rovnosť podmienok na jednotnom trhu.

Zmenou sa dočasný rámec rozširuje o ďalších päť druhov opatrení pomoci:

  1. Podpora výskumu a vývoja v súvislosti s koronavírusom: členské štáty na riešenie súčasnej zdravotnej krízy môžu udeľovať pomoc vo forme priamych grantov, vratných preddavkov alebo daňových zvýhodnení na výskum a vývoj zameraný na koronavírus a iné vírusy. Na projekty cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi zároveň možno udeliť bonus.
  2. Podpora zriaďovania a modernizácie testovacích zariadení: členské štáty môžu udeľovať pomoc vo forme priamych grantov, daňových zvýhodnení, vratných preddavkov a záruk na krytie strát, aby tak podporili investície do výstavby alebo modernizácie infraštruktúry potrebnej na vývoj a testovanie produktov, ktoré sú užitočné na riešenie nákazy koronavírusom, a to až do ich prvého komerčného použitia. Patria medzi ne lieky (vrátane vakcín) a liečebné metódy, zdravotnícke pomôcky a vybavenie (vrátane pľúcnych ventilátorov, ochranných odevov a diagnostických nástrojov), dezinfekčné prostriedky, ako aj nástroje na zber a spracovanie údajov užitočné na boj proti šíreniu vírusu. V záujme spolupráce a rýchlych opatrení podniky môžu získať bonus, ak ich investíciu podporuje viac ako jeden členský štát a ak sa projekt uzavrie do dvoch mesiacov od udelenia pomoci.
  3. Podpora výroby produktov relevantných pre boj proti koronavírusu: členské štáty môžu udeľovať pomoc vo forme priamych grantov, daňových zvýhodnení, vratných preddavkov a záruk na krytie strát, aby tak podporili investície do rýchlej výroby produktov zameraných na koronavírus (pozri bod 2). V záujme spolupráce a rýchlych opatrení podniky môžu získať bonus, ak ich investíciu podporuje viac ako jeden členský štát a ak sa projekt uzavrie do dvoch mesiacov od udelenia pomoci.
  4. Cielená podpora vo forme odkladu platby daní a/alebo pozastavenia príspevkov na sociálne zabezpečenie:aby sa ešte viac vykompenzoval nedostatok likvidity, ktorému čelia podniky v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom, a v záujme zachovania zamestnanosti môžu členské štáty poskytnúť cielené odklady platby daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie v tých sektoroch, regiónoch alebo pre tie druhy podnikov, ktoré sú šírením nákazy najpostihnutejšie.
  5. Cielená podpora vo forme mzdových dotácií pre zamestnancov: aby členské štáty pomohli obmedziť vplyv krízy spôsobenej koronavírusom na pracovníkov, môžu prispieť k mzdovým nákladom podnikov v sektoroch alebo regiónoch, ktoré sú šírením nákazy najpostihnutejšie, a ktoré by inak museli prepúšťať.
Viac..  Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť

Zmenený dočasný rámec zároveň rozširuje aj existujúce druhy podpory, ktoré môžu členské štáty poskytnúť podnikom v núdzi. Odteraz napríklad môžu poskytovať úvery s nulovým úrokom a záruky na úvery pokrývajúce 100 % rizika, prípadne sprístupňovať kapitál do nominálnej hodnoty 800 000 EUR na podnik. To možno kombinovať aj s takzvanou pomocou de minimis (a pomoc na jeden podnik tak zvýšiť až na 1 milión eur), ako aj s inými druhmi pomoci. Táto možnosť by mala byť mimoriadne užitočná na rýchle riešenie naliehavých likviditných potrieb malých a stredných podnikov.

Zmenený dočasný rámec ostane v platnosti do konca decembra 2020. V záujme právnej istoty Komisia pred týmto dátumom posúdi, či treba lehotu predĺžiť.

Komisia navyše priebežne posudzuje, či sú potrebné ďalšie opatrenia na doplnenie súboru nástrojov, vďaka ktorým by členské štáty mohli podporiť hospodárstvo v týchto ťažkých časoch a pomôcť podnikom po kríze sa rýchlo postaviť na nohy. Do úvahy prichádzajú aj ďalšie zmeny dočasného rámca. V tejto súvislosti Komisia analyzuje aj existujúce štátne pravidlá, aby overila súlad so zásadami schválenými v dočasnom rámci pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej koronavírusom.

Súvislosti

Pravidlá štátnej pomoci EÚ umožňujú členským štátom prijímať rýchle a účinné opatrenia na podporu občanov a podnikov, najmä MSP, ktoré čelia hospodárskym ťažkostiam v dôsledku šírenia koronavírusu.

Tieto možnosti sa podrobnejšie opisujú v oznámení o koordinovanej hospodárskej reakcii na vypuknutie nákazy COVID-19, ktoré Komisia prijala 13. marca 2020. Členské štáty môžu napríklad v prospech podnikov vykonať všeobecne platné zmeny, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci (napr. odklad platby daní alebo subvencovanie skráteného pracovného času vo všetkých odvetviach). Takisto môžu podnikom poskytnúť náhradu škody, ktorá im vznikla v dôsledku pandémie koronavírusu a ktorá ňou bola priamo zapríčinená. To môže pomôcť pri podpore mimoriadne zasiahnutých odvetví, ako sú doprava, cestovný ruch, pohostinské služby a maloobchod.

Vzhľadom na obmedzenú výšku rozpočtu EÚ sa budú opatrenia na boj proti ekonomickým dôsledkom koronavírusu financovať hlavne zo štátnych rozpočtov členských krajín. Zmenený dočasný rámec ďalej pomôže zamerať podporu na vývoj produktov súvisiacich s koronavírusom, na ochranu pracovných miest a na podporu hospodárstva a zároveň obmedziť negatívne dôsledky z hľadiska rovnakých podmienok na jednotnom trhu. Zmena zahŕňa niekoľko záruk. Napríklad pomoc na výrobu produktov a vybavenia súvisiacich s koronavírusom je spojená s podmienkou, že dotované projekty sa zrealizujú veľmi rýchlo. Pomoc na výskum a vývoj zameraný na koronavírus možno poskytnúť len vtedy, ak sa príjemcovia zaviažu udeliť tretím stranám v Európskom hospodárskom priestore nevýlučné licencie za nediskriminačných trhových podmienok. Vďaka tomu budú mať z pokroku pri liečbe pacientov postihnutých koronavírusom a pri boji proti tejto nákaze prínos všetci európski občania.

O dac

Odporúčame pozrieť

Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť

V rámci projektu spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úradu podpredsedu vlády …

Consent choices