koronavirus, europsky parlament
Hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu prebehlo kvôli pandémii koronavírusu na diaľku. PHOTO: © European Union- EP.

Nové opatrenia EÚ umožnia okamžité uvoľnenie ďalších prostriedkov na boj proti pandémii COVID-19 a jej následkom

Európsky parlament prijal nové opatrenia, ktoré umožnia okamžité uvoľnenie ďalších prostriedkov EÚ na boj proti pandémii COVID-19 a jej následkom.

Poslanci v skrátenom legislatívnom konaní – prostredníctvom tzv. naliehavého postupu – schválili trojicu nariadení, ktoré ako súčasť Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus (CRII+) predložila dňa 2. apríla Európska komisia.

Súčasťou schváleného balíka sú opatrenia zamerané na maximálnu flexibilitu pri využívaní štrukturálnych a investičných fondov EÚ, zaistenie pokračovania potravinovej a materiálnej pomoci aj počas pandémie a zmiernenie dopadov krízy na sektor rybolovu a akvakultúry.

Flexibilnejšie využívanie štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Prijaté nariadenie umožní krajinám Únie presun prostriedkov EÚ medzi trojicou hlavných fondov politiky súdržnosti: Európskym fondom regionálneho rozvoja, Európskym sociálnym fondom a Kohéznym fondom. Mimoriadna flexibilita by sa mala vzťahovať aj na presun financií medzi rôznymi kategóriami regiónov a konkrétnymi prioritnými oblasťami.

Operačné programy politiky súdržnosti súvisiace s pandémiou COVID-19 bude možné počas nasledujúceho účtovného roka, teda od 1. júla 2020 do 30. júna 2021, plne financovať z prostriedkov Európskej únie. Nová právna úprava zároveň zjednodušuje postup schvaľovania programov s cieľom urýchliť ich implementáciu. Uľahčuje aj používanie finančných nástrojov a zjednodušuje audity.

Nariadenie tiež poskytne poľnohospodárom prístup k pôžičkám a garanciám na podporu prevádzkového kapitálu do výšky 200.000 eur za zvýhodnených podmienok. Nová právna úprava, ktorú poslanci schválili pomerom hlasov 689 (za): 6 (proti): 1 (zdržalo sa hlasovania), zároveň uvoľní nevyužité prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na opatrenia proti ochoreniu COVID-19.

Pokračovanie potravinovej a materiálnej pomoci počas pandémie. Nariadenie, ktoré by malo zaistiť fungovanie Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) aj v čase šíriaceho sa koronavírusu a súvisiacej krízy, umožní využitie prostriedkov fondu FEAD na nákup ochranných pomôcok. Dočasne tiež zvýši spolufinancovania programu zo strany EÚ na 100% a zjednoduší kontrolné procesy a audity počas trvania pandémie.

Viac..  K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

Schválené zmeny, ktoré sú výsledkom neformálnej dohody poslancov so zástupcami Rady (ministrov) EÚ, umožnia poskytovanie podpory novými spôsobmi, napríklad pomocou elektronických či papierových poukážok, aby sa minimalizovalo riziko kontaminácie a zaistila sa možnosť pomôcť aj najzraniteľnejším osobám.

Nariadenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 686 (za): 7 (proti): 3 (zdržalo sa hlasovania), by malo prispieť k ochrane najzraniteľnejších skupín obyvateľstva pred následkami pandémie a zaistiť poskytovanie potravinovej a základnej materiálnej pomoci v bezpečnom prostredí, rešpektujúc pritom potrebu obmedziť vzájomný kontakt ľudí, ako aj pravidlá osobnej ochrany.

Zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 na sektor rybolovu a akvakultúry. Súčasťou opatrení je podpora rybárov, ktorí boli nútení dočasne prerušiť svoju činnosť, finančná pomoc akvakultúrnym chovateľom pri pozastavení alebo znížení produkcie, podpora organizácií výrobcov prostredníctvom dočasného uskladnenia ich produktov, ako aj flexibilnejšie presúvanie prostriedkov z národných operačných programov.

Text schválený pomerom hlasov 671 (za): 10 (proti): 15 (zdržalo sa hlasovania) prináša aj ďalšie zmeny, na ktorých sa poslanci vopred dohodli so zástupcami Rady (ministrov) EÚ. Umožní napríklad podporu nových rybárov – vrátane rybárov loviacich bez lode z brehu, upraví ustanovenia týkajúce sa najvzdialenejších regiónov a prinesie rozpočtovú flexibilitu na pomoc krajinám, ktoré už vyčerpali im pridelené prostriedky.

Ďalší postup

Parlamentom schválené nariadenia musí ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Platnosť nadobudnú dňom zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Už sú to dva roky od agresívneho napadnutia Ukrajiny Ruskom. Toto dvojročné obdobie bilancoval už …

Consent choices