Ferreira
Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira. PHOTO: © European Union.

Brusel predložil návrh na úverový nástroj pre verejný sektor. Využiť ho budú môcť všetky členské štáty

Európska komisia v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie predkladá návrh na úverový nástroj pre verejný sektor. Nástroj sa bude implementovať so zapojením Európskej investičnej banky a bude podporovať investície, ktoré prispievajú k tomu, aby sa orgány verejného sektora snažili o prechod ku klimatickej neutralite v prospech uhoľných regiónov a regiónov s vysokými emisiami uhlíka.

Nástroj bude zahŕňať granty z rozpočtu EÚ v objeme 1,5 miliardy eur a úvery z vlastných zdrojov Európskej investičnej banky až do výšky 10 miliárd eur. Zmobilizujú sa vďaka nemu investície vo výške 25 až 30 miliárd eur na pomoc územiam a regiónom, ktoré sú najpostihnutejšie prechodom na klimaticky neutrálne hospodárstvo, pričom sa budú uprednostňovať tie, ktoré majú menšiu kapacitu na pokrytie nákladov na prechod.

Nástroj budú môcť využiť všetky členské štáty. Sprvu bude prístupný ako súčasť národných balíkov prostredníctvom výziev na predkladanie projektov, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

  • z projektov musia mať prínos územia identifikované v schválenom pláne spravodlivej transformácie územia,
  • projekty získajú v rámci nástroja úver od EIB a
  • projekty nevytvárajú dostatočné trhové toky príjmov.

Projekty navyše musia byť v súlade s úverovou politikou EIB. Investičné oblasti budú zahŕňať energetickú a dopravnú infraštruktúru, siete diaľkového vykurovania, verejnú dopravu, opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť a sociálnu infraštruktúru, ale aj iné projekty, z ktorých môžu mať priamy prínos komunity v dotknutých regiónoch a ktoré môžu znížiť sociálno-ekonomické náklady na prechod ku klimatickej neutralite do roku 2050.

Členské štáty momentálne pracujú na svojich plánoch spravodlivej transformácie územia a Európska komisia ich bude v ďalšej fáze schvaľovať. Tieto plány poskytnú rámec na podporu z troch pilierov Mechanizmu spravodlivej transformácie: z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý bude udeľovať granty, z osobitnej schémy v rámci Programu InvestEU na prilákanie súkromných investícií a z úverového nástroja pre verejný sektor, ktorý sa v teraz navrhuje. Komisia v súčasnosti poskytuje technickú asistenciu pri práci na plánoch spravodlivej transformácie územia všetkým 18 členským štátom, ktoré o to požiadali.

Ďalšie kroky

Návrh sa prerokuje s Európskym parlamentom a Radou, aby sa mohol urýchlene prijať. Očakáva sa, že prvé výzvy na predkladanie projektov budú vyhlásené po prijatí a nadobudnutí účinnosti úverového nástroja pre verejný sektor a po schválení plánov spravodlivej transformácie územia. Pred prvou výzvou sa bude musieť podpísať administratívna dohoda s Európskou investičnou bankou, aby sa stanovili podmienky implementácie nástroja.

Členovia kolégia a podpredsedníčka Európskej investičnej banky uviedli:

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis uviedol: „Dnes napĺňame svoj sľub poskytnúť finančnú podporu znevýhodneným regiónom, aby sme im pomohli pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Tento úverový nástroj sa bude zameriavať na posilnenie verejných investícií zameraných na zelenú transformáciu v tých častiach Európy, ktoré majú vyššie emisie uhlíka a väčšie sociálno-ekonomické problémy – teda investícií, ktoré by sa inak neuskutočnili. Vyzývam členské štáty a Európsky parlament, aby schválili tento návrh, ako aj Fond na spravodlivú transformáciu ako súčasť nášho úsilia o zelenšie a odolnejšie európske hospodárstvo.“

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová vyhlásila: „Hoci momentálne sa sústreďujeme na to, aby sme čo najbezpečnejšie prekonali krízu spôsobenú pandémiou koronavírusu, nesmieme zabúdať na škody, ktoré zmena klímy spôsobuje na našej planéte. Ako povedala aj predsedníčka von der Leyenová, proti zmene klímy sa nedá zaočkovať. Musíme však zaistiť, aby prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo prebiehal za spravodlivých podmienok. Dnešný návrh je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie tejto spravodlivosti a dopĺňa politiku súdržnosti pri úsilí o podporu regiónov a občanov najzraniteľnejších z hľadiska smerovania ku klimaticky neutrálnej Únii.“

Viceprezidentka Európskej investičnej banky Liľana Pavlova dodala: „Popri konfrontácii s veľkou sociálno-ekonomickou výzvou, ktorú predstavuje COVID-19, by sme nemali zabúdať ani na dlhodobú zásadnú hrozbu v podobe zmeny klímy. Európska investičná banka v úlohe klimatickej banky EÚ prisľúbila, že do roku 2025 vyčlení aspoň 50 % svojich úverov na opatrenia v oblasti klímy a udržateľnosť životného prostredia a do konca roka zosúladí všetko svoje financovanie s cieľmi Parížskej dohody. Navrhovaný Mechanizmus spravodlivej transformácie, ktorý EIB plánuje podporovať zo svojich prostriedkov, bude kľúčom k zabezpečeniu toho, aby sme z prechodu našich hospodárstiev k nulovej bilancii emisií uhlíka mali prínos všetci a aby medzi regiónmi nedochádzalo k neprimeraným rozdielom v nákladoch. Ide o odraz európskej solidarity a je to aj v súlade s cieľmi politiky súdržnosti pomôcť každému regiónu dosiahnuť svoj plný potenciál a zaručiť konvergenciu životnej úrovne a prosperity v celej Európskej únii.“

Súvislosti

Viac..  Ivan Štefanec: Spotrebitelia ušetria a množstvo odpadu poklesne

Úverový nástroj pre verejný sektor je tretím pilierom Mechanizmu spravodlivej transformácie a je súčasťou úsilia o naplnenie zámeru európskej zelenej dohody dosiahnuť v Európe do roku 2050 klimaticky neutrálne hospodárstvo. Mechanizmom sa posilní sociálna spravodlivosť pri prechode ku klimatickej neutralite v najzraniteľnejších uhoľných regiónoch a regiónoch s vysokými emisiami uhlíka. Mechanizmus pozostáva z troch pilierov financovania: z Fondu na spravodlivú transformáciu, v prípade ktorého bol návrh predložený 14. januára 2020 a pre ktorý sa navrhuje zvýšenie rozpočtu v kontexte revidovaného návrhu budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ, z osobitnej schémy pre spravodlivú transformáciu v rámci Programu InvestEU a z úverového nástroja pre verejný sektor, ktorý prijala Komisia. Očakáva sa, že uvedené tri piliere v období 2021 – 2027 zmobilizujú investície do hospodárstva EÚ vo výške 150 miliárd eur.

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ a Ukrajina načrtnú plány udržateľnej obnovy na konferencii na vysokej úrovni

Od zajtra do 1. decembra Komisia organizuje vo Vilniuse (Litva) konferenciu na vysokej úrovni o zelenej obnove na …

Consent choices