biodiverzita
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Čo robí EÚ na zachovanie biodiverzity?

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Prečítajte si, čo robí na zachovanie biodiverzity Európska únia.

EÚ sa snaží chrániť ohrozené rastlinné aj živočíšne druhy a tým aj biodiverzitu na celom našom kontinente.

Európsky parlament v januári vyzval k ambicióznej stratégii na zachovanie biodiverzity do roku 2030, ktorá by sa zamerala na riešenie hlavných dôvodov straty biodiverzity a stanovila záväzné ciele. Poslanci tu napríklad žiadajú, aby prírodné oblasti pokrývali aspoň 30% územia EÚ a aby z jej dlhodobého rozpočtu bolo vyčlenených aspoň 10% na ochranu biodiverzity.

Európska komisia reagovala na výzvu parlamentu a v máji predstavila novú stratégiu do roku 2030 ako súčasť európskej zelenej dohody.

Predseda výboru EP pre životné prostredie privítal záväzok znížiť používanie pesticídov o polovicu a aby aspoň 25% poľnohospodárskych produktov bolo bio. Takisto ocenil cieľ zachovania prírodných oblastí. Pripomenul však, že stratégia musí byť transformovaná do legislatívy a riadne implementovaná.

Čo robí EÚ na zachovanie biodiverzity a ako chráni ohrozené druhy?

V roku 2010 EÚ prijala stratégiu biodiverzity do roku 2020. V rámci nej boli prijaté nasledovné smernice a iniciatívy.

Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020
  • Smernica o vtákoch má za cieľ chrániť 500 voľne žijúcich druhov vtákov v EÚ
  • Smernica o biotopoch zabezpečuje ochranu širokého spektra vzácnych, ohrozených alebo endemických druhov zvierat a rastlín, vrátane približne 200 vzácnych a charakteristických typov biotopov.
  • Natura 2000 je najväčšou sieťou chránených oblastí na svete s hlavnými miestami rozmnožovania a odpočinku vzácnych a ohrozených druhov a zriedkavými typmi prírodných biotopov.
  • Iniciatíva EÚ pre opeľovače sa zameriava na riešenie poklesu opeľovačov v EÚ a prispieva k úsiliu o ich ochranu na celom svete. Jej súčasťou je skúmanie poklesu opeľovačov, riešenie jeho príčin a zvyšovanie verejného povedomia o tomto probléme. *

Vďaka európskemu programu LIFE sa podarilo zachrániť populácie rysov v Španielsku a sokolov v Bulharsku, ktoré boli na pokraji vyhynutia.

Konečné hodnotenie stratégie biodiverzity do roku 2020 ešte nie je hotové. Podľa strednodobého hodnotenia schváleného Parlamentom sa dosiahol pokrok pri ochrane druhov a biotopov, udržiavaní a obnove ekosystémov a zlepšovaní stavu morí. Tento pokrok sa však musí urýchliť.

Viac..  Michal Wiezik: Krásny deň včiel! Viete ako im ľahko a jednoducho pomôcť? VIDEO

EÚ je na dobrej ceste v boji proti invázii cudzích druhov. V oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva sa k udržaniu a zlepšeniu biodiverzity dosiahol len malý pokrok.

Sieť chránených prírodných oblastí Natura 2000 v Európe sa za posledné desaťročie výrazne rozšírila a dnes pokrýva viac ako 18% rozlohy EÚ.

Sieť morských oblastí Natura 2000 sa v rokoch 2008 až 2018 rozšírila viac ako štvornásobne na 360 000 km2. Zvýšili sa populácie mnohých druhov vtákov a výrazne sa zlepšil aj stav mnohých iných druhov a biotopov.

Napriek svojim úspechom nie sú tieto iniciatívy dostatočné na kompenzáciu negatívneho trendu. Hlavné príčiny straty biodiverzity – strata a degradácia biotopov, znečistenie, zmena podnebia a invázne cudzie druhy – pretrvávajú a mnohé z nich sa zintenzívňujú, čo si vyžaduje oveľa väčšie úsilie.

Stratégia EÚ pre biodiverzitu do roku 2030

Európska komisia nedávno predstavila stratégiu v oblasti biodiverzity do roku 2030, ktorá úzko súvisí so stratégiou „Z farmy na stôl“ (Farm to Fork Strategy). Ide o dôležitú súčasť európskej zelenej dohody.

Počas nasledujúcich 10 rokov sa EÚ zameria na sieť chránených oblastí na pevnine a na mori v celej EÚ a konkrétne záväzky na obnovu poškodených systémov. Prostredníctvom záväzných opatrení chce uskutočniť zmeny a prevziať vedúceho postavenie pri zlepšovaní biodiverzity v celosvetovom meradle.

Nová stratégia načrtáva ambíciu EÚ pre globálny rámec biodiverzity po roku 2020, ktorý má byť prijatý počas 15. summitu OSN o biologickej diverzite v októbri 2020 v Číne.

Po prijatí plánuje Komisia do roku 2021 predložiť konkrétne návrhy.

* V decembri 2019 poslanci Európskeho parlamentu kritizovali iniciatívu EÚ pre opeľovače ako nedostatočnú. Podľa nich nerieši základné príčiny ich poklesu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Krásny deň včiel! Viete ako im ľahko a jednoducho pomôcť? VIDEO

Svetový deň včiel oslavujeme 20. mája a viaže sa k dátumu narodenia slovinského včelára Antona Janšu, zakladateľa …

Consent choices